Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-SEM-RCApp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminarium magisterskie
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze szczegółowymi i aktualnymi

zagadnieniami z zakresu prawa pracy oraz przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

Pełny opis:

1. Zasady prawa pracy

2. Funkcje prawa pracy

3. Zródła prawa pracy

4. Strony stosunku pracy

5. Nawiazanie i zmiana tresci stosunku pracy

6. Ustanie stosunku pracy

7. Wynagrodzenie za prace

8. Czas pracy

9. Urlopy wypoczynkowe

10. Odpowiedzialnosc porzadkowa i materialna pracowników

Literatura:

Literatura podstawowa uzupełniajaca:

Krzysztof W. Baran (redaktor naukowy), Mirosław Włodarczyk, Kamil Antonów, Zbigniew Góral, Dominika Dörre-Kolasa, Monika Lewandowicz-Machnikowska, Krzysztof Walczak, Krzysztof Walczak, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2017

T. Liszcz, Prawo pracy; U. Jackowiak (red), A. Wypych-Zywicka, W.

Uziak, Prawo pracy podrecznik dla studentów prawa; Zarys Systemu Prawa

Pracy, Czesc ogólna prawa pracy, (red) K.W. Baran; Z.Kubot,

T.Kuczynski, Z.Masternak, H.Szurgacz: Prawo pracy. Zarys wykładu, Z.

Góral, O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2011.

System prawa pracy:

System prawa pracy. TOM I. Część ogólna

Justyna Czerniak-Swędzioł , Zbigniew Góral, Jerzy Oniszczuk, Arkadiusz Sobczyk, Leszek Mitrus, Teresa Liszcz, Bolesław Ćwiertniak, Monika Lewandowicz-Machnikowska, Andrzej Patulski, Dominika Dörre-Kolasa, Monika Tomaszewska, Alina Wypych-Żywicka, Daniel Książek , Krzysztof Walczak, Łukasz Pisarczyk, Antoni Dral, Teresa Wyka, Marcin Wujczyk, Mirosław Włodarczyk, Iwona Sierocka , Jakub Stelina , Anna Musiała, Artur Tomanek, Zbigniew Salwa , Wojciech Baran Krzysztof

System prawa pracy. TOM II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna

Krzysztof W. Baran (redaktor naukowy serii), Alina Wypych-Żywicka, Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Teresa Bińczycka-Majewska, Zbigniew Hajn, Piotr Prusinowski, Małgorzata Gersdorf, Grzegorz Goździewicz (redaktor naukowy), Ludwik Florek, Arkadiusz Sobczyk, Daniel Książek , Łukasz Pisarczyk, Antoni Dral, Dariusz Makowski, Marcin Wujczyk, Mirosław Włodarczyk, Teresa Liszcz, Walerian Sanetra, Anna Musiała, Paweł Nowik

System prawa pracy. TOM IV. Indywidualne prawo pracy. Pozaumowne stosunki pracy

Aneta Giedrewicz-Niewińska, Justyna Czerniak-Swędzioł, Wojciech Baran Krzysztof (red. naczelny), Eliza Mazurczak-Jasińska, Krzysztof Stefański, Mirosław Włodarczyk, Krzysztof Walczak, Łukasz Pisarczyk, Wiesław Perdeus, Helena Szewczyk, Zbigniew Góral (red. naukowy), Daniel Książek, Jakub Stelina, Stefan Płażek, Anna Dubowik, Tomasz Duraj, Elżbieta Ura

System prawa pracy. TOM V. Zbiorowe prawo pracy

Andrzej Marian Świątkowski , Wojciech Baran Krzysztof (red. nauk.), M.Bolesław Ćwiertniak, Alina Wypych-Żywicka, Mirosław Włodarczyk, Monika Tomaszewska, Marcin Zieleniecki, Gertruda Uścińska, Krzysztof Walczak, Andrzej Dziadzio, Łukasz Pisarczyk, Jerzy Oniszczuk, Zbigniew Góral, Jan Piątkowski, Michał Skąpski, Jakub Stelina, Jerzy Wratny, Teresa Wyka

Literatura uzupełniajaca:

Baran K.W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012; Gersdorf M., Raczka K.,

Raczkowski M.: Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010; Wratny J., Kodeks pracy.

Komentarz, Wratny J. (red.), Zbiorowe prawo pracy: komentarz, Warszawa 2009;

Akty prawne:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze

zm.

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.854 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(tj. Dz. U. z

2008 r. Nr 69, poz. 415)

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiazywania z pracownikami

stosunków pracy z przyczyn niedotyczacych pracowników (Dz .U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.).

Literatura oraz orzecznictwo bedzie takze podawane na biezaco w czasie zajec.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Kryteria oceniania:

EK1 definiuje pojecia z zakresu prawa pracy

Na ocene 2 (ndst) nie zna definicji pojec z zakresu prawa pracy

Na ocene 3 (dst) zna definicje podstawowych z zakresu prawa pracy

Na ocene 4 (db) zna dokładne definicje pojec z zakresu prawa pracy

Na ocene 5 (bdb) zna dokładne definicje pojec z zakresu prawa pracy i umie

okreslic relacje miedzy nimi

EK2 omawia procedury z zakresu prawa pracy

Na ocene 2 (ndst) nie zna procedur z zakresu prawa pracy

Na ocene 3 (dst) wymienia i omawia podstawowe elementy procedur z zakresu prawa pracy

Na ocene 4 (db) omawia procedury z zakresu prawa pracy

Na ocene 5 (bdb) omawia procedury z zakresu prawa pracy, uwzgledniajac orzecznictwo i pismiennictwo.

EK3 wyjasnia podstawowe instytucje z zakresu praca pracy

Na ocene 2 (ndst) nie umie wyjasnic podstawowych instytucji z zakresu prawa pracy.

Na ocene 3 (dst) wyjasnia nieliczne podstawowe instytucje z zakresu prawa pracy.

Na ocene 4 (db) wyjasnia wiekszosc podstawowych instytucji z zakresu prawa pracy.

Na ocene 5 (bdb) wyjasnia dokładnie wszystkie podstawowe instytucje z zakresu prawa

pracy.

EK4 wymienia i charakteryzuje zasady prawa pracy

Na ocene 2 (ndst) nie zna zasad prawa pracy

Na ocene 3 (dst) wymienia i charakteryzuje co najmniej 3 zasady prawa pracy.

Na ocene 4 (db) wymienia i charakteryzuje wiekszosc zasad prawa pracy.

Na ocene 5 (bdb) wymienia i charakteryzuje wszystkie zasady prawa pracy i umieodniesc je do okreslonych rozwiazan prawnych

EK5 umie dokonac analizy orzecznictwa sadowego z zakresu prawa pracy

Na ocene 2 (ndst) nie umie dokonac analizy orzecznictwa sadowego z zakresu prawa

pracy

Na ocene 3 (dst) umie dokonac analizy co najmniej 2 orzeczen z zakresu prawa pracy

Na ocene 4 (db) umie dokonac analizy orzecznictwa sadowego z zakresu prawa pracy

Na ocene 5 (bdb) umie dokonac dokładnej analizy orzecznictwa sadowego z zakresuprawa pracy

EK6 wygłasza referat dotyczacy wybranych zagadnien z prawa pracy

Na ocene 2 (ndst) nie wygłasza referatu dotyczacego wybranych zagadnien prawa pracy

Na ocene 3 (dst) wygłasza referat dotyczacy wybranych zagadnien prawa pracy,

posiłkujac sie napisanym tekstem referatu, w taki sposób, ze go czesciowo czyta.

Na ocene 4 (db) wygłasza referat dotyczacy wybranych zagadnien z prawa pracy,

posiłkujac sie napisanym tekstem referatu, w wiekszym stopniu mówiac niz go

czytajac

Na ocene 5 (bdb) wygłasza referat dotyczacy wybranych zagadnien konstytucyjnych, bez odczytywania tekstu z kartki.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

EK1 definiuje pojecia z zakresu prawa pracy Na ocene 2 (ndst) nie zna definicji

pojec z zakresu prawa pracy Na ocene 3 (dst) zna definicje podstawowych z zakresu

prawa pracy Na ocene 4 (db) zna dokładne definicje pojec z zakresu prawa pracy Na

ocene 5 (bdb) zna dokładne definicje pojec z zakresu prawa pracy i umie okreslic

relacje miedzy nimi

EK2 omawia procedury z zakresu prawa pracy Na ocene 2 (ndst) nie zna procedur z zakresu

prawa pracy Na ocene 3 (dst) wymienia i omawia podstawowe elementy procedur z zakresu

prawa pracy Na ocene 4 (db) omawia procedury z zakresu prawa pracy Na ocene 5 (bdb)

omawia procedury z zakresu prawa pracy, uwzgledniajac orzecznictwo i pismiennictwo.

EK3 wyjasnia podstawowe instytucje z zakresu praca pracy Na ocene 2 (ndst) nie umie wyjasnic podstawowych instytucji z zakresu prawa pracy. Na ocene 3 (dst) wyjasnia nieliczne podstawowe instytucje z zakresu prawa pracy. Na ocene 4 (db) wyjasnia wiekszosc podstawowych instytucji z zakresu prawa pracy. Na ocene 5 (bdb) wyjasnia dokładnie wszystkie podstawowe instytucje z zakresu prawa pracy.

EK4 wymienia i charakteryzuje zasady prawa pracy Na ocene 2 (ndst) nie zna zasad prawa pracy Na ocene 3 (dst) wymienia i charakteryzuje co najmniej 3 zasady prawa pracy. Na ocene 4 (db) wymienia i charakteryzuje wiekszosc zasad prawa pracy. Na ocene 5 (bdb) wymienia i charakteryzuje wszystkie zasady prawa pracy i umie odniesc je do okreslonych rozwiazan prawnych

EK5 umie dokonac analizy orzecznictwa sadowego z zakresu prawa pracy Na ocene 2 (ndst) nie umie dokonac analizy orzecznictwa sadowego z zakresu prawa pracy Na ocene 3 (dst) umie dokonac analizy co najmniej 2 orzeczen z zakresu prawa pracy Na ocene 4 (db) umie dokonac analizy orzecznictwa sadowego z zakresu prawa pracy Na ocene 5 (bdb) umie dokonac dokładnej analizy orzecznictwa sadowego z zakresu prawa pracy

EK6 wygłasza referat dotyczacy wybranych zagadnien z prawa pracy Na ocene 2 (ndst)nie wygłasza referatu dotyczacego wybranych zagadnien prawa pracy Na ocene 3 (dst) wygłasza referat dotyczacy wybranych zagadnien prawa pracy, posiłkujac sie napisanym tekstem referatu, w taki sposób, ze go czesciowo czyta. Na ocene 4 (db) wygłasza referat dotyczacy wybranych zagadnien z prawa pracy, posiłkujac sienapisanym tekstem referatu, w wiekszym stopniu mówiac niz go czytajac Na ocene 5(bdb) wygłasza referat dotyczacy wybranych zagadnien konstytucyjnych, bez odczytywania tekstu z kartki.

Metodami dydaktycznymi, słuzacymi osiagnieciu EK1 sa: wykład konwersatoryjny, metoda problemowa, seminaryjna, referat, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciagłe, odpowiedz ustna.

Metodami dydaktycznymi, słuzacymi osiagnieciu EK2 sa: metoda symulacyjna,

seminaryjna, referat, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciagłe, odpowiedz ustna.

Metodami dydaktycznymi, słuzacymi osiagnieciu EK3 sa metoda seminaryjna, referat, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciagłe, odpowiedz ustna.

Metodami dydaktycznymi, słuzacymi osiagnieciu EK4 sa: metoda seminaryjna, referat, burza mózgów, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciagłe, odpowiedz ustna.

Metodami dydaktycznymi, słuzacymi osiagnieciu EK5 sa: dyskusja, studium przypadku, metoda seminaryjna, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciagłe, odpowiedz ustna.

Metodami dydaktycznymi, słuzacymi osiagnieciu EK6 sa: metoda cwiczeniowa,

seminaryjna, studium przypadku, dyskusja, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciagłe, praca pisemna, odpowiedz ustna

Metodami dydaktycznymi, słuzacymi osiagnieciu EK7 sa: metoda cwiczeniowa,

seminaryjna, studium przypadku, dyskusja, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciagłe, praca pisemna, odpowiedz ustna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Reda-Ciszewska
Prowadzący grup: Anna Reda-Ciszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

zob. informacje ogólne niezależne od cyklu przedmiotu

Skrócony opis:

zob. informacje ogólne niezależne od cyklu przedmiotu

Pełny opis:

zob. informacje ogólne niezależne od cyklu przedmiotu

Literatura:

zob. informacje ogólne niezależne od cyklu przedmiotu

Wymagania wstępne:

zob. informacje ogólne niezależne od cyklu przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Reda-Ciszewska
Prowadzący grup: Anna Reda-Ciszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

zob. informacje ogólne niezależne od cyklu przedmiotu

Skrócony opis:

zob. informacje ogólne niezależne od cyklu przedmiotu

Pełny opis:

zob. informacje ogólne niezależne od cyklu przedmiotu

Literatura:

zob. informacje ogólne niezależne od cyklu przedmiotu

Wymagania wstępne:

zob. informacje ogólne niezależne od cyklu przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Reda-Ciszewska
Prowadzący grup: Anna Reda-Ciszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

zob. informacje ogólne niezależne od cyklu przedmiotu

Skrócony opis:

zob. informacje ogólne niezależne od cyklu przedmiotu

Pełny opis:

zob. informacje ogólne niezależne od cyklu przedmiotu

Literatura:

zob. informacje ogólne niezależne od cyklu przedmiotu

Wymagania wstępne:

zob. informacje ogólne niezależne od cyklu przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Reda-Ciszewska
Prowadzący grup: Anna Reda-Ciszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

zob. informacje ogólne niezależne od cyklu przedmiotu

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

zob. informacje ogólne niezależne od cyklu przedmiotu

Pełny opis:

zob. informacje ogólne niezależne od cyklu przedmiotu

Literatura:

zob. informacje ogólne niezależne od cyklu przedmiotu

Wymagania wstępne:

zob. informacje ogólne niezależne od cyklu przedmiotu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)