Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-BKE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku I stopnia Człowiek w cyberprzestrzeni (plus 2 sem. lektoratu)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC1_W04

CwC1_W07

CwC1_W15

CwC1_W16

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omówiona zostanie problematyka bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w kontekście odpowiednich standardów prawnych i technicznych w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omówiona zostanie problematyka bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w kontekście odpowiednich standardów prawnych (m.in. Krajowe Ramy Interoperacyjności, Ogólne rozporządzenie UE 679/2016 o ochronie danych wraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, Ustawa o ochronie informacji niejawnych i akty wykonawcze) i technicznych w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego (m.in. normy ISO 27001, 27005).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kurs "Bezpieczeństwo systemów komputerowych", http://wazniak.mimuw.edu.pl/

Literatura uzupełniająca:

A. Białas, Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, Warszawa 2018

K. Liderman, Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych, Warszawa 2008

K. Świtała, Prawnoadministracyjne aspekty problematyki bezpieczeństwa informacji w podmiotach publicznych, Przegląd Prawa Publicznego 10/2013 (artykuł)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 Posiada niezbędną wiedzę na temat aktów prawnych obowiązujących w obszarze bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie;

EK2 Posiada niezbędny zakres wiedzy na temat bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie

EK3 Zna i definiuje podstawowe instytucje związane z bezpieczeństwem komunikacji elektronicznej w urzędzie

EK4 Posiada niezbędne kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystania wiedzy na temat bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie

ECTS

Udział w wykładzie: 15

Przygotowanie do egzaminu 25

Literatura 10

Liczba ECTS 50h/25 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

- wykład;

- studium przypadku (studium przykładowe).

Kryteria oceniania:

EK1: Postrzega relacje pomiędzy przepisami prawnymi oraz standardami międzynarodowymi dotyczącymi bezpieczeństwa informacyjnego.

Na ocenę 2 (ndst.) - nie postrzega relacji pomiędzy przepisami prawnymi oraz standardami międzynarodowymi dotyczącymi bezpieczeństwa informacyjnego.

Na ocenę 3 (dst.) - postrzega relację wyłącznie pomiędzy przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa informacyjnego.

Na ocenę 4 (db.) - postrzega relacje pomiędzy polskimi przepisami prawnymi oraz krajowymi standardami dotyczącymi bezpieczeństwa informacyjnego.

Na ocenę 5 (bdb) - postrzega relacje pomiędzy przepisami prawnymi krajowymi i międzynarodowymi oraz standardami międzynarodowymi dotyczącymi bezpieczeństwa informacyjnego.

EK2: Dąży do realizacji w grupie 3-5 osobowej projektu wykorzystującego odpowiednie narzędzia i techniki zapewniające bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej w urzędzie.

Na ocenę 2 (ndst.) - nie dąży do realizacji w grupie 3-5 osobowej projektu wykorzystującego odpowiednie narzędzia i techniki zapewniające bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej w urzędzie

Na ocenę 3 (dst.) - dąży do realizacji w grupie 3-5 osobowej projektu wykorzystującego niewłaściwe lub nieefektywne narzędzia i techniki zapewniające bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej w urzędzie.

Na ocenę 4 (db.) - dąży do realizacji w grupie 3-5 osobowej projektu wykorzystującego odpowiednie narzędzia i techniki zapewniające bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej w urzędzie.

Na ocenę 5 (bdb) - Dąży do realizacji w grupie 3-5 osobowej projektu wykorzystującego innowacyjne lub wykorzystujące efekt synergii narzędzia i techniki zapewniające bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej w urzędzie.

EK3: Formułuje cele określonego podmiotu publicznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Na ocenę 2 (ndst.) - nie formułuje celów określonego podmiotu publicznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Na ocenę 3 (dst.) - formułuje niekwantyfikowane i ogólne cele określonego podmiotu publicznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Na ocenę 4 (db.) - formułuje kwantyfikowane i szczegółowe cele określonego podmiotu publicznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Na ocenę 5 (bdb) - formułuje szczegółowe cele określonego podmiotu publicznego w zakresie bezpieczeństwa informacji w sposób zgodny z metodą SMART.

EK4: Porządkuje wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie.

Na ocenę 2 (ndst.) - nie porządkuje wiedzy teoretycznej z zakresu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie.

Na ocenę 3 (dst.) - porządkuje co najmniej 3 pojęcia z zakresu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie.

Na ocenę 4 (db.) - porządkuje co najmniej 5 pojęć z zakresu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie i związane z nimi przepisy prawa.

Na ocenę 5 (bdb) - porządkuje co najmniej 5 pojęć z zakresu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie i związane z nimi przepisy prawa oraz standardy techniczne.

EK5: Dobiera metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do analizy procesów informacyjnych w podmiotach publicznych z punktu widzenia problematyki bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie.

Na ocenę 2 (ndst.) - nie dobiera metod i narzędzi właściwych dla nauk prawnych i administracyjnych do analizy procesów informacyjnych w podmiotach publicznych z punktu widzenia problematyki bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie.

Na ocenę 3 (dst.) - dobiera jedną metodę lub narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do analizy procesów informacyjnych w podmiotach publicznych z punktu widzenia problematyki bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie.

Na ocenę 4 (db.) - dobiera więcej niż jedną metodę lub narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do analizy procesów informacyjnych w podmiotach publicznych z punktu widzenia problematyki bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie.

Na ocenę 5 (bdb) - dobiera co najmniej dwie metody lub narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do analizy procesów informacyjnych w podmiotach publicznych z punktu widzenia problematyki bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie oraz potrafi wskazać występujące między nimi relacje.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Besiekierska
Prowadzący grup: Agnieszka Besiekierska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3agTD73b5VUpt-vecHY2PGnuOIiQpHOD8qEZZNVXBf_OQ1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=9683ef41-2f69-4d58-9a46-ba3cda6eb580&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świtała
Prowadzący grup: Krzysztof Świtała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świtała
Prowadzący grup: Krzysztof Świtała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świtała
Prowadzący grup: Krzysztof Świtała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)