Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Media w gospodarce cyfrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-MGC-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media w gospodarce cyfrowej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: S2A_W05; S2A_W07, S2A_W08

Umiejętności: S2A_U03

Kompetencje społeczne: S2A_K04

Skrócony opis:

Ćwiczenia „Media w gospodarce cyfrowej” - w wymiarze 30 g - stanowią pogłębienie wykładu o tym samym tytule i ukazują media we współczesnym świecie w aspekcie socjologicznym.

Ćwiczenia poświęcone są tradycyjnym masowym środkom przekazu (prasa, książka, radio, film, telewizja) oraz współczesnym środkom komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem internetu. Studenci zapoznają się z historią mediów masowych, rolą technik i technologii informacyjnych w rozwoju mediów, przemianami środków komunikacji masowej i problemami związanymi z rozwojem mediów w dobie cyfryzacji, jak np. prawo własności, przyszłość mediów papierowych, zagrożenia w internecie, uzależnienia od mediów.

Przedstawiona wyżej problematyka zostanie zgłębiona w oparciu o wybrane artykuły lub rozdziały z monografii poświęconych mediom masowym i komunikacji masowej w epoce cyfrowej. Ponadto studenci opracowują i przedstawiają jeden wybrany problem z zakresu mediów współczesnych.

Pełny opis:

Spis tematów ćwiczeń wraz z literaturą (30 g):

1. Zajęcia organizacyjne. Utworzenie zespołów pracy (1- lub 2-osobowych) do przygotowania prezentacji dotyczącej mediów w epoce cyfrowej i ustalenie problematyki. (2 g)

2. Praca w małych zespołach – formułowanie problemu, tematu i tytułu prezentacji. (2 g)

3. Praca w małych zespołach – sformułowanie tytułu prezentacji, planu i znalezienie bibliografii. (2 g)

4. Znaczenie technologii informacyjnej; twardy i miękki determinizm mediów; ludzkie kierowanie; rewolucja informacyjna rewolucją niezamierzonych rezultatów – studium tekstu i dyskusja. (2 g)

Isaac Asimow, Przedmowa, w: Paul Levinson, Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2006, s. 313-341.

5. Rozwój mediów. Telefon i radio. (2 g)

Paul Levinson, Telefon. Zabawka, która ryknęła, Radio. A teraz wszyscy razem, w: Tenże, Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2006, s. 111-161.

6. Rozwój mediów. Kino i telewizja. (2 g)

Paul Levinson, Przetrwanie medialnie przystosowanych. Radio, kino i telewizja w naszych niszach ekologicznych, w: Tenże, Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2006, s. 162-181.

7. Rozwój mediów. Przetwarzanie tekstu. Autor on-line jako wydawca i księgarz. (2 g)

Paul Levinson, Przetwarzanie tekstu i jego mistrzowie, Autor on-line jako wydawca i księgarz, w: Tenże, Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2006, s. 199-232.

8. Rozwój mediów. Komputer, internet i smartfon. (2 g)

Katarzyna Śledziewska, Renata Włoch, Technologie założycielskie, w: Tychże, Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, s. 21-35.

9. Rodzaje mediów społecznościowych. Social Media Marketing na YouTubie, Facebooku i Twitterze. (2 g)

10. Budowanie marki osobistej w nowoczesnych mediach. Biznesplan i kreowanie marki w mediach społecznościowych. (2 g)

11. Usługa streamingu prywatnego na wybranych przykładach. (1 g)

12. Przeniesienie mediów papierowych do Internetu i do postaci elektronicznej. (2 g)

13. Zagrożenia dzieci i młodzieży w Internecie. Wpływ gier komputerowych na rozwój dzieci w wieku szkolnym.(2 g)

14. Uzależnienia współczesnej młodzieży od korzystania ze smartfonu. Uzależnienia starszej młodzieży od Instagramu. (2 g)

15. Kradzież tożsamości na portalach randkowych. (1 g)

16. Szerzenie dezinformacji na portalach społecznościowych poprzez fake news. (1 g)

17. Ataki phishingowe w mediach społecznościowych. (1 g)

Literatura:

Literatura do ćwiczeń:

1. Isaac Asimow, Przedmowa, w: Paul Levinson, Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2006, s. 313-341.

2. Paul Levinson, Telefon. Zabawka, która ryknęła, w: Tenże, Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2006, s. 111-140.

3. Paul Levinson, Radio. A teraz wszyscy razem, w: Tenże, Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2006, s. 141-161.

4. Paul Levinson, Przetrwanie medialnie przystosowanych. Radio, kino i telewizja w naszych niszach ekologicznych, w: Tenże, Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2006, s. 162-181.

5. Paul Levinson, Przetwarzanie tekstu i jego mistrzowie, w: Tenże, Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2006, s. 199-214.

6. Paul Levinson, Autor on-line jako wydawca i księgarz, w: Tenże, Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2006, s. 215-232.

7. Katarzyna Śledziewska, Renata Włoch, Technologie założycielskie, w: Tychże, Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, s. 21-35.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (wykład i ćwiczenia):

1. Wiedza

- student ma pogłębioną wiedzę w zakresie komunikacji społecznej, zwłaszcza w zakresie komunikowania za pośrednictwem mediów elektronicznych (S2A_W05);

- student ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagrożeniach bezpieczeństwa, dotyczących mediów w gospodarce cyfrowej, jak również o sposobach przeciwdziałania zagrożeniom oraz o systemach bezpieczeństwa (S2A_W07, S2A_W08)

2. Umiejętności

- student posiada pogłębioną umiejętność diagnozowania wybranych zagrożeń, dotyczących nowoczesnych mediów oraz potrafi w odniesieniu do obszarów z nimi związanych formułować prognozy i projektować rozwiązania (S2A_U03)

3. Kompetencje społeczne

potrafi wykorzystywać rozszerzoną wiedzę z zakresu komunikacji społecznej i mediów w epoce cyfrowej (S2A_K04)

Opis ECTS:

Aktywność studenta – nakład pracy w godz.

udział w ćwiczeniach – 30 g.

przygotowanie do ćwiczeń – 30 g.

przygotowanie pracy semestralnej (prezentacji) – 15 g.

konsultacje – 25 g.

Suma godz. - 100 g.

Liczba ECTS - 100 g./25 g. = 4

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania ćwiczeń:

1. Ćwiczenia "Media w gospodarce cyfrowej" w wymiarze 30 g odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie synchronicznej z użyciem platformy MS Teams, z uzupełnieniem o platformę e-learningową UKSW Moodle.

Link do ćwiczeń na platformie MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae141821cf9984585a064d821177088d1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1679e1ee-220a-41dc-a7d5-801bef2dd037&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

2. Podczas ćwiczeń jest weryfikowana lista obecności - dopuszcza się dwie nieobecności.

3. Student zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach - przygotowania do ćwiczeń, brania udziału w pracy w małych zespołach, brania udziału w dyskusji. Aktywne uczestnictwo w zajęciach może - choć nie musi - być oceniane poprzez stawianie plusów, które potem przekładają się na ocenę za aktywność (3 plusy dają ocenę 5), która z kolei będzie brana pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej.

3. Na zaliczenie ćwiczeń student zobowiązany jest przygotować i zaprezentować podczas ćwiczeń prezentację z zakresu problematyki mediów w gospodarce cyfrowej (min. 15 slajdów merytorycznych, min. 3 pozycje literatury papierowej lub w wersji pdf). Prezentacja zostaje oceniona w skali od 2 do 5.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołk
Prowadzący grup: Agnieszka Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołk
Prowadzący grup: Agnieszka Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołk
Prowadzący grup: Agnieszka Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)