Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektroniczne instrumenty płatnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-EIP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektroniczne instrumenty płatnicze
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ4YTI4N2MtNmZkNi00Mjc0LThiMjYtYTE2ZTJhNWY1OWUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22c675aedd-ab6c-4cc3-b07f-00f9b79ee8e8%22%7d
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC1_W24

Skrócony opis:

Wykład obejmuje prezentację prawnych i technologicznych zasad działania elektronicznych instrumentów płatniczych.

Pełny opis:

Wykład obejmuje zasady działania elektronicznych instrumentów płatniczych. Celem wykładu jest wyjaśnienie definicji podstawowych pojęć z zakresu rynku usług płatniczych (m.in. pieniądza elektronicznego, pieniądza bankowego, instrumentu płatniczego, elektronicznego instrumentu płatniczego, usługi płatniczej, transakcji płatniczej, systemu kart płatniczych, karty płatniczej, rachunku płatniczego, emitenta i akceptanta, dostawcy usług płatniczych, agenta rozliczeniowego, opłaty interchange, usług inicjowania płatności i dostępu do informacji o rachunku i innych istotnych pojęć). Wykład obejmuje prezentację zasad działania podmiotów obecnych na rynku elektronicznych instrumentów płatniczych, podanie relewantnych dla działania rynku usług płatniczych aktów prawnych, polskich i unijnych i prezentację dostępnych rozwiązań z zakresu płatności elektronicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Zapadka, A. Mikos-Sitek, Prawo finansów publicznych, Warszawa 2018

2. literatura zamieszczona na platformie Moodle lub przesłana przez USOS mail

Literatura uzupełniająca:

M. Blocher, W. Iwański, Nieautoryzowane transakcje płatnicze, MOP 2020, Nr 9 4. M. Blocher, Dostawcy wydający instrumenty płatnicze oparte na karcie (CBPII) – charakter usług i bariery rozwoju, MPH 2019, Nr 4

D. Cyman, Elektroniczne instrumenty płatnicze a bezpieczeństwo uczestników rynku finansowego, Warszawa 2013

M. Grabowski, Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz, Warszawa 2020

M. Grabowski, Stosowanie silnego uwierzytelnienia jako przesłanka odpowiedzialności banków i innych dostawców usług płatniczych, MPH 2016, Nr 3

J. Gliniecka, Zasada przejrzystości świadczenia usług płatniczych jako warunek bezpiecznego korzystania z elektronicznych instrumentów płatniczych na tle rozwiązań prawnych dyrektywy PSD, PB 2008, Nr 9

K. Lewandowski, Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA): koncepcja i wdrożenie, PB 2008, Nr 10

M. Masłowski, Procedura potwierdzania dostępności środków na rachunku płatniczym (CAF) – wybrane aspekty prawne, IKAR 2019, Nr 3

K. Sawicka, Wykorzystanie biometrii w procesie uwierzytelniania użytkowników elektronicznych usług płatniczych, MOP 2018, Nr 23

M. Totończak, Objęcie podmiotów świadczących wyłącznie usługi płatnicze PIS albo AIS obowiązkami z zakresu AML/CFT, MPH 2019, Nr 3

Źródła prawa:

Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r.

PSD2 – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z 25.11.2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) Nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (Dz.Urz. UE L 337 z 23.12.2015 r., s. 35)

EMD2 – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z 16.9.2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE (Dz.Urz. UE L 267 z 10.10.2009 r., s. 7)

PAD – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z 23.7.2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (Dz.Urz. UE L 257 z 28.8.2014 r., s. 214);

AMLD4 – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20.5.2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.Urz. UE L 141 z 5.6.2015 r., s. 73);

AMLD5 – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30.5.2018 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz.Urz. UE L 156 z 19.6.2018 r., s. 43)

Dyrektywa 98/26/WE z 19.5.1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych (Dz.Urz. WE L 166 z 11.6.1998 r., s. 45)

IFR (Interchange Fee Regulation) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z 29.4.2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (Dz.Urz. UE L 123 z 19.5.2015 r., s. 1)

CBR (Cross Border Regulation) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 924/2009 z 16.9.2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) Nr 2560/2001 (Dz.Urz. UE L 266 z 9.10.2009 r., s. 11)

SEPA End Date Regulation – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 260/2012 z 14.3.2012 r. ustanawiające wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 924/2009 (Dz.Urz. L 94 z 30.3.2012 r., s. 22)

FTR (Funds Transfer Regulation) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z 20.5.2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) Nr 1781/2006 (Dz.Urz. UE L 141 z 5.6.2015 r., s. 1)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: CwC1_W24: Student zna zasady działania elektronicznych instrumentów płatniczych.

W ramach tego EK Student w szczególności określa najważniejsze regulacje prawne odnoszące się do elektronicznych instrumentów płatniczych; zna i rozumie najważniejsze definicje z zakresu usług płatniczych (m.in. pieniądza elektronicznego, pieniądza bankowego, instrumentu płatniczego, elektronicznego instrumentu płatniczego, usługi płatniczej, transakcji płatniczej, systemu kart płatniczych, karty płatniczej, rachunku płatniczego, emitenta i akceptanta, dostawcy usług płatniczych, agenta rozliczeniowego, opłaty interchange, usług inicjowania płatności i dostępu do informacji o rachunku i innych istotnych pojęć) i potrafi określić wzajemne relacje między nimi; potrafi wskazać na prawne i technologiczne uwarunkowania działania elektronicznych instrumentów płatniczych.

Opis ECTS: 2 pkt ECTS

15 godzin - udział w zajęciach (w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 w formie zdalnej przez aplikację Microsoft Teams)

30 godzin - przygotowanie do egzaminu

10 godzin - przygotowanie do zajęć, prace domowe

Suma godzin: 55 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny, wykład interaktywny, dyskusja, prezentacja w PP

Metody oceniania: efekt kształcenia CwC1_W24 jest weryfikowany przez egzamin pisemny albo ustny (tzw. zerówka)

Kryteria oceniania:

Wiedza CwC1_W24:

Na ocenę BDB (5): Student bardzo dobrze zna zasady działania elektronicznych instrumentów płatniczych, w szczególności wyczerpująco określa najważniejsze regulacje prawne odnoszące się do elektronicznych instrumentów płatniczych; potrafi bardzo dobrze wyjaśnić definicje podstawowych pojęć z zakresu usług płatniczych i wzajemne relacje między nimi; bardzo dobrze określa prawne i technologiczne uwarunkowania działania elektronicznych instrumentów płatniczych.

Na ocenę DB (4) i DB PLUS (4+): Student dobrze zna zasady działania elektronicznych instrumentów płatniczych, w szczególności dobrze określa regulacje prawne odnoszące się do elektronicznych instrumentów płatniczych; potrafi dobrze wyjaśnić większość definicji podstawowych pojęć z zakresu usług płatniczych i wzajemne relacje między nimi; dobrze określa prawne i technologiczne uwarunkowania działania elektronicznych instrumentów płatniczych.

Na ocenę DST (3) i DST PLUS (3+): Student zna zasady działania elektronicznych instrumentów płatniczych na poziomie dostatecznym, w szczególności wskazuje najważniejsze regulacje prawne odnoszące się do elektronicznych instrumentów płatniczych; potrafi wyjaśnić definicje kilku podstawowych pojęć z zakresu usług płatniczych, zna ogólny zarys prawnych i technologicznych uwarunkowań działania elektronicznych instrumentów płatniczych.

Na ocenę NDST (2): Student nie zna zasad działania elektronicznych instrumentów płatniczych nawet na dostatecznym poziomie, w szczególności nie jest w stanie określić najważniejszych regulacji prawnych odnoszących się do elektronicznych instrumentów płatniczych; nie potrafi wyjaśnić definicji nawet podstawowych pojęć z zakresu usług płatniczych; nie jest w stanie określić prawnych i technologicznych uwarunkowań działania elektronicznych instrumentów płatniczych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Justyna Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład obejmuje prezentację prawnych i technologicznych zasad działania elektronicznych instrumentów płatniczych.

Pełny opis:

Wykład obejmuje zasady działania elektronicznych instrumentów płatniczych. Celem wykładu jest wyjaśnienie definicji podstawowych pojęć z zakresu rynku usług płatniczych (m.in. pieniądza elektronicznego, pieniądza bankowego, instrumentu płatniczego, elektronicznego instrumentu płatniczego, usługi płatniczej, transakcji płatniczej, systemu kart płatniczych, karty płatniczej, rachunku płatniczego, emitenta i akceptanta, dostawcy usług płatniczych, agenta rozliczeniowego, opłaty interchange, usług inicjowania płatności i dostępu do informacji o rachunku i innych istotnych pojęć). Wykład obejmuje prezentację zasad działania podmiotów obecnych na rynku elektronicznych instrumentów płatniczych, podanie relewantnych dla działania rynku usług płatniczych aktów prawnych, polskich i unijnych i prezentację dostępnych rozwiązań z zakresu płatności elektronicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Zapadka, A. Mikos-Sitek, Prawo finansów publicznych, Warszawa 2018

2. literatura zamieszczona na platformie Moodle (adres grupy zajęciowej: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=16598) lub przesłana przez USOS mail

Literatura uzupełniająca:

M. Blocher, W. Iwański, Nieautoryzowane transakcje płatnicze, MOP 2020, Nr 9 4. M. Blocher, Dostawcy wydający instrumenty płatnicze oparte na karcie (CBPII) – charakter usług i bariery rozwoju, MPH 2019, Nr 4

M. Blocher, Dostawcy wydający instrumenty płatnicze oparte na karcie (CBPII) – charakter usług i bariery rozwoju, MPH 2019, Nr 4

D. Cyman, Elektroniczne instrumenty płatnicze a bezpieczeństwo uczestników rynku finansowego, Warszawa 2013

M. Grabowski, Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz, Warszawa 2020

M. Grabowski, Stosowanie silnego uwierzytelnienia jako przesłanka odpowiedzialności banków i innych dostawców usług płatniczych, MPH 2016, Nr 3

J. Gliniecka, Zasada przejrzystości świadczenia usług płatniczych jako warunek bezpiecznego korzystania z elektronicznych instrumentów płatniczych na tle rozwiązań prawnych dyrektywy PSD, PB 2008, Nr 9

K. Lewandowski, Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA): koncepcja i wdrożenie, PB 2008, Nr 10

M. Masłowski, Procedura potwierdzania dostępności środków na rachunku płatniczym (CAF) – wybrane aspekty prawne, IKAR 2019, Nr 3

K. Sawicka, Wykorzystanie biometrii w procesie uwierzytelniania użytkowników elektronicznych usług płatniczych, MOP 2018, Nr 23

M. Totończak, Objęcie podmiotów świadczących wyłącznie usługi płatnicze PIS albo AIS obowiązkami z zakresu AML/CFT, MPH 2019, Nr 3

Źródła prawa:

Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 794 ze zm.

PSD2 – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z 25.11.2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) Nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (Dz.Urz. UE L 337 z 23.12.2015 r., s. 35)

EMD2 – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z 16.9.2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE (Dz.Urz. UE L 267 z 10.10.2009 r., s. 7)

PAD – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z 23.7.2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (Dz.Urz. UE L 257 z 28.8.2014 r., s. 214);

AMLD4 – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20.5.2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.Urz. UE L 141 z 5.6.2015 r., s. 73);

AMLD5 – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30.5.2018 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz.Urz. UE L 156 z 19.6.2018 r., s. 43)

Dyrektywa 98/26/WE z 19.5.1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych (Dz.Urz. WE L 166 z 11.6.1998 r., s. 45)

IFR (Interchange Fee Regulation) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z 29.4.2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (Dz.Urz. UE L 123 z 19.5.2015 r., s. 1)

CBR (Cross Border Regulation) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 924/2009 z 16.9.2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) Nr 2560/2001 (Dz.Urz. UE L 266 z 9.10.2009 r., s. 11)

SEPA End Date Regulation – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 260/2012 z 14.3.2012 r. ustanawiające wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 924/2009 (Dz.Urz. L 94 z 30.3.2012 r., s. 22)

FTR (Funds Transfer Regulation) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z 20.5.2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) Nr 1781/2006 (Dz.Urz. UE L 141 z 5.6.2015 r., s. 1)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Justyna Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Justyna Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Justyna Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)