Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo autorskie w społeczeństwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-PAwS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo autorskie w społeczeństwie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC1_W06


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa autorskiego.

Pełny opis:

Zakres tematyczny obejmuje:

1. Podmiot i przedmiot praw autorskich

2. Źródła prawa

3. Podział na prawo autorskie i prawa pokrewne

4. Prawa majątkowe i osobiste

5. Podstawowe wiadomości o umowach prawnoautorskich

6. Podstawowe wiadomości o prawach pokrewnych

7. Ochrona baz danych

8. Funkcjonowanie w społeczeństwie a prawo autorskie

9. Egzamin

Literatura:

1. Wykaz literatury podstawowej:

J. Barta, R. Markiewicz „Prawo autorskie” Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa aktualne wydanie

M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa „Prawo autorskie i prawa pokrewne zarys wykładu”, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, Warszawa, Lublin aktualne wydanie

J.Banasiuk, J.Sieńczyło-Chlabicz, Z.Zawadzka „Prawo własności intelektualnej”, Wolter Kluwer, Warszawa aktualne wydanie

2. Wykaz literatury uzupełniającej:

System prawa prywatnego t. XIII prawo autorskie (J. Barta red.) Warszawa aktualne wydanie

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

- student wymienia i opisuje pojęcia z zakresu prawa własności intelektualnej

- student rozróżnia i objaśnia źródła prawa własności intelektualnej

- student definiuje i prezentuje charakterystykę instytucji prawa własności intelektualnej

- student opisuje instrumenty ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student objaśnia instytucje i ochronę prawa autorskiego

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 15h

Lektura literatury: 45h

Przygotowanie do egzaminu: 40h

Suma godzin: 100h

Liczba ECTS: 100h / 25 = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metodami weryfikacji efektów kształcenia są aktywność na zajęciach, obserwacja zachowań, ocenianie ciągłe,

praca pisemna, sprawdziany pisemne, odpowiedź ustna na zakończenie.

kryteria oceniania:

na ocenę 2:

- student nie zna pojęć z zakresu prawa własności intelektualnej

- student nie rozróżnia i nie potrafi objaśnić źródeł prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student nie zna definicji i charakterystyki instytucji prawa własności intelektualnej

-student nie zna instrumentów ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student nie potrafi scharakteryzować na czym polega instytucja i ochrona własności przemysłowej

na ocenę 3:

- student posiada zadowalającą wiedzę na temat pojęć z zakresu prawa własności intelektualnej

- student ma zadowalającą wiedzę na temat źródeł prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student ma zadowalającą wiedzę na temat definicji i charakterystyki instytucji prawa własności intelektualnej

- student ma zadowalającą wiedzę na temat instrumentów ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student ma zadowalającą wiedzę na temat instytucji i ochrony własności przemysłowej

na ocenę 4:

- student posiada dobrą wiedzę na temat definiowania pojęć z zakresu prawa własności intelektualnej

- student posiada dobrą wiedzę na temat źródeł prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student posiada dobrą wiedzę na temat definicji i charakterystyki instytucji prawa własności intelektualnej

- student posiada dobrą wiedzę na temat instrumentów ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student posiada dobrą wiedzę na temat instytucji i ochrony własności przemysłowej

na ocenę 5:

- student potrafi bardzo dobrze definiować pojęcia z zakresu prawa własności intelektualnej

- student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat źródeł prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej

-student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat definicji i charakterystyki instytucji prawa własności intelektualnej

- student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat instrumentów ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat instytucji i ochrony własności przemysłowej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)