Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Statistical Analysis

General data

Course ID: WP-CWC-N-1-AS
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Statistical Analysis
Name in Polish: Analiza statystyczna
Organizational unit: Faculty of Law and Administration
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla I roku I stopnia Człowiek w cyberprzestrzeni (plus 2 sem. lektoratu)
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 2.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

sociology

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Prezentacja podstawowych informacji dotyczących analizy statystycznej i procedur statystycznych wykorzystywanych w badaniach społecznych.

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest przedstawienie terminów i pojęć wykorzystywanych w statystyce oraz wykazanie użyteczności procedur statystycznych w badaniach z zakresu nauk społecznych. Studenci powinni rozumieć podstawowe pojęcia statystyki opisowej i matematycznej oraz prawidłowo stosować je do opisu badanych zbiorowości ze szczególnym uwzględnieniem przedstawiania tabelarycznego i graficznego wyników badań, metod opisu statystycznego przy pomocy estymacji punktowej i przedziałowej, wyznaczania minimalnych liczebności próby, badania zależności między zmiennymi, wnioskowania na temat całych zbiorowości przy wykorzystaniu parametrycznych oraz nieparametrycznych testów statystycznych.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa i specjalistyczna:

1. Lissowski G., Haman J., Jasiński M., Podstawy statystyki dla socjologów. Opis statystyczny, Tom 1, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.

2. Lissowski G., Haman J., Jasiński M., Podstawy statystyki dla socjologów. Zależności statystyczne, Tom 2, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.

3. Lissowski G., Haman J., Jasiński M., Podstawy statystyki dla socjologów. Wnioskowanie statystyczne, Tom 3, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.

4. Ostasiewicz W., Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.

5. M. Rószkiewicz, J. Perek-Białas, D. Węziak-Białowolska, A. Zięba-Pietrzak, Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

2. Bielecka A., Statystyka w biznesie i ekonomii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.

3. Ignatczyk W., Chromińska M., Statystyka. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004.

4. King B.M., Minium E.W., Statystyka dla psychologów i pedagogów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

5. Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

6. Pułaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.

7. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

8. Starzyńska W., Statystyka praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

9. Steczkowski J., Opis statystyczny. Pozyskiwanie, przetwarzanie i analizowanie informacji. Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2005.

10. Szymczak W., Podstawy statystyki dla psychologów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.

11. Zieliński M., Wstęp do metod statystycznych w naukach społecznych, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Efekty uczenia:

CwC1_W07 – student zna zasady i metodologię przeprowadzania analiz statystycznych.

CwC1_W13 – student ma wiedzę o podstawach matematyki.

CwC1_U07 – student potrafi wykorzystywać określone metody i narzędzia do dokonywania analiz/badań socjologicznych/innych badań.

CwC1_U08 – student potrafi projektować bazy danych.

CwC1_K06 – student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Opis ECTS:

Udział w ćwiczeniach - 15 godzin.

Przygotowanie do ćwiczeń - 15 godzin.

Studia literaturowe - 10 godzin.

Konsultacje - 10 godzin.

Przygotowanie do zaliczenia – 40 godzin.

Łącznie 90 godzin / 30 godzin = 3 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody oceny:

1. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach – dopuszczalna jest 1 nieobecność na zajęciach dla studiów stacjonarnych niezależnie od powodu absencji. Większa liczba nieobecności dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku długoterminowego zwolnienia lekarskiego lub rekonwalescencji szpitalnej.

2. Sprawdzian pisemny. Sprawdzian zawiera zadania z zakresu statystyki opisowej i stosowanej wymagające przedstawienia obliczeń.

Dla teoretycznych i praktycznych form sprawdzania wiedzy przyjmuje się poniższe progi punktowe i kryteria oceny:

Ocena bardzo dobry (5) – od 90% do 100%;

Ocena dobry plus (4,5) – od 80% do 90%;

Ocena dobry (4) – od 70% do 80%;

Ocena dostateczny plus (3,5) – od 65% do 70%;

Ocena dostateczny (3) – od 60% do 65%;

Ocena niedostateczny (2) – poniżej 60%.

Wiedza:

Ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że student nie zna zasad i metodologii przeprowadzania analiz statystycznych oraz nie ma wiedzy o podstawach matematyki.

Ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że student nie w pełni zna zasady i metodologię przeprowadzania analiz statystycznych oraz nie posiada w pełni wiedzy o podstawach matematyki.

Ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że student posiada podstawową wiedzę o zasadach i metodologii przeprowadzania analiz statystycznych oraz w stopniu podstawowym zna podstawy matematyki.

Ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że student posiada usystematyzowaną wiedzę o zasadach i metodologii przeprowadzania analiz statystycznych oraz usystematyzowaną wiedzę o podstawach matematyki.

Ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że student posiada niemal w pełni wiedzę o zasadach i metodologii przeprowadzania analiz statystycznych oraz niemal w pełni posiada wiedzę o podstawach matematyki.

Ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że student posiada opanował w pełni wiedzę o zasadach i metodologii przeprowadzania analiz statystycznych oraz w pełni posiada wiedzę o podstawach matematyki.

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że student nie potrafi wykorzystywać określonych metod i narzędzi do dokonywania analiz/badań socjologicznych/innych badań oraz nie potrafi projektować baz danych.

Ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że student nie w pełni potrafi wykorzystywać określone metody i narzędzia do dokonywania analiz/badań socjologicznych/innych badań oraz nie w pełni potrafi projektować baz danych.

Ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że student w stopniu podstawowym potrafi wykorzystywać określone metody i narzędzia do dokonywania analiz/badań socjologicznych/innych badań oraz w stopniu podstawowym potrafi projektować baz danych.

Ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że student w stopniu umiarkowanym potrafi wykorzystywać określone metody i narzędzia do dokonywania analiz/badań socjologicznych/innych badań oraz w stopniu umiarkowanym potrafi projektować baz danych.

Ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że student niemal w pełni potrafi wykorzystywać określone metody i narzędzia do dokonywania analiz/badań socjologicznych/innych badań oraz niemal w pełni potrafi projektować baz danych.

Ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że student w pełni potrafi wykorzystywać określone metody i narzędzia do dokonywania analiz/badań socjologicznych/innych badań oraz w pełni potrafi projektować baz danych.

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że student nie potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że student nie w pełni potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że student w stopniu podstawowym potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że student w stopniu umiarkowanym potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że student niemal w pełni potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że student w pełni potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 15 hours more information
Coordinators: Bartosz Olszewski
Group instructors: Bartosz Olszewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 15 hours more information
Coordinators: Bartosz Olszewski
Group instructors: Bartosz Olszewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 15 hours more information
Coordinators: Nataliia Pohorila
Group instructors: Nataliia Pohorila
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest przedstawienie terminów i pojęć wykorzystywanych w statystyce oraz wykazanie użyteczności procedur statystycznych w badaniach z zakresu nauk społecznych. Studenci powinni rozumieć podstawowe pojęcia statystyki opisowej i matematycznej oraz prawidłowo stosować je do opisu badanych zbiorowości ze szczególnym uwzględnieniem przedstawiania tabelarycznego i graficznego wyników badań, metod opisu statystycznego przy pomocy estymacji punktowej i przedziałowej, wyznaczania minimalnych liczebności próby, badania zależności między zmiennymi, wnioskowania na temat całych zbiorowości przy wykorzystaniu parametrycznych oraz nieparametrycznych testów statystycznych.

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne:

1. Zagadnienia wprowadzające

2. Dane wokół nas - pomiar i prezentacja

3. Geneza statystyki i jej rozwój

4. Klasyczne i pozycyjne miary tendencji centralnej

5. Statystyczne miary zróżnicowania

6. Miary asymetrii

7. Miary koncentracji

8. Podsumowanie miar opisu statystycznego

9. Miary dynamiki indywidualne

10. Miary dynamiki zespołowe

11.Miary współzależności zjawisk

12. Statystyki parametryczne

13. Statystyki nieparametryczne

14. Analiza trendów

15. Dobór losowy i nielosowy

Bibliography: (in Polish)

1. Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

2. Bielecka A., Statystyka w biznesie i ekonomii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.

3. Ignatczyk W., Chromińska M., Statystyka. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004.

4. King B.M., Minium E.W., Statystyka dla psychologów i pedagogów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

5. Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

6. Pułaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.

7. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

8. Starzyńska W., Statystyka praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

9. Steczkowski J., Opis statystyczny. Pozyskiwanie, przetwarzanie i analizowanie informacji. Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2005.

Classes in period "Summer semester 2024/25" (future)

Time span: 2025-02-15 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 15 hours more information
Coordinators: Nataliia Pohorila
Group instructors: Nataliia Pohorila
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)