Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dokumentowanie i analiza procesów biznesowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-DiAPB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dokumentowanie i analiza procesów biznesowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

EK1_W03

EK1_W05

EK1_W06

EK1_W07


Umiejętności:

EK1_U01

EK1_U02

EK1_U03


Kompetencje społeczne

EK1_K01

EK1_K02

EK1_K03

EK1_K05


Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma wiedzę pozwalającą na zdefiniowanie, opisanie, wyjaśnienie oraz rozpoznanie i przedstawienia prezentacji procesów i procedur biznesowych.

Student ma umiejętności pozwalające na przeprowadzenie: analizy poszczególnych czynności w ramach danego procesu biznesowego; identyfikuje przebieg procesu; porównuje i proponuje optymalne rozwiązanie z punktu widzenia danego podmiotu gospodarczego; weryfikuje i poddaje krytyce przedstawione niezbędne elementy dokumentacji procesowej (instrukcje stanowiskowe, procedury, procesy oraz mapy przebiegu procesów biznesowych)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)