Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka cyfrowa a cyberprzestrzeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-GCaC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka cyfrowa a cyberprzestrzeń
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza

BwGC_W01


Umiejętności

BwGC_U01

Skrócony opis:

W obecnych czasach, w których gospodarka jest oparta przede wszystkim na wiedzy, a głównym przedmiotem obrotu jest informacja, konieczne jest wykształcenie osób mających wiedzę z zakresu prawa oraz nowych

technologii, w jaki sposób funkcjonuje gospodarka cyfrowa, na czym polega jej wieloaspektowość. Rozwój technologiczny wymaga tez znajomości systemów, które pozwolą zabezpieczyć jednostkę i jej zrzeszenia przed nadmierną ingerencją w jej dobra osobiste. Chodzi w tym wypadku o zabezpieczenia zarówno techniczne, jak i prawne. Przedmiotem zajęć jest wskazanie zależności między gospodarką cyfrową a cyberprzestrzenią i określenie wynikających z tego szans i zagrożeń.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest wskazanie zależności między gospodarką cyfrową a cyberprzestrzenią i określenie wynikających z tego szans i zagrożeń. W szczególności podczas wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

1. Gospodarka cyfrowa i jej wymiary - próba opisania zjawiska

2. Źródła i geneza zjawiska gospodarki cyfrowej, czyli gospodarka cyfrowa w świetle rewolucji 4.0

3. Zmiana modeli: biznesowych, konsumpcyjnych, edukacyjnych i modeli pracy

4. Pandemia i jej wpływ na utrwalanie trendów gospodarki cyfrowej

5. Od społeczeństwa sieciowego do kapitalizmu inwigilacyjnego, czyli „ciemne stronny” gospodarki cyfrowej

6. Gospodarka współdzielenia jako przejaw gospodarki cyfrowej – analiza przypadku

7. Gospodarka cyfrowa a dotychczasowy model regulacyjny – lock in effect.

8. AI, blockchain, tokenizacja, kryptowaluty i FinTech – nowe obszary ekspansji gospodarki cyfrowej .

Literatura:

1. E. Brynjolfsson, A.McAfee, Wyścig z maszynami. Jak rewolucja cyfrowa napędza innowacje, zwiększa wydajność i w nieodwracalny sposób zmienia rynek pracy ?, Warszawa 2015

2. K. Kelly, Nieuniknione. Jak inteligentne technologie zmienią nasza przyszłość, Warszawa 2018

3. M. Michalski, Od I do IV rewolucji przemysłowej, Człowiek w Cyberprzestrzeni 2017, nr 1

4. B. Paszcza, Cywilizacja braku skupienia. Jak walczyć z uzależnieniem od smartfona ?, https://klubjagiellonski.pl/2018/04/04/cywilizacja-braku-skupienia-jak-walczyc-z-uzaleznieniem-od-smartfona/

5. J. Rifkin, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław 2001

6. J. Rifkin, Trzecia rewolucja przemysłowa, Katowice 2012,

7. J. Rifkin, Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia. Zmierzch kapitalizmu, Katowice 2012

8. A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1985

9. D. Tapscott, Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Warszawa 1998

10. K. Schwabe, The Fourth Industrial Revolution, Penguin Random House 2017,

11. S. Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, London 2019

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty uczenia się

EK1: zna i rozumie definicje takich pojęć jak "gospodarka cyfrowa" oraz "cyberprzestrzeń" (odniesienie do efektu kierunkowego BwGC_W01)

EK2: zna historyczne, społeczne, kulturowe i gospodarcze

uwarunkowania rewolucji cyfrowej (odniesienie do efektu kierunkowego BwGC_W01)

EK3: potrafi przedstawić różne definicje cyberprzestrzeni oraz definicję

gospodarki cyfrowej (odniesienie do efektu kierunkowego BwGC_U01)

EK4: umie wyjaśnić znaczenie cyberprzestrzeni i gospodarki cyfrowej oraz wskazać wzajemne relacje między tymi pojęciami, z uwzględnieniem kontekstu prawnego (odniesienie do efektu kierunkowego BwGC_U01)

*treść kierunkowych efektów uczenia się jest dostępny na stronie

https://wpia.uksw.edu.pl/sites/default/files/plan-zajec/Uchwa%C5%82a%20BwGC.pdf

Opis ECTS

1. udział w zajęciach: 15 h

2. lektura literatury przedmiotu 15 h

3. przygotowanie do zaliczenia 20 h

Razem: 50h/25h= 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie odbywa się poprzez kontakt synchroniczny na platformie MS Teams oraz ocenę wypowiedzi studentów podczas dyskusji.

Metody oceniania:

Efekty dotyczące wiedzy tj. odnoszące się do efektu kierunkowego o symbolu BwGC_W01 są oceniane poprzez:

- odpowiedź ustną; ocenę udziału w dyskusji

Efekty dotyczące umiejętności tj. odnoszące się do efektu kierunkowego o symbolu BwGC_U01 są oceniane

poprzez ocenę udziału w dyskusji, wypowiedź ustną.

Kryteria oceniania

W odniesieniu do EK1: zna i rozumie definicje takich pojęć jak "gospodarka cyfrowa" oraz "cyberprzestrzeń" (odniesienie do efektu kierunkowego BwGC_W01)

Na ocenę bardzo dobrą

student bardzo dobrze zna i rozumie definicje takich pojęć jak "gospodarka cyfrowa" oraz "cyberprzestrzeń" w oparciu o co najmniej 3 źródła wiedzy

Na ocenę dobrą

student dobrze zna i rozumie definicje takich pojęć jak "gospodarka cyfrowa" oraz "cyberprzestrzeń" w oparciu o co najmniej 2 źródła wiedzy

Na ocenę dostateczną

student zna i rozumie podstawowe definicje takich pojęć jak "gospodarka cyfrowa" oraz "cyberprzestrzeń" w oparciu o treści przekazane podczas wykładu

Na ocenę niedostateczną

student nie zna i nie rozumie definicji takich pojęć jak "gospodarka cyfrowa" oraz "cyberprzestrzeń"

W odniesieniu do EK2: zna historyczne, społeczne, kulturowe i gospodarcze

uwarunkowania rewolucji cyfrowej (odniesienie do efektu kierunkowego BwGC_W01)

Na ocenę bardzo dobrą

student biegle zna historyczne, społeczne, kulturowe i gospodarcze

uwarunkowania rewolucji cyfrowej i rozumie ewolucje zjawisk w tym zakresie

Na ocenę dobrą

student dobrze zna historyczne, społeczne, kulturowe i gospodarcze

uwarunkowania rewolucji cyfrowej i ma wiedzę o etapach tej rewolucji

Na ocenę dostateczną

student ma podstawową wiedzę o historycznych, społecznych, kulturowych i gospodarczych uwarunkowaniach rewolucji cyfrowej w oparciu o informacje pozyskane podczas wykładu

Na ocenę niedostateczną

student nie zna historycznych, społecznych, kulturowych i gospodarczych

uwarunkowań rewolucji cyfrowej

W odniesieniu do EK3: potrafi przedstawić różne definicje cyberprzestrzeni oraz definicję gospodarki cyfrowej (odniesienie do efektu kierunkowego BwGC_U01)

Na ocenę bardzo dobrą

student potrafi przedstawić różne definicje cyberprzestrzeni oraz definicję gospodarki cyfrowej opierając się na co najmniej 3 źródłach

Na ocenę dobrą

student potrafi przedstawić różne definicje cyberprzestrzeni oraz definicję gospodarki cyfrowej opierając się na co najmniej 2 źródłach

Na ocenę dostateczną

student potrafi przedstawić różne definicje cyberprzestrzeni oraz definicję gospodarki cyfrowej opierając się na co najmniej 1 źródle

Na ocenę niedostateczną

student nie potrafi przedstawić definicji cyberprzestrzeni oraz definicji gospodarki cyfrowej

W odniesieniu do EK4: umie wyjaśnić znaczenie cyberprzestrzeni i gospodarki cyfrowej oraz wskazać wzajemne relacje między tymi pojęciami, z uwzględnieniem kontekstu prawnego (odniesienie do efektu kierunkowego BwGC_U01)

Na ocenę bardzo dobrą

student biegle wyjaśnia znaczenie cyberprzestrzeni i gospodarki cyfrowej oraz wskazać wzajemne relacje między tymi pojęciami, z uwzględnieniem kontekstu prawnego; odwołuje się przy tym do poglądów literatury i praktyki

Na ocenę dobrą

student wyjaśnia znaczenie cyberprzestrzeni i gospodarki cyfrowej oraz wskazać wzajemne relacje między tymi pojęciami, z uwzględnieniem kontekstu prawnego; odwołuje się przy tym do poglądów praktyki

Na ocenę dostateczną

student wyjaśnia znaczenie cyberprzestrzeni i gospodarki cyfrowej oraz wskazać wzajemne relacje między tymi pojęciami, z uwzględnieniem kontekstu prawnego w oparciu o wiedzę pozyskaną podczas wykładu

Na ocenę niedostateczną

student nie zna znaczenia cyberprzestrzeni i gospodarki cyfrowej oraz umie wskazać wzajemnych relacji między tymi pojęciami,

*treść kierunkowych efektów uczenia się jest dostępny na stronie

https://wpia.uksw.edu.pl/sites/default/files/plan-zajec/Uchwa%C5%82a%20BwGC.pdf

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Michalski
Prowadzący grup: Marek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W obecnych czasach, w których gospodarka jest oparta przede wszystkim na wiedzy, a głównym przedmiotem obrotu jest informacja, konieczne jest wykształcenie osób mających wiedzę z zakresu prawa oraz nowych

technologii, w jaki sposób funkcjonuje gospodarka cyfrowa, na czym polega jej wieloaspektowość. Rozwój technologiczny wymaga tez znajomości systemów, które pozwolą zabezpieczyć jednostkę i jej zrzeszenia przed nadmierną ingerencją w jej dobra osobiste. Chodzi w tym wypadku o zabezpieczenia zarówno techniczne, jak i prawne. Przedmiotem zajęć jest wskazanie zależności między gospodarką cyfrową a cyberprzestrzenią i określenie wynikających z tego szans i zagrożeń.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest wskazanie zależności między gospodarką cyfrową a cyberprzestrzenią i określenie wynikających z tego szans i zagrożeń. W szczególności podczas wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

1. Gospodarka cyfrowa i jej wymiary - próba opisania zjawiska

2. Źródła i geneza zjawiska gospodarki cyfrowej, czyli gospodarka cyfrowa w świetle rewolucji 4.0

3. Zmiana modeli: biznesowych, konsumpcyjnych, edukacyjnych i modeli pracy

4. Pandemia i jej wpływ na utrwalanie trendów gospodarki cyfrowej

5. Od społeczeństwa sieciowego do kapitalizmu inwigilacyjnego, czyli „ciemne stronny” gospodarki cyfrowej

6. Gospodarka współdzielenia jako przejaw gospodarki cyfrowej – analiza przypadku

7. Gospodarka cyfrowa a dotychczasowy model regulacyjny – lock in effect.

8. AI, blockchain, tokenizacja, kryptowaluty i FinTech – nowe obszary ekspansji gospodarki cyfrowej .

Literatura:

1. E. Brynjolfsson, A.McAfee, Wyścig z maszynami. Jak rewolucja cyfrowa napędza innowacje, zwiększa wydajność i w nieodwracalny sposób zmienia rynek pracy ?, Warszawa 2015

2. K. Kelly, Nieuniknione. Jak inteligentne technologie zmienią nasza przyszłość, Warszawa 2018

3. M. Michalski, Od I do IV rewolucji przemysłowej, Człowiek w Cyberprzestrzeni 2017, nr 1

4. B. Paszcza, Cywilizacja braku skupienia. Jak walczyć z uzależnieniem od smartfona ?, https://klubjagiellonski.pl/2018/04/04/cywilizacja-braku-skupienia-jak-walczyc-z-uzaleznieniem-od-smartfona/

5. J. Rifkin, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław 2001

6. J. Rifkin, Trzecia rewolucja przemysłowa, Katowice 2012,

7. J. Rifkin, Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia. Zmierzch kapitalizmu, Katowice 2012

8. A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1985

9. D. Tapscott, Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Warszawa 1998

10. K. Schwabe, The Fourth Industrial Revolution, Penguin Random House 2017,

11. S. Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, London 2019

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych konstrukcji z prawoznawstwa. Wiedza ogólna o świecie współczesnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Michalski
Prowadzący grup: Marek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W obecnych czasach, w których gospodarka jest oparta przede wszystkim na wiedzy, a głównym przedmiotem obrotu jest informacja, konieczne jest wykształcenie osób mających wiedzę z zakresu prawa oraz nowych

technologii, w jaki sposób funkcjonuje gospodarka cyfrowa, na czym polega jej wieloaspektowość. Rozwój technologiczny wymaga tez znajomości systemów, które pozwolą zabezpieczyć jednostkę i jej zrzeszenia przed nadmierną ingerencją w jej dobra osobiste. Chodzi w tym wypadku o zabezpieczenia zarówno techniczne, jak i prawne. Przedmiotem zajęć jest wskazanie zależności między gospodarką cyfrową a cyberprzestrzenią i określenie wynikających z tego szans i zagrożeń.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest wskazanie zależności między gospodarką cyfrową a cyberprzestrzenią i określenie wynikających z tego szans i zagrożeń. W szczególności podczas wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

1. Gospodarka cyfrowa i jej wymiary - próba opisania zjawiska

2. Źródła i geneza zjawiska gospodarki cyfrowej, czyli gospodarka cyfrowa w świetle rewolucji 4.0

3. Zmiana modeli: biznesowych, konsumpcyjnych, edukacyjnych i modeli pracy

4. Pandemia i jej wpływ na utrwalanie trendów gospodarki cyfrowej

5. Od społeczeństwa sieciowego do kapitalizmu inwigilacyjnego, czyli „ciemne stronny” gospodarki cyfrowej

6. Gospodarka współdzielenia jako przejaw gospodarki cyfrowej – analiza przypadku

7. Gospodarka cyfrowa a dotychczasowy model regulacyjny – lock in effect.

8. AI, blockchain, tokenizacja, kryptowaluty i FinTech – nowe obszary ekspansji gospodarki cyfrowej .

Literatura:

1. E. Brynjolfsson, A.McAfee, Wyścig z maszynami. Jak rewolucja cyfrowa napędza innowacje, zwiększa wydajność i w nieodwracalny sposób zmienia rynek pracy ?, Warszawa 2015

2. K. Kelly, Nieuniknione. Jak inteligentne technologie zmienią nasza przyszłość, Warszawa 2018

3. M. Michalski, Od I do IV rewolucji przemysłowej, Człowiek w Cyberprzestrzeni 2017, nr 1

4. B. Paszcza, Cywilizacja braku skupienia. Jak walczyć z uzależnieniem od smartfona ?, https://klubjagiellonski.pl/2018/04/04/cywilizacja-braku-skupienia-jak-walczyc-z-uzaleznieniem-od-smartfona/

5. J. Rifkin, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław 2001

6. J. Rifkin, Trzecia rewolucja przemysłowa, Katowice 2012,

7. J. Rifkin, Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia. Zmierzch kapitalizmu, Katowice 2012

8. A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1985

9. D. Tapscott, Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Warszawa 1998

10. K. Schwabe, The Fourth Industrial Revolution, Penguin Random House 2017,

11. S. Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, London 2019

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych konstrukcji z prawoznawstwa. Wiedza ogólna o świecie współczesnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Michalski
Prowadzący grup: Marek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Michalski
Prowadzący grup: Marek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)