Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawne podstawy usług elektronicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-PPUP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawne podstawy usług elektronicznych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BwGC_W05

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu jest przekazanie studentom umiejętności i kompetencji z zakresu korzystania z elektronicznych usług publicznych z punktu widzenia obywatela, biznesu i administracji. W ramach zajęć omawiane są również materialne i proceduralne podstawy prawne realizacji zadań publicznych związanych ze świadczeniem tych usług.

Pełny opis:

Celem zajęć z przedmiotu jest przekazanie studentom umiejętności i kompetencji z zakresu korzystania z elektronicznych usług publicznych z punktu widzenia obywatela, biznesu i administracji. Studenci poznają różne rodzaje elektronicznych usług administracji publicznej, ich podstawy prawne i sposoby korzystania z nich. Oprócz samych e-usług studenci poznają elementy tych usług - dane gromadzone przez administrację publiczną i sposoby ich przygotowania do udostępnienia (otwarte dane), wzory dokumentów elektronicznych, rejestry publiczne i elektroniczną platformę usług administracji publicznej.

Literatura:

1) https://epodrecznik.mc.gov.pl

2) Instrukcje i podręczniki zamieszczone na platformie ePUAP

3) Administracja elektroniczna : kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce , Jacek Janowski. wyd. Municipum, 2009r.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ek1. Zna i potrafi stosować metody i zasady wykorzystania podstaw prawnych usług elektronicznych w działalności administracji publicznej.

pis punktów ECTS:

Udział w zajęciach : 30 h

przygotowanie się do zajęć: 40 h

przygotowanie do egzaminu: 30 h

suma godzin 100 h

liczba punktów ECTS 100h/25 = 4

Metody i kryteria oceniania:

Metody : Wykład z elementami warsztatowymi, prowadzony na platformie microsoft teams

Typ oceniania : Egzamin/ Prezentacja

Kryteria oceniania :

EK1. Zna i potrafi stosować metody i zasady wykorzystania podstaw prawnych usług elektronicznych w działalności administracji publicznej

Na ocenę 2 ( ndst) nie zna i nie potrafi stosować metod i zasad wykorzystania podstaw prawnych usług elektronicznych w działalności administracji publicznej

Na ocenę 3 ( dst) zna podstawowe metody i zasady wykorzystania podstaw prawnych usług elektronicznych w działalności administracji publicznej

Na ocenę 4 ( db) zna i potrafi stosować krajowe podstawy prawne usług elektronicznych w działalności administracji publicznej

na ocenę 5 ( bdb) zna i potrafi stosować krajowe i międzynarodowe podstawy prawne usług elektronicznych w działalności administracji publicznej.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świtała
Prowadzący grup: Krzysztof Świtała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Czaplicki
Prowadzący grup: Kamil Czaplicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Besiekierska
Prowadzący grup: Agnieszka Besiekierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świtała
Prowadzący grup: Krzysztof Świtała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)