Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-SEM-RK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3acb02e78a8e634364bf63423cc07e58c3%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1fec71bd-4317-4500-87ee-e796516cd106&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia


Wiedza: AD2_W01 AD2_W03 AD2_W04 AD2_W05 AD2_W06 AD2_W07


Umiejętności: AD2_U01 AD2_U02 AD2_U03 AD2_U04 AD2_U05 AD2_U06 AD2_U07 AD2_U08 AD2_U09 AD2_U10


Kompetencje społeczne: AD2_K01 AD2_K02 AD2_K03 AD2_K04 AD2_K06


Skrócony opis:

Seminarium magisterskie z przedmiotu prawa pracy dla studentów administracji II stopnia.

Pełny opis:

1. Omówienie celu zajęć. Wskazówki organizacyjne (dostęp do systemów prawniczych, czasopism na otwartej licencji, wskazówki dot. korzystania z bibliotek w czasie pandemii etc.)

2. Propozycje i wybór tematów prac magisterskich

3. Opracowywanie zakresów przedmiotowych poszczególnych prac

4. Omówienie zasad sporządzania pracy magisterskiej (cz. I tekst

podstawowy, styl, cytaty itp.)

5. Omówienie zasad sporządzania pracy magisterskiej (cz. II przypisy

bibliografia, źródła prawa, wykaz orzecznictwa, skróty itp.)

6. Analiza poszczególnych prac na kolejnych seminariach

Literatura:

Literatura jest omawiana z każdym ze studentów indywidualnie na potrzeby pracy magisterskiej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student, w granicach wyznaczonych tematem pracy magisterskiej zna i rozumie:

pojęcia instytucje z zakresu prawa pracy zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej wynikające z programu studiów, zna literaturę przedmiotu, prawidłowo posługuje się orzecznictwem w sprawach z zakresu prawa pracy.

Umiejętności: AD2_U01 AD2_U02 AD2_U03 AD2_U04 AD2_U05 AD2_U06 AD2_U07 AD2_U08 AD2_U09 AD2_U10

Wiedza: AD2_W01 AD2_W03 AD2_W04 AD2_W05 AD2_W06 AD2_W07

Student, w dziedzinie objętej tematem pracy magisterskiej, potrafi:

interpretować zjawiska prawne w zakresie właściwym dla nauki prawa pracy , zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa pracy i krytycznie dobierać metody badawcze i dane do analizowania zjawisk społecznych przez pryzmat prawa pracy, potrafi formułować proste hipotezy badawcze i je weryfikować, wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauki prawa pracy, zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa pracy; potrafi prezentować ustnie wiedzę z zakresu prawa pracy.

Kompetencje społeczne: AD2_K01 AD2_K02 AD2_K03 AD2_K04 AD2_K06

Student jest gotów do:

systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa pracy; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się; pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa pracy, ustalania celów służących realizacji określonych zadań; identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu prawa pracy; formułowania opinii i sądów o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy; potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny.

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 15 h

Praca własna studenta (lektura literatury, analiza orzecznictwa, przygotowanie projektu planu i rozdziału pracy): 85 h

Suma godzin: 100/25 (1 pkt ECTS = 25 h pracy studenta) = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Magistrant powinien przedłożyć zarys pracy i bibliografię do 31.11.2020, następnie jeden rozdział pracy do 20.12.2020, zaś kolejne w terminach 14.03 i 18.04 2021. Kolejne fragmenty prac należy składać on line na platformie moodle. Ocena z seminarium uwzględnia aktywność studenta, zaangażowanie w przygotowanie pracy i jest niezależna od oceny pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Roszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)