Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Principles of Political System

General data

Course ID: WP-ADZ-2-ZUPPapsm-cw
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Principles of Political System
Name in Polish: Zasady ustroju politycznego państwa
Organizational unit: Faculty of Law and Administration
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe - I rok II stopień - administracja niestacjonarna
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie podstawowych zasad, na których opiera się ustrój państwowy. Duże znaczenie przywiązywane jest do podstaw doktrynalnych i teoretycznych instytucji ustrojowych. Są one także ukazywane w kontekście orzecznictwa sądowego. Założeniem przedmiotu jest wykazanie, że z zasad ustrojowych wynikają konkretne rozwiązania i instytucje, które są podstawą państwa. Na ćwiczeniach z przedmiotu słuchacze mają poznawać szczegółowo, jak zasady ustroju funkcjonują w orzecznictwie i w jaki sposób są one konkretyzowane przez organy stanowiące prawo.

Full description: (in Polish)

1. Zasada autonomii, niezależności i współpracy między państwem, kościołami a związkami wyznaniowymi.

- współczesne systemy relacji państwo- kościół

-państwo polskie a kościoły i związki wyznaniowe przed 1997r.

-relacje państwa, kościołów, i innych związków wyznaniowych na gruncie Konstytucji RP z 1997r.

2. Zasada społecznej gospodarki rynkowej

-idee społęczno-gpospodarcze przed IIwś

-niemiecka myśl społeczno- gospodarcza po IIwś

-społeczna gospodarka rynkowa w ujęciu ordoliberalnym

-recepcja koncepcji społecznej gospodarki rynkowej do polskiego prawa konstytucyjnego

3. Zasada przestrzegania prawa międzynarodowego

-źródła prawa międzynarodowego

-stosunek prawa międzynarodowego do prawa wewnętrznego państw

-przestrzeganie prawa międzynarodowego jako zasada konstytucyjna

-umowy międzynarodowe w polskim porządku prawnym

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

D. Dudek, Zasady ustroju III Rzeczypospolitej, Warszawa 2009.

K. Complak, Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wrocław 2007.

Literatura uzupełniająca:

H. Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007 (wybrane rozdziały).

B. Szmulik (red.), Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2012 (wybrane rozdziały).

B. Szmulik, Ustrój polityczny [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz Encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S.

Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.

P. Winczorek, Nauka o państwie, Warszawa 2005.

P. Winczorek, Konstytucyjny system organów państwowych, Warszawa 2012.

K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999.

K. Wójtowicz, Zasada proporcjonalności jako wyznacznik konstytucyjności norm [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału

Konstytucyjnego, M. Zubik (red.), Warszawa 2006

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

absolwent potrafi:

AD2_U03- dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów; potrafi formułować proste hipotezy badawcze i je weryfikować

AD2_U04 wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/ gospodarczych; potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego

AD2_U05 biegle zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa/administracji/ przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów; umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie

AD2_U09 zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku polskim/obcym wiedzę z zakresu prawa/nauki administracji/ przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów lub mających charakter interdyscyplinarnych

absolwent jest gotów do:

AD2_K01 systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa/administracji/ekonomii; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

AD2_K02 pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa/administracji

OPIS ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 8 godzin

Lektura: 32 godziny

Przygotowanie pracy semestralnej: 35 godzin

Suma godzin:

Liczba ECTS: 75h/25 = 3 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną (ndst)

Student nie rozumie prawnego znaczenia zasad ustroju konstytucyjnego państwa.

Student nie potrafi współdziałać w grupie.

Student nie umie dokonać analizy zasady ustroju konstytucyjnego państwa.

Student nie umie wykorzystać metody właściwe dla nauk prawnych w celu analizy zasady ustroju konstytucyjnego państwa.

Student nie umie zbierać dane dotyczące analizowanej zasady ustroju konstytucyjnego państwa.

Na ocenę dostateczną (dst)

Student rozumie prawne znaczenie zasad ustroju konstytucyjnego państwa w stopniu podstawowym.

Student potrafi współdziałać w grupie w stopniu podstawowym.

Student umie dokonać analizy zasady ustroju konstytucyjnego państwa w stopniu podstawowym.

Student umie wykorzystać metody właściwe dla nauk prawnych w celu analizy zasady ustroju konstytucyjnego państwa w stopniu podstawowym.

Student umie zbierać dane dotyczące analizowanej zasady ustroju konstytucyjnego państwa w stopniu podstawowym.

Na ocenę dobrą (db)

Student rozumie prawne znaczenie zasad ustroju konstytucyjnego państwa w stopniu zadowalającym.

Student potrafi współdziałać w grupie w stopniu zadowalającym.

Student umie dokonać analizy zasady ustroju konstytucyjnego państwa w stopniu zadowalającym.

Student umie wykorzystać metody właściwe dla nauk prawnych w celu analizy zasady ustroju konstytucyjnego państwa w stopniu zadowalającym.

Student umie zbierać dane dotyczące analizowanej zasady ustroju konstytucyjnego państwa w stopniu zadowalającym.

Na ocenę bardzo dobrą (bdb)

Student właściwie rozumie prawne znaczenie zasad ustroju konstytucyjnego państwa.

Student potrafi właściwie współdziałać w grupie.

Student umie dokonać właściwej analizy zasady ustroju konstytucyjnego państwa.

Student umie odpowiednio wykorzystać metody właściwe dla nauk prawnych w celu analizy zasady ustroju konstytucyjnego państwa.

Student umie samodzielnie zbierać dane dotyczące analizowanej zasady ustroju konstytucyjnego państwa.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 8 hours more information
Coordinators: Magdalena Maksymiuk
Group instructors: Magdalena Maksymiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 8 hours more information
Coordinators: Andrzej Pogłódek
Group instructors: Andrzej Pogłódek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 8 hours more information
Coordinators: Marta Gontarz-Dobrowolska
Group instructors: Marta Gontarz-Dobrowolska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 8 hours more information
Coordinators: Marta Gontarz-Dobrowolska
Group instructors: Marta Gontarz-Dobrowolska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)