Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-SEM-MR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_K01; AD2_K02; AD2_K03; AD2_K04; AD2_K06;

AD2_U01; AD2_U02;AD2_U03; AD2_U04; AD2_U05; AD2_U06; AD2_U07; AD2_U08; AD2_U09;

AD2_W01; AD2_W03; AD2_W04; AD2_W05; AD2_W06; AD2_W07

Skrócony opis:

Seminarium z prawa administracyjnego przygotowuje studentów do napisania pracy magisterskiej kończącej studia.

Pełny opis:

Seminarium z prawa administracyjnego przygotowuje studentów do napisania pracy magisterskiej kończącej studia.

Seminarium poświęcone jest warunkom pisania pracy w zakresie prawa administracyjnego oraz doboru odpowiedniej literatury do wybrango tematu.

Literatura:

Literatura podstawowa (1. Prawo administracyjne, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2013; 2. Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, red. I. Lipowicz, Warszawa 2015; 3. System prawa administracyjnego Tom 1-12, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Andrzej Wróbel, Warszawa 2011)

Literatura uzupełniająca (1. Prawo administracyjne, J. Zimmermann, Warszawa 2018; J.S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys cześci ogólnej, Zakamycze 2003)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: rozumie konieczność systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego z

uwzględnieniem aspektu interdyscyplinarnego; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego, samodzielnie inspiruje procesy uczenia się;

EK2: potrafi pracować i współdziałać w grupie wykonując zadania z zakresu prawa administracyjnego;

EK3: potrafi ustalać cele służące realizacji określonych zadań z zakresu prawa administracyjnego;

EK4: prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zadań administracyjnych; łączy wiedzę zdobyta w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych;

EK5: formułuje opinie i sady o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień administracyjnych; potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny;

EK6: potrafi interpretować zjawiska społeczne/prawne w zakresie właściwym dla nauki prawa administracyjnego oraz wyjaśniać

wzajemne relacje miedzy nimi;

EK7: potrafi zastosować wiedzę teoretyczna z zakresu prawa administracyjnego i krytycznie dobierać metody badawcze i dane potrzebne do analizowania zjawisk społecznych;

EK8: potrafi dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat

prawa administracyjnego; potrafi formułować proste hipotezy badawcze i je weryfikować;

EK9: potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauki prawa administracyjnego do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/gospodarczych;

EK10: potrafi zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa administracyjnego; potrafi tworzyć modele złoonych procesów życia

społecznego

EK11: potrafi zrozumieć i dokonać analizy zjawisk społecznych przez pryzmat nauki prawa administracyjnego wykorzystując odpowiednie metody badawcze;

EK12: potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa administracyjnego;

EK13: potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu prawa administracyjnego na piśmie; umie przygotować dokumenty i prace pisemne w języku polskim/obcym dotyczące podstawowych zagadnień prawnych lub mających charakter interdyscyplinarny;

EK14: potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku polskim/obcym wiedzę z zakresu nauki prawa administracyjnego lub z zakresu zagadnień mających charakter dyscyplinarny;

EK15: ma rozszerzona wiedzę o nauce administracji i jej roli w systemie

nauk oraz relacjach do innych nauk:

EK16: ma pogłębiona wiedzę o relacjach miedzy strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji; zna relacje miedzy tymi strukturami i prawidłowości nimi rządzące;

EK17: Ma rozszerzona wiedzę o człowieku i jego aktywności w

sferze prawa administracyjnego w kontekście

krajowym i międzynarodowym;

EK18: ma pogłębioną wiedzę o metodach, procedurach i narzędziach, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla

prawa administracyjnego;

EK19: ma pogłebiona wiedze o normach, regułach prawnych/ administracyjnych/gospodarczych/etycznych/moralnych

organizujacych struktury i instytucje społeczne i rzadzace

nimi prawidłowosci oraz ich zródła, charakter, geneze i funkcjonowanie;

EK20: ma pogłębioną wiedzę o wpływie norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i

instytucji społecznych oraz ich elementów;

Opis ECTS:

Udział w seminarium: 40h

Lektura zadanej literatury: 160 h

Przygotowania do zaliczenia seminarium: 400 h

Suma godzin: 600

Liczba ECTS: 600 h/25 = 24 ECTS

Metody dydaktyczne dla EK

EK1-EK5: studium przypadku, referat

EK6-EK14: SWOT, referat, pokaz, prace pisemne, prezentacje, przeglądy literatury, nieformalne rozmowy, obserwacja zachowań

EK15-EK20: seminaryjna, wykład konwersatoryjny

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zobowiązani są do regularnego udziału w seminariach.

Sposoby weryfikacji EK

EK1-EK5: przygotowanie pisemnego opracowania na temat zagadnień seminaryjnych

EK6-EK14: wygłoszenie referatu

EK15-EK20: regularne oddawanie powstającej pracy magisterskiej

Praktyki zawodowe:

Brak wymagań.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)