Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Media społecznościowe- ujęcie prawno-biznesowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-MSuPB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Media społecznościowe- ujęcie prawno-biznesowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC1_W11, CwC1_W18

Skrócony opis:

Wykład dotyczy problematyki funkcjonowania mediów społecznościowych. Omawiane są zagadnienia związane z otoczeniem prawnym tej formy mediów oraz ich rola i rozwój w ramach gospodarki cyfrowej.

Pełny opis:

Tematy omawiane na wykładzie:

A) Wprowadzenie, m.in. powstanie społeczeństwa informacyjnego, pojęcie i rola mediów, transformacja na rynku mediów cyfrowych. Media społecznościowe - istota, znaczenie, podział.

B) Problematyka regulacji mediów społecznościowych. Kontrola i problematyka odpowiedzialności za publikowanie przez użytkowników mediów społecznościowych treści. Akt o usługach cyfrowych.

C) Problematyka dotyczące wybranych treści publikowanych w mediach społecznościowych, w tym zjawisko dezinformacji, fake news, wykorzystanie praw autorskich.

D) Media społecznościowe jako platformy internetowe i agregatorzy danych: ochrona i monetyzacja danych osobowych w mediach społecznościowych. Akt o rynkach cyfrowych.

E). Reklama i nieuczciwa konkurencja w mediach społecznościowych. Działalność influencerów. Blogi – istota, znaczenie ekonomiczne i wybrane zagadnienia prawne.

Literatura:

Brak podręcznika wiodącego.

Literatura i wybrane akty normatywne będą podawane na bieżąco. Materiały dydaktyczne będą zamieszczane na platformie e-learningowej e.uksw.edu.pl.

Najważniejsze akty normatywne omawiane na wykładzie:

1.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1925 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym oraz zmiany dyrektyw (UE) 2019/1937 i (UE) 2020/1828 (akt o rynkach cyfrowych)

2.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych)

3.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

4.Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.

6.Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CwC1_W11: Student zna różne perspektywy prowadzenia działalności w sieci;

CwC1_W18: Student ma wiedzę o prawnych/ekonomicznych/społecznych/technicznych aspektach mediów społecznościowych.

Udział w wykładzie: 15h

Przygotowanie do egzaminu: 15h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 30h

Ewentualne konsultacje: 15h

SUMA GODZIN: 75 = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ma formę testu.

Na ocenę 2:

CwC1_W11: Student nie zna różnych perspektyw prowadzenia działalności w sieci;

CwC1_W18: Student nie ma wiedzy o prawnych/ekonomicznych/społecznych/technicznych aspektach mediów społecznościowych.

Na ocenę 3:

CwC1_W11: Student zna podstawowe perspektywy prowadzenia działalności w sieci;

CwC1_W18: Student ma podstawową wiedzę o prawnych/ekonomicznych/społecznych/technicznych aspektach mediów społecznościowych.

Na ocenę 4:

CwC1_W11: Student dobrze zna różne perspektywy prowadzenia działalności w sieci;

CwC1_W18: Student ma odpowiednią wiedzę o prawnych/ekonomicznych/społecznych/technicznych aspektach mediów społecznościowych.

Na ocenę 5:

CwC1_W11: Student bardzo dobrze zna różne perspektywy prowadzenia działalności w sieci;

CwC1_W18: Student ma bardzo dobrą wiedzę o prawnych/ekonomicznych/społecznych/technicznych aspektach mediów społecznościowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hulicki
Prowadzący grup: Maciej Hulicki
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=29362
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład dotyczy problematyki funkcjonowania mediów społecznościowych. Omawiane są zagadnienia związane z otoczeniem prawnym tej formy mediów oraz ich rola i rozwój w ramach gospodarki cyfrowej.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie, m.in. powstanie społeczeństwa informacyjnego, pojęcie i rola mediów, transformacja na rynku mediów cyfrowych.

2. Media społecznościowe - istota, znaczenie, podział.

3. Problematyka regulacji mediów społecznościowych.

4. Kontrola i problematyka odpowiedzialności za publikowanie przez użytkowników mediów społecznościowych niektórych treści - w tym zjawisko tzw. fake news.

5. Prawa autorskie w mediach społecznościowych.

6. Media społecznościowe jako platformy internetowe.

7. Media społecznościowe jako agregatorzy danych: ochrona i monetyzacja danych osobowych w mediach społecznościowych.

8. Blogi – istota, znaczenie ekonomiczne i wybrane zagadnienia prawne.

9. Problematyka promocji w mediach społecznościowych.

Literatura:

Brak podręcznika wiodącego.

Literatura i wybrane akty normatywne będą podawane na bieżąco. Materiały dydaktyczne będą zamieszczane na platformie e-learningowej e.uksw.edu.pl.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hulicki
Prowadzący grup: Maciej Hulicki
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 15h

Przygotowanie do egzaminu: 15h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład dotyczy problematyki funkcjonowania mediów społecznościowych. Omawiane są zagadnienia związane z otoczeniem prawnym tej formy mediów oraz ich rola i rozwój w ramach gospodarki cyfrowej.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie, m.in. powstanie społeczeństwa informacyjnego, pojęcie i rola mediów, transformacja na rynku mediów cyfrowych.

2. Media społecznościowe - istota, znaczenie, podział.

3. Problematyka regulacji mediów społecznościowych.

4. Kontrola i problematyka odpowiedzialności za publikowanie przez użytkowników mediów społecznościowych niektórych treści - w tym zjawisko tzw. fake news.

5. Prawa autorskie w mediach społecznościowych.

6. Media społecznościowe jako platformy internetowe.

7. Media społecznościowe jako agregatorzy danych: ochrona i monetyzacja danych osobowych w mediach społecznościowych.

8. Blogi – istota, znaczenie ekonomiczne i wybrane zagadnienia prawne.

9. Problematyka promocji w mediach społecznościowych.

Literatura:

Brak podręcznika wiodącego.

Literatura i wybrane akty normatywne będą podawane na bieżąco. Materiały dydaktyczne będą zamieszczane na platformie e-learningowej e.uksw.edu.pl.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hulicki
Prowadzący grup: Maciej Hulicki
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 15h

Przygotowanie do egzaminu: 15h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład dotyczy problematyki funkcjonowania mediów społecznościowych. Omawiane są zagadnienia związane z otoczeniem prawnym tej formy mediów oraz ich rola i rozwój w ramach gospodarki cyfrowej.

Pełny opis:

Tematy omawiane na wykładzie:

A) Wprowadzenie, m.in. powstanie społeczeństwa informacyjnego, pojęcie i rola mediów, transformacja na rynku mediów cyfrowych. Media społecznościowe - istota, znaczenie, podział.

B) Problematyka regulacji mediów społecznościowych. Kontrola i problematyka odpowiedzialności za publikowanie przez użytkowników mediów społecznościowych treści. Akt o usługach cyfrowych.

C) Problematyka dotyczące wybranych treści publikowanych w mediach społecznościowych, w tym zjawisko dezinformacji, fake news, wykorzystanie praw autorskich.

D) Media społecznościowe jako platformy internetowe i agregatorzy danych: ochrona i monetyzacja danych osobowych w mediach społecznościowych. Akt o rynkach cyfrowych.

E). Reklama i nieuczciwa konkurencja w mediach społecznościowych. Działalność influencerów. Blogi – istota, znaczenie ekonomiczne i wybrane zagadnienia prawne.

Literatura:

Brak podręcznika wiodącego.

Literatura i wybrane akty normatywne będą podawane na bieżąco. Materiały dydaktyczne będą zamieszczane na platformie e-learningowej e.uksw.edu.pl.

Najważniejsze akty normatywne omawiane na wykładzie:

1.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1925 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym oraz zmiany dyrektyw (UE) 2019/1937 i (UE) 2020/1828 (akt o rynkach cyfrowych)

2.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych)

3.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

4.Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.

6.Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hulicki
Prowadzący grup: Maciej Hulicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)