Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-Ek
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonometria
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=16601
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: CwC1_W26 (Ma podstawową wiedzę o ekonometrii).

Skrócony opis:

Główne cele badań ekonometrycznych. Ekonometria klasyczna a szerokie pojęcie ekonometrii. Związek ekonometrii z innymi naukami. Etapy budowy modelu ekonometrycznego. Estymacja parametrów strukturalnych modelu. Statystyczna i ekonomiczna weryfikacja modelu ekonometrycznego.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Maddala G.S. (2006). Ekonometria, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Welfe A. (2003). Ekonometria: metody i ich zastosowanie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

3. Welfe W., Welfe A. (2004). Ekonometria stosowana, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Kośko M., Osińska M., Stempińska J. (2007). Ekonometria współczesna, Toruń: Dom Organizatora.

2. Kufel T. (2004). Ekonometria: rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Osińska M. (2006). Ekonometria finansowa, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA: CwC1_W26 - Student ma wiedzę o tworzeniu i interpretacji modeli ekonometrycznych oraz zna wybrane najnowsze osiągnięcia naukowe odnoszące się do ekonometrii stosowanej.

ECTS: 2 punkty

Udział w wykładzie: 15h (0,5 pkt.)

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 25h (1 pkt.)

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 15h (0,5 pkt.)

SUMA GODZIN: 55h = ok. 2 pkt. ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)