Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza statystyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-AS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza statystyczna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku I stopnia Człowiek w cyberprzestrzeni (plus 2 sem. lektoratu)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC1_W07, CwC1_W13, CwC1_U07, CwC1_U08, CwC1_K06.

Skrócony opis:

Prezentacja podstawowych informacji dotyczących analizy statystycznej i procedur statystycznych wykorzystywanych w badaniach społecznych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie terminów i pojęć wykorzystywanych w statystyce oraz wykazanie użyteczności procedur statystycznych w badaniach z zakresu nauk społecznych. Studenci powinni rozumieć podstawowe pojęcia statystyki opisowej i matematycznej oraz prawidłowo stosować je do opisu badanych zbiorowości ze szczególnym uwzględnieniem przedstawiania tabelarycznego i graficznego wyników badań, metod opisu statystycznego przy pomocy estymacji punktowej i przedziałowej, wyznaczania minimalnych liczebności próby, badania zależności między zmiennymi, wnioskowania na temat całych zbiorowości przy wykorzystaniu parametrycznych oraz nieparametrycznych testów statystycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa i specjalistyczna:

1. Lissowski G., Haman J., Jasiński M., Podstawy statystyki dla socjologów. Opis statystyczny, Tom 1, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.

2. Lissowski G., Haman J., Jasiński M., Podstawy statystyki dla socjologów. Zależności statystyczne, Tom 2, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.

3. Lissowski G., Haman J., Jasiński M., Podstawy statystyki dla socjologów. Wnioskowanie statystyczne, Tom 3, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.

4. Ostasiewicz W., Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.

5. M. Rószkiewicz, J. Perek-Białas, D. Węziak-Białowolska, A. Zięba-Pietrzak, Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

2. Bielecka A., Statystyka w biznesie i ekonomii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.

3. Ignatczyk W., Chromińska M., Statystyka. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004.

4. King B.M., Minium E.W., Statystyka dla psychologów i pedagogów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

5. Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

6. Pułaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.

7. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

8. Starzyńska W., Statystyka praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

9. Steczkowski J., Opis statystyczny. Pozyskiwanie, przetwarzanie i analizowanie informacji. Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2005.

10. Szymczak W., Podstawy statystyki dla psychologów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.

11. Zieliński M., Wstęp do metod statystycznych w naukach społecznych, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty uczenia:

CwC1_W07 – student zna zasady i metodologię przeprowadzania analiz statystycznych.

CwC1_W13 – student ma wiedzę o podstawach matematyki.

CwC1_U07 – student potrafi wykorzystywać określone metody i narzędzia do dokonywania analiz/badań socjologicznych/innych badań.

CwC1_U08 – student potrafi projektować bazy danych.

CwC1_K06 – student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Opis ECTS:

Udział w ćwiczeniach - 15 godzin.

Przygotowanie do ćwiczeń - 15 godzin.

Studia literaturowe - 10 godzin.

Konsultacje - 10 godzin.

Przygotowanie do zaliczenia – 40 godzin.

Łącznie 90 godzin / 30 godzin = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

1. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach – dopuszczalna jest 1 nieobecność na zajęciach dla studiów stacjonarnych niezależnie od powodu absencji. Większa liczba nieobecności dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku długoterminowego zwolnienia lekarskiego lub rekonwalescencji szpitalnej.

2. Sprawdzian pisemny. Sprawdzian zawiera zadania z zakresu statystyki opisowej i stosowanej wymagające przedstawienia obliczeń.

Dla teoretycznych i praktycznych form sprawdzania wiedzy przyjmuje się poniższe progi punktowe i kryteria oceny:

Ocena bardzo dobry (5) – od 90% do 100%;

Ocena dobry plus (4,5) – od 80% do 90%;

Ocena dobry (4) – od 70% do 80%;

Ocena dostateczny plus (3,5) – od 65% do 70%;

Ocena dostateczny (3) – od 60% do 65%;

Ocena niedostateczny (2) – poniżej 60%.

Wiedza:

Ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że student nie zna zasad i metodologii przeprowadzania analiz statystycznych oraz nie ma wiedzy o podstawach matematyki.

Ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że student nie w pełni zna zasady i metodologię przeprowadzania analiz statystycznych oraz nie posiada w pełni wiedzy o podstawach matematyki.

Ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że student posiada podstawową wiedzę o zasadach i metodologii przeprowadzania analiz statystycznych oraz w stopniu podstawowym zna podstawy matematyki.

Ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że student posiada usystematyzowaną wiedzę o zasadach i metodologii przeprowadzania analiz statystycznych oraz usystematyzowaną wiedzę o podstawach matematyki.

Ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że student posiada niemal w pełni wiedzę o zasadach i metodologii przeprowadzania analiz statystycznych oraz niemal w pełni posiada wiedzę o podstawach matematyki.

Ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że student posiada opanował w pełni wiedzę o zasadach i metodologii przeprowadzania analiz statystycznych oraz w pełni posiada wiedzę o podstawach matematyki.

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że student nie potrafi wykorzystywać określonych metod i narzędzi do dokonywania analiz/badań socjologicznych/innych badań oraz nie potrafi projektować baz danych.

Ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że student nie w pełni potrafi wykorzystywać określone metody i narzędzia do dokonywania analiz/badań socjologicznych/innych badań oraz nie w pełni potrafi projektować baz danych.

Ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że student w stopniu podstawowym potrafi wykorzystywać określone metody i narzędzia do dokonywania analiz/badań socjologicznych/innych badań oraz w stopniu podstawowym potrafi projektować baz danych.

Ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że student w stopniu umiarkowanym potrafi wykorzystywać określone metody i narzędzia do dokonywania analiz/badań socjologicznych/innych badań oraz w stopniu umiarkowanym potrafi projektować baz danych.

Ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że student niemal w pełni potrafi wykorzystywać określone metody i narzędzia do dokonywania analiz/badań socjologicznych/innych badań oraz niemal w pełni potrafi projektować baz danych.

Ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że student w pełni potrafi wykorzystywać określone metody i narzędzia do dokonywania analiz/badań socjologicznych/innych badań oraz w pełni potrafi projektować baz danych.

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że student nie potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że student nie w pełni potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że student w stopniu podstawowym potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że student w stopniu umiarkowanym potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że student niemal w pełni potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że student w pełni potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Olszewski
Prowadzący grup: Bartosz Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Olszewski
Prowadzący grup: Bartosz Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nataliia Pohorila
Prowadzący grup: Nataliia Pohorila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie terminów i pojęć wykorzystywanych w statystyce oraz wykazanie użyteczności procedur statystycznych w badaniach z zakresu nauk społecznych. Studenci powinni rozumieć podstawowe pojęcia statystyki opisowej i matematycznej oraz prawidłowo stosować je do opisu badanych zbiorowości ze szczególnym uwzględnieniem przedstawiania tabelarycznego i graficznego wyników badań, metod opisu statystycznego przy pomocy estymacji punktowej i przedziałowej, wyznaczania minimalnych liczebności próby, badania zależności między zmiennymi, wnioskowania na temat całych zbiorowości przy wykorzystaniu parametrycznych oraz nieparametrycznych testów statystycznych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Zagadnienia wprowadzające

2. Dane wokół nas - pomiar i prezentacja

3. Geneza statystyki i jej rozwój

4. Klasyczne i pozycyjne miary tendencji centralnej

5. Statystyczne miary zróżnicowania

6. Miary asymetrii

7. Miary koncentracji

8. Podsumowanie miar opisu statystycznego

9. Miary dynamiki indywidualne

10. Miary dynamiki zespołowe

11.Miary współzależności zjawisk

12. Statystyki parametryczne

13. Statystyki nieparametryczne

14. Analiza trendów

15. Dobór losowy i nielosowy

Literatura:

1. Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

2. Bielecka A., Statystyka w biznesie i ekonomii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.

3. Ignatczyk W., Chromińska M., Statystyka. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004.

4. King B.M., Minium E.W., Statystyka dla psychologów i pedagogów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

5. Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

6. Pułaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.

7. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

8. Starzyńska W., Statystyka praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

9. Steczkowski J., Opis statystyczny. Pozyskiwanie, przetwarzanie i analizowanie informacji. Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nataliia Pohorila
Prowadzący grup: Nataliia Pohorila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)