Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Digital Economy and Cyberspace

General data

Course ID: WP-BGC-N-2-GCaC
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Digital Economy and Cyberspace
Name in Polish: Gospodarka cyfrowa a cyberprzestrzeń
Organizational unit: Faculty of Law and Administration
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

W obecnych czasach, w których gospodarka jest oparta przede wszystkim na wiedzy, a głównym przedmiotem obrotu jest informacja, konieczne jest wykształcenie osób mających wiedzę z zakresu prawa oraz nowych

technologii, w jaki sposób funkcjonuje gospodarka cyfrowa, na czym polega jej wieloaspektowość. Rozwój technologiczny wymaga tez znajomości systemów, które pozwolą zabezpieczyć jednostkę i jej zrzeszenia przed nadmierną ingerencją w jej dobra osobiste. Chodzi w tym wypadku o zabezpieczenia zarówno techniczne, jak i prawne. Przedmiotem zajęć jest wskazanie zależności między gospodarką cyfrową a cyberprzestrzenią i określenie wynikających z tego szans i zagrożeń.

Full description: (in Polish)

Przedmiotem zajęć jest wskazanie zależności między gospodarką cyfrową a cyberprzestrzenią i określenie wynikających z tego szans i zagrożeń. W szczególności podczas wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

1. Gospodarka cyfrowa i jej wymiary - próba opisania zjawiska

2. Źródła i geneza zjawiska gospodarki cyfrowej, czyli gospodarka cyfrowa w świetle rewolucji 4.0

3. Zmiana modeli: biznesowych, konsumpcyjnych, edukacyjnych i modeli pracy

4. Pandemia i jej wpływ na utrwalanie trendów gospodarki cyfrowej

5. Od społeczeństwa sieciowego do kapitalizmu inwigilacyjnego, czyli „ciemne stronny” gospodarki cyfrowej

6. Gospodarka współdzielenia jako przejaw gospodarki cyfrowej – analiza przypadku

7. Gospodarka cyfrowa a dotychczasowy model regulacyjny – lock in effect.

8. AI, blockchain, tokenizacja, kryptowaluty i FinTech – nowe obszary ekspansji gospodarki cyfrowej .

Bibliography: (in Polish)

1. E. Brynjolfsson, A.McAfee, Wyścig z maszynami. Jak rewolucja cyfrowa napędza innowacje, zwiększa wydajność i w nieodwracalny sposób zmienia rynek pracy ?, Warszawa 2015

2. K. Kelly, Nieuniknione. Jak inteligentne technologie zmienią nasza przyszłość, Warszawa 2018

3. M. Michalski, Od I do IV rewolucji przemysłowej, Człowiek w Cyberprzestrzeni 2017, nr 1

4. B. Paszcza, Cywilizacja braku skupienia. Jak walczyć z uzależnieniem od smartfona ?, https://klubjagiellonski.pl/2018/04/04/cywilizacja-braku-skupienia-jak-walczyc-z-uzaleznieniem-od-smartfona/

5. J. Rifkin, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław 2001

6. J. Rifkin, Trzecia rewolucja przemysłowa, Katowice 2012,

7. J. Rifkin, Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia. Zmierzch kapitalizmu, Katowice 2012

8. A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1985

9. D. Tapscott, Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Warszawa 1998

10. K. Schwabe, The Fourth Industrial Revolution, Penguin Random House 2017,

11. S. Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, London 2019

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Efekty uczenia się

EK1: zna i rozumie definicje takich pojęć jak "gospodarka cyfrowa" oraz "cyberprzestrzeń" (odniesienie do efektu kierunkowego BwGC_W01)

EK2: zna historyczne, społeczne, kulturowe i gospodarcze

uwarunkowania rewolucji cyfrowej (odniesienie do efektu kierunkowego BwGC_W01)

EK3: potrafi przedstawić różne definicje cyberprzestrzeni oraz definicję

gospodarki cyfrowej (odniesienie do efektu kierunkowego BwGC_U01)

EK4: umie wyjaśnić znaczenie cyberprzestrzeni i gospodarki cyfrowej oraz wskazać wzajemne relacje między tymi pojęciami, z uwzględnieniem kontekstu prawnego (odniesienie do efektu kierunkowego BwGC_U01)

*treść kierunkowych efektów uczenia się jest dostępny na stronie

https://wpia.uksw.edu.pl/sites/default/files/plan-zajec/Uchwa%C5%82a%20BwGC.pdf

Opis ECTS

1. udział w zajęciach: 15 h

2. lektura literatury przedmiotu 15 h

3. przygotowanie do zaliczenia 20 h

Razem: 50h/25h= 2 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocenianie odbywa się poprzez kontakt synchroniczny na platformie MS Teams oraz ocenę wypowiedzi studentów podczas dyskusji.

Metody oceniania:

Efekty dotyczące wiedzy tj. odnoszące się do efektu kierunkowego o symbolu BwGC_W01 są oceniane poprzez:

- odpowiedź ustną; ocenę udziału w dyskusji

Efekty dotyczące umiejętności tj. odnoszące się do efektu kierunkowego o symbolu BwGC_U01 są oceniane

poprzez ocenę udziału w dyskusji, wypowiedź ustną.

Kryteria oceniania

W odniesieniu do EK1: zna i rozumie definicje takich pojęć jak "gospodarka cyfrowa" oraz "cyberprzestrzeń" (odniesienie do efektu kierunkowego BwGC_W01)

Na ocenę bardzo dobrą

student bardzo dobrze zna i rozumie definicje takich pojęć jak "gospodarka cyfrowa" oraz "cyberprzestrzeń" w oparciu o co najmniej 3 źródła wiedzy

Na ocenę dobrą

student dobrze zna i rozumie definicje takich pojęć jak "gospodarka cyfrowa" oraz "cyberprzestrzeń" w oparciu o co najmniej 2 źródła wiedzy

Na ocenę dostateczną

student zna i rozumie podstawowe definicje takich pojęć jak "gospodarka cyfrowa" oraz "cyberprzestrzeń" w oparciu o treści przekazane podczas wykładu

Na ocenę niedostateczną

student nie zna i nie rozumie definicji takich pojęć jak "gospodarka cyfrowa" oraz "cyberprzestrzeń"

W odniesieniu do EK2: zna historyczne, społeczne, kulturowe i gospodarcze

uwarunkowania rewolucji cyfrowej (odniesienie do efektu kierunkowego BwGC_W01)

Na ocenę bardzo dobrą

student biegle zna historyczne, społeczne, kulturowe i gospodarcze

uwarunkowania rewolucji cyfrowej i rozumie ewolucje zjawisk w tym zakresie

Na ocenę dobrą

student dobrze zna historyczne, społeczne, kulturowe i gospodarcze

uwarunkowania rewolucji cyfrowej i ma wiedzę o etapach tej rewolucji

Na ocenę dostateczną

student ma podstawową wiedzę o historycznych, społecznych, kulturowych i gospodarczych uwarunkowaniach rewolucji cyfrowej w oparciu o informacje pozyskane podczas wykładu

Na ocenę niedostateczną

student nie zna historycznych, społecznych, kulturowych i gospodarczych

uwarunkowań rewolucji cyfrowej

W odniesieniu do EK3: potrafi przedstawić różne definicje cyberprzestrzeni oraz definicję gospodarki cyfrowej (odniesienie do efektu kierunkowego BwGC_U01)

Na ocenę bardzo dobrą

student potrafi przedstawić różne definicje cyberprzestrzeni oraz definicję gospodarki cyfrowej opierając się na co najmniej 3 źródłach

Na ocenę dobrą

student potrafi przedstawić różne definicje cyberprzestrzeni oraz definicję gospodarki cyfrowej opierając się na co najmniej 2 źródłach

Na ocenę dostateczną

student potrafi przedstawić różne definicje cyberprzestrzeni oraz definicję gospodarki cyfrowej opierając się na co najmniej 1 źródle

Na ocenę niedostateczną

student nie potrafi przedstawić definicji cyberprzestrzeni oraz definicji gospodarki cyfrowej

W odniesieniu do EK4: umie wyjaśnić znaczenie cyberprzestrzeni i gospodarki cyfrowej oraz wskazać wzajemne relacje między tymi pojęciami, z uwzględnieniem kontekstu prawnego (odniesienie do efektu kierunkowego BwGC_U01)

Na ocenę bardzo dobrą

student biegle wyjaśnia znaczenie cyberprzestrzeni i gospodarki cyfrowej oraz wskazać wzajemne relacje między tymi pojęciami, z uwzględnieniem kontekstu prawnego; odwołuje się przy tym do poglądów literatury i praktyki

Na ocenę dobrą

student wyjaśnia znaczenie cyberprzestrzeni i gospodarki cyfrowej oraz wskazać wzajemne relacje między tymi pojęciami, z uwzględnieniem kontekstu prawnego; odwołuje się przy tym do poglądów praktyki

Na ocenę dostateczną

student wyjaśnia znaczenie cyberprzestrzeni i gospodarki cyfrowej oraz wskazać wzajemne relacje między tymi pojęciami, z uwzględnieniem kontekstu prawnego w oparciu o wiedzę pozyskaną podczas wykładu

Na ocenę niedostateczną

student nie zna znaczenia cyberprzestrzeni i gospodarki cyfrowej oraz umie wskazać wzajemnych relacji między tymi pojęciami,

*treść kierunkowych efektów uczenia się jest dostępny na stronie

https://wpia.uksw.edu.pl/sites/default/files/plan-zajec/Uchwa%C5%82a%20BwGC.pdf

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Marek Michalski
Group instructors: Marek Michalski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

W obecnych czasach, w których gospodarka jest oparta przede wszystkim na wiedzy, a głównym przedmiotem obrotu jest informacja, konieczne jest wykształcenie osób mających wiedzę z zakresu prawa oraz nowych

technologii, w jaki sposób funkcjonuje gospodarka cyfrowa, na czym polega jej wieloaspektowość. Rozwój technologiczny wymaga tez znajomości systemów, które pozwolą zabezpieczyć jednostkę i jej zrzeszenia przed nadmierną ingerencją w jej dobra osobiste. Chodzi w tym wypadku o zabezpieczenia zarówno techniczne, jak i prawne. Przedmiotem zajęć jest wskazanie zależności między gospodarką cyfrową a cyberprzestrzenią i określenie wynikających z tego szans i zagrożeń.

Full description: (in Polish)

Przedmiotem zajęć jest wskazanie zależności między gospodarką cyfrową a cyberprzestrzenią i określenie wynikających z tego szans i zagrożeń. W szczególności podczas wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

1. Gospodarka cyfrowa i jej wymiary - próba opisania zjawiska

2. Źródła i geneza zjawiska gospodarki cyfrowej, czyli gospodarka cyfrowa w świetle rewolucji 4.0

3. Zmiana modeli: biznesowych, konsumpcyjnych, edukacyjnych i modeli pracy

4. Pandemia i jej wpływ na utrwalanie trendów gospodarki cyfrowej

5. Od społeczeństwa sieciowego do kapitalizmu inwigilacyjnego, czyli „ciemne stronny” gospodarki cyfrowej

6. Gospodarka współdzielenia jako przejaw gospodarki cyfrowej – analiza przypadku

7. Gospodarka cyfrowa a dotychczasowy model regulacyjny – lock in effect.

8. AI, blockchain, tokenizacja, kryptowaluty i FinTech – nowe obszary ekspansji gospodarki cyfrowej .

Bibliography: (in Polish)

1. E. Brynjolfsson, A.McAfee, Wyścig z maszynami. Jak rewolucja cyfrowa napędza innowacje, zwiększa wydajność i w nieodwracalny sposób zmienia rynek pracy ?, Warszawa 2015

2. K. Kelly, Nieuniknione. Jak inteligentne technologie zmienią nasza przyszłość, Warszawa 2018

3. M. Michalski, Od I do IV rewolucji przemysłowej, Człowiek w Cyberprzestrzeni 2017, nr 1

4. B. Paszcza, Cywilizacja braku skupienia. Jak walczyć z uzależnieniem od smartfona ?, https://klubjagiellonski.pl/2018/04/04/cywilizacja-braku-skupienia-jak-walczyc-z-uzaleznieniem-od-smartfona/

5. J. Rifkin, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław 2001

6. J. Rifkin, Trzecia rewolucja przemysłowa, Katowice 2012,

7. J. Rifkin, Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia. Zmierzch kapitalizmu, Katowice 2012

8. A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1985

9. D. Tapscott, Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Warszawa 1998

10. K. Schwabe, The Fourth Industrial Revolution, Penguin Random House 2017,

11. S. Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, London 2019

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość podstawowych konstrukcji z prawoznawstwa. Wiedza ogólna o świecie współczesnym.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Marek Michalski
Group instructors: Marek Michalski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

W obecnych czasach, w których gospodarka jest oparta przede wszystkim na wiedzy, a głównym przedmiotem obrotu jest informacja, konieczne jest wykształcenie osób mających wiedzę z zakresu prawa oraz nowych

technologii, w jaki sposób funkcjonuje gospodarka cyfrowa, na czym polega jej wieloaspektowość. Rozwój technologiczny wymaga tez znajomości systemów, które pozwolą zabezpieczyć jednostkę i jej zrzeszenia przed nadmierną ingerencją w jej dobra osobiste. Chodzi w tym wypadku o zabezpieczenia zarówno techniczne, jak i prawne. Przedmiotem zajęć jest wskazanie zależności między gospodarką cyfrową a cyberprzestrzenią i określenie wynikających z tego szans i zagrożeń.

Full description: (in Polish)

Przedmiotem zajęć jest wskazanie zależności między gospodarką cyfrową a cyberprzestrzenią i określenie wynikających z tego szans i zagrożeń. W szczególności podczas wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

1. Gospodarka cyfrowa i jej wymiary - próba opisania zjawiska

2. Źródła i geneza zjawiska gospodarki cyfrowej, czyli gospodarka cyfrowa w świetle rewolucji 4.0

3. Zmiana modeli: biznesowych, konsumpcyjnych, edukacyjnych i modeli pracy

4. Pandemia i jej wpływ na utrwalanie trendów gospodarki cyfrowej

5. Od społeczeństwa sieciowego do kapitalizmu inwigilacyjnego, czyli „ciemne stronny” gospodarki cyfrowej

6. Gospodarka współdzielenia jako przejaw gospodarki cyfrowej – analiza przypadku

7. Gospodarka cyfrowa a dotychczasowy model regulacyjny – lock in effect.

8. AI, blockchain, tokenizacja, kryptowaluty i FinTech – nowe obszary ekspansji gospodarki cyfrowej .

Bibliography: (in Polish)

1. E. Brynjolfsson, A.McAfee, Wyścig z maszynami. Jak rewolucja cyfrowa napędza innowacje, zwiększa wydajność i w nieodwracalny sposób zmienia rynek pracy ?, Warszawa 2015

2. K. Kelly, Nieuniknione. Jak inteligentne technologie zmienią nasza przyszłość, Warszawa 2018

3. M. Michalski, Od I do IV rewolucji przemysłowej, Człowiek w Cyberprzestrzeni 2017, nr 1

4. B. Paszcza, Cywilizacja braku skupienia. Jak walczyć z uzależnieniem od smartfona ?, https://klubjagiellonski.pl/2018/04/04/cywilizacja-braku-skupienia-jak-walczyc-z-uzaleznieniem-od-smartfona/

5. J. Rifkin, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław 2001

6. J. Rifkin, Trzecia rewolucja przemysłowa, Katowice 2012,

7. J. Rifkin, Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia. Zmierzch kapitalizmu, Katowice 2012

8. A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1985

9. D. Tapscott, Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Warszawa 1998

10. K. Schwabe, The Fourth Industrial Revolution, Penguin Random House 2017,

11. S. Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, London 2019

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość podstawowych konstrukcji z prawoznawstwa. Wiedza ogólna o świecie współczesnym.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Marek Michalski
Group instructors: Marek Michalski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Marek Michalski
Group instructors: Marek Michalski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)