Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zasady ustroju politycznego państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-ZUPPapsm-cw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady ustroju politycznego państwa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - I rok II stopień - administracja niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2 K01

AD2 K02

AD2 U03

AD2 U05

AD2 U04

AD2 U09Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie podstawowych zasad, na których opiera się ustrój państwowy. Duże znaczenie przywiązywane jest do podstaw doktrynalnych i teoretycznych instytucji ustrojowych. Są one także ukazywane w kontekście orzecznictwa sądowego. Założeniem przedmiotu jest wykazanie, że z zasad ustrojowych wynikają konkretne rozwiązania i instytucje, które są podstawą państwa. Na ćwiczeniach z przedmiotu słuchacze mają poznawać szczegółowo, jak zasady ustroju funkcjonują w orzecznictwie i w jaki sposób są one konkretyzowane przez organy stanowiące prawo.

Pełny opis:

1. Zasada autonomii, niezależności i współpracy między państwem, kościołami a związkami wyznaniowymi.

- współczesne systemy relacji państwo- kościół

-państwo polskie a kościoły i związki wyznaniowe przed 1997r.

-relacje państwa, kościołów, i innych związków wyznaniowych na gruncie Konstytucji RP z 1997r.

2. Zasada społecznej gospodarki rynkowej

-idee społęczno-gpospodarcze przed IIwś

-niemiecka myśl społeczno- gospodarcza po IIwś

-społeczna gospodarka rynkowa w ujęciu ordoliberalnym

-recepcja koncepcji społecznej gospodarki rynkowej do polskiego prawa konstytucyjnego

3. Zasada przestrzegania prawa międzynarodowego

-źródła prawa międzynarodowego

-stosunek prawa międzynarodowego do prawa wewnętrznego państw

-przestrzeganie prawa międzynarodowego jako zasada konstytucyjna

-umowy międzynarodowe w polskim porządku prawnym

Literatura:

Literatura podstawowa:

D. Dudek, Zasady ustroju III Rzeczypospolitej, Warszawa 2009.

K. Complak, Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wrocław 2007.

Literatura uzupełniająca:

H. Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007 (wybrane rozdziały).

B. Szmulik (red.), Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2012 (wybrane rozdziały).

B. Szmulik, Ustrój polityczny [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz Encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S.

Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.

P. Winczorek, Nauka o państwie, Warszawa 2005.

P. Winczorek, Konstytucyjny system organów państwowych, Warszawa 2012.

K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999.

K. Wójtowicz, Zasada proporcjonalności jako wyznacznik konstytucyjności norm [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału

Konstytucyjnego, M. Zubik (red.), Warszawa 2006

Efekty kształcenia i opis ECTS:

absolwent potrafi:

AD2_U03- dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów; potrafi formułować proste hipotezy badawcze i je weryfikować

AD2_U04 wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/ gospodarczych; potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego

AD2_U05 biegle zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa/administracji/ przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów; umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie

AD2_U09 zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku polskim/obcym wiedzę z zakresu prawa/nauki administracji/ przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów lub mających charakter interdyscyplinarnych

absolwent jest gotów do:

AD2_K01 systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa/administracji/ekonomii; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

AD2_K02 pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa/administracji

OPIS ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 8 godzin

Lektura: 32 godziny

Przygotowanie pracy semestralnej: 35 godzin

Suma godzin:

Liczba ECTS: 75h/25 = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną (ndst)

Student nie rozumie prawnego znaczenia zasad ustroju konstytucyjnego państwa.

Student nie potrafi współdziałać w grupie.

Student nie umie dokonać analizy zasady ustroju konstytucyjnego państwa.

Student nie umie wykorzystać metody właściwe dla nauk prawnych w celu analizy zasady ustroju konstytucyjnego państwa.

Student nie umie zbierać dane dotyczące analizowanej zasady ustroju konstytucyjnego państwa.

Na ocenę dostateczną (dst)

Student rozumie prawne znaczenie zasad ustroju konstytucyjnego państwa w stopniu podstawowym.

Student potrafi współdziałać w grupie w stopniu podstawowym.

Student umie dokonać analizy zasady ustroju konstytucyjnego państwa w stopniu podstawowym.

Student umie wykorzystać metody właściwe dla nauk prawnych w celu analizy zasady ustroju konstytucyjnego państwa w stopniu podstawowym.

Student umie zbierać dane dotyczące analizowanej zasady ustroju konstytucyjnego państwa w stopniu podstawowym.

Na ocenę dobrą (db)

Student rozumie prawne znaczenie zasad ustroju konstytucyjnego państwa w stopniu zadowalającym.

Student potrafi współdziałać w grupie w stopniu zadowalającym.

Student umie dokonać analizy zasady ustroju konstytucyjnego państwa w stopniu zadowalającym.

Student umie wykorzystać metody właściwe dla nauk prawnych w celu analizy zasady ustroju konstytucyjnego państwa w stopniu zadowalającym.

Student umie zbierać dane dotyczące analizowanej zasady ustroju konstytucyjnego państwa w stopniu zadowalającym.

Na ocenę bardzo dobrą (bdb)

Student właściwie rozumie prawne znaczenie zasad ustroju konstytucyjnego państwa.

Student potrafi właściwie współdziałać w grupie.

Student umie dokonać właściwej analizy zasady ustroju konstytucyjnego państwa.

Student umie odpowiednio wykorzystać metody właściwe dla nauk prawnych w celu analizy zasady ustroju konstytucyjnego państwa.

Student umie samodzielnie zbierać dane dotyczące analizowanej zasady ustroju konstytucyjnego państwa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Maksymiuk
Prowadzący grup: Magdalena Maksymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pogłódek
Prowadzący grup: Andrzej Pogłódek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Gontarz-Dobrowolska
Prowadzący grup: Marta Gontarz-Dobrowolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Gontarz-Dobrowolska
Prowadzący grup: Marta Gontarz-Dobrowolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)