Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rejestry publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-K-RP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rejestry publiczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_W02

AD2_W04

AD2_W05

AD2_W06


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą rejestrów publicznych. Studenci poznają rodzaje i funkcje rejestrów publicznych.

Pełny opis:

Szczegółowy opis zajęć:

1. Idea rejestrów publicznych

2. Definicja rejestrów publicznych

3. rodzaje rejestrów publicznych

4. funkcje i znaczenie rejestrów publicznych

5. PESEL

6 CEPIK

7 TERYT

Literatura:

A. Gryszczyńska, Rejestry publiczne. Jawność i Interoperacyjność. Wyd. C.H. BECK, Warszawa 2016r.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: student zna podstawowe pojęcia z zakresu rejestrów publicznych

EK2: student rozumie rolę jaką pełnią rejestry publiczne w funkcjonowaniu administracji publicznej

EK3: student zna funkcje rejestrów publicznych

EK4: student posiada wiedzę szczegółową o wybranych rejestrach publicznych

Punkty ECTS: 2

Udział w zajęciach: 8 godzin

Praca własna: 25 godzin

Przygotowanie do egzaminu : 17 godzin

Suma godzin 50

Punkty ECTS - 50h/25 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

E-learning

Typ oceniania

Egzamin

Praktyki zawodowe:

brak praktyk zawodowych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)