Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ewaluacja i audyt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-EiA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ewaluacja i audyt
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC1_W25

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Zagadnienia z obszaru metod i technik jakościowych i ilościowych stosowanych w ewaluacji oraz uwarunkowania ich zastosowania. Wprowadzenie w problematykę audytu jako jednego z narzędzi kontroli realizacji interwencji publicznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw ewaluacji i audytu jako narzędzi weryfikowania skuteczności projektów. Zajęcia pozwolą zrozumieć specyfikę ewaluacji i badań ewaluacyjnych oraz odróżnić ją od audytu. Wprowadzą w metody badań oraz prawne aspekty audytowania jednostek sektora publicznego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CwC1_W25 - Student ma wiedzę na temat narzędzi weryfikacji efektów interwencji publicznych - ewaluacji i audytu. Wie co to jest ewaluacji i audyt i wie jakie są kryteria różnicujące oba narzędzia; wie jakie są rodzaje ewaluacji i kiedy się je przeprowadza. Wie jakie są zasady badań ewaluacyjnych, zna metody i techniki stosowane w tych badania. Student wie także jakie są prawne podstawy przeprowadzania audytu i z czego wynika konieczność audytowania. Wie czym jest audyt wewnętrzny. Potrafi wskazać jednostki sektora publicznego, w których audyt jest prawnie wymagany.

ECTS:

Udział w zajęciach – 15 h (1ects)

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 15 h

przygotowanie do egzaminu - 20

SUMA GODZIN ok. 50:25 = 2

LICZBA ECTS – 2

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny z zakresu materiału na zajęciach oraz materiału źródłowego na Moodle.

Na ocenę 2: student nie wie jaka jest różnica między ewaluacją i audytem, nie umie wyjaśnić czym są, jakie sa ich rodzaje ii nie umie okreliślic ich metod, przedmiotu, celu i zakresu oraz efektów; nie wie do czego służy ewaluacja i audyt i jaki jest ich związek z działalnością projektową;

Na ocenę 3: student posiada jedynie podstawą wiedzę jaka jest różnica między ewaluacją i audytem, w słabym stopniu definiuje czym są, jakie sa ich rodzaje i dostatecznie określa ich metody, przedmiot, cel i zakres oraz efekty; wie w stopniu ograniczonym do czego służy ewaluacja i audyt i jaki jest ich związek z działalnością projektową;

Na ocenę 4, 4,5: student posiada wiedzę na dobrym poziomie na temat tego jaka jest różnica między ewaluacją i audytem, w dobrym stopniu definiuje czym są, jakie sa ich rodzaje i dobrze określa ich metody, przedmiot, cel i zakres oraz efekty; dobrze wie do czego służy ewaluacja i audyt i jaki jest ich związek z działalnością projektową;

Na ocenę 5: student posiada wiedzę na bardzo dobrym poziomie na temat tego jaka jest różnica między ewaluacją i audytem, w bardzo dobrym stopniu definiuje czym są, jakie sa ich rodzaje i bardzo dobrze określa ich metody, przedmiot, cel i zakres oraz efekty; bardzo dobrze wie do czego służy ewaluacja i audyt i jaki jest ich związek z działalnością projektową;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)