Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Computer Criminal Law and Protection of the Cyberspace

General data

Course ID: WP-CWC-N-1-PKKiOC
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Computer Criminal Law and Protection of the Cyberspace
Name in Polish: Prawo karne komputerowe i ochrona cyberprzestrzeni
Organizational unit: Faculty of Law and Administration
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

CwC1_W03

CwC1_W04


Short description: (in Polish)

Przedmiot ma za zadanie wprowadzenie studentów w tematykę źródeł prawa karnego komputerowego w prawie polskim i wybranych regulacjach międzynarodowych oraz szczegółowe omówienie znamion przestępstw komputerowych przeciwko ochronie informacji, przeciwko mieniu, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz prawnokarnej ochrony danych osobowych, praw autorskich i zagadnień związanych postępowaniem dowodowym w przedmiocie przestępstw komputerowych.

Full description: (in Polish)

Plan zajęć:

Źródła prawa karnego komputerowego w prawie polskim i wybranych regulacjach międzynarodowych. Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni ze stanowiska prawa międzynarodowego. Cyberprzestrzeń definicja. Aktywizm. Haktywizm. Cyberterroryzm.

Historia cyberprzestępczości na przykładzie przestępstwa hackingu. Biały hacking.

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu elektronicznie przetwarzanej informacji Informacja jako przedmiot ochrony prawnej. Pojęcie informacji. Pojęcie danych komputerowych. Nielegalny dostęp do systemu komputerowego (hacking) - art. 267 k.k. Nielegalny podsłuch komputerowy (naruszenie tajemnicy komunikacji) - art. 267 § 3 k.k. Naruszenie integralności danych komputerowych - art. 268 k.k. Niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie oraz utrudnianie dostępu do danych - art. 268a k.k. Naruszenie integralności systemu komputerowego - art. 269 § 1 k.k. Zakłócanie pracy systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej - art. 269a k.k. Wytwarzanie, sprzedaż, oferowanie, posiadanie etc.„narzędzi hakerskich” - art. 269b k.k.

Przestępstwa związane z instrumentalnym wykorzystaniem sieci i systemów teleinformatycznych. Kradzież - at. 278 § 1 k.k. Kradzież z włamaniem (bankomaty) - art. 279 k.k. Oszustwo - art. 286 k.k., Nielegalne uzyskanie programu komputerowego - art. 278 § 2 k.k. Oszustwo komputerowe - art. 287 k.k. Fałszerstwo komputerowe - art. 270 § 1 k.k. Zniszczenie lub pozbawienie mocy dowodowej dokumentu elektronicznego - art. 276 k.k. Fałszerstwo kart płatniczych - art. 310 k.k. Cyberstalking - art. 190a § 1 k.k., Wykorzystanie wizerunku lub innych danych osobowych w celu wyrządzenia szkody majątkowej lub osobistej - art. 190a § 2 k.k.

Przestępstwa związane z treścią informacji. Przestępstwa seksualne na szkodę małoletniego. Pojęcie pornografii dziecięcej. Pozorowana i wirtualna pornografia dziecięca. - art. 202 k.k. i art. 9 ust. 1 Konwencji RE o cyberprzestępczości. Grooming - kryminologiczna typologia zjawiska i ustawowe znamiona typu czynu zabronionego - art. 200a k.k. Przestępstwa przeciwko czci. Zniesławienie - art. 212 k.k. Prawdziwość zarzutu (dowód prawdy) uczynionego niepublicznie i kontratyp dozwolonej krytyki - art. 213 k.k. Zniewaga - art. 216 k.k.

Przestępstwa przeciwko mieniu związane z naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych. Przywłaszczenie autorstwa - art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm., dalej: PrAut). Rozpowszechnianie cudzego utworu - art. 116 PrAut. Utrwalanie i zwielokrotnianie cudzego utworu - art. 117 PrAut. Paserstwo nośnika utworu - art. 118 PrAut. Wytwarzanie, posiadanie, przechowywanie i wykorzystywanie urządzeń lub ich komponentów przeznaczonych do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia skutecznych technicznych zabezpieczeń - art. 118 (1) PrAut. Przedmiot prawa autorskiego i definicje ustawowe - art. 1 - 7 PrAut. Podmiot prawa autorskiego - art. 8 - 15a PrAut. Autorskie prawa osobiste - art. 16 PrAut. Dozwolony użytek chronionych utworów - art. 23–35 PrAut.

Prawnokarna ochrona danych osobowych. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Postępowanie dowodowe w przedmiocie przestępstw komputerowych. Jurysdykcja karna w przedmiocie przestępstw komputerowych. Miejsce popełnienia przestępstw komputerowych.

Bibliography: (in Polish)

LLiteratura:

Maciej Siwicki, Cyberprzestępczość, Warszawa 2013

Cezary Banasiński (redaktor naukowy), Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu, Warszawa 2018

P. Opitek, Skiming - AspektyKryminalistyczne. Cyberprzestępczość w bankowości elektronicznej, Warszawa 2017

Janusz Wasilewski, Przestępczość w cyberprzestrzeni – zagadnienia definicyjne, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 15/16

Piotr Kardas, Prawnokarna ochrona informacji w polskim prawie karnym z pespektywy przestępstw komputerowych, CZPKiNP 2000 z. 1

Filip Radoniewcz, Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym, Warszawa 2016

Ustawy:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

(Dz.U. z 1997, Nr 88, poz. 53, z późn. zm.);

Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

PR_W03: Student zna i rozumie proces kształtowania się znamion czynów zabronionych oraz poszczególnych norm i instytucji prawa karnego komputerowego.

PR_W04: Student zna i rozumie strukturę poszczególnych rozdziałów Kodeksu karnego odnoszących się do przestępstw komputerowych dotyczących informacji jako przedmiotu ochrony, ze względu na treść informacji, oraz potrzebę i zakres ochrony poszczególnych dóbr prawnie chronionych, dostrzega istotne ich powiązania odnoszące się do przepisów szeroko rozumianego prawa karnego komputerowego oraz innych powiązanych dziedzin prawa.

Opis ECTS

Udział w wykładzie (MS Teams): 15 godz.

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 45 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Suma godzin: 100 godz.

Liczba ECTS: 100 godz./25 = 4 ECTS

Po zakończeniu wykładu student będzie:

Wiedza

1) Posiadał wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu z zakresu znamion przestępstw komputerowych, w tym przeciwko ochronie informacji, związanych z treścią informacji, przeciwko mieniu, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz prawnokarnej ochrony danych osobowych, praw autorskich i zagadnień związanych postępowaniem dowodowym w przedmiocie przestępstw komputerowych.

2) Posiadał wiedzę o tym jak kwalifikować konkretne stany faktyczne pod kątem czynów zabronionych szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu

3) Posiadał wiedzę na temat działania organów państwa w przedmiocie ochrony cyberprzestrzeni

4) Znał przepisy przepisy prawa krajowego i międzynarodowego dotyczące problematyki przestępstw komputerowych

Umiejętności

1) W stanie wskazać na sposoby ochrony dóbr prawnych i zakwalifikować zachowania jako naruszające odpowiednie przepisy kodeksu karnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

2) W stanie samodzielnie analizować unormowania międzynarodowe dotyczące ochrony cyberprzestrzeni, w tym Konwencję Rady Europy o cyberprzestępczości z dnia 23 listopada 2001 r. oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

3) W stanie wskazać sposoby przeprowadzania postępowania dowodowego w przedmiocie przestępstw komputerowych

Postawy

1) Rozumiał znaczenie potrzeby ochrony cyberprzestrzeni.

2) Rozumiał potrzebę ochrony dóbr indywidualnych, w tym danych osobowych i informacji gospodarczej.

Ponadto student po wykładzie:

Wiedza:

Ma podstawową wiedzę o systemie i instytucjach prawa karnego; zna podstawowe definicje z zakresu prawa karnego; potrafić zdefiniować instytucje prawa karnego i określić wzajemne relacje między nimi. Ma podstawową wiedzę o prawie komputerowym i ochronie cyberprzestrzeni zarówno w aspekcie międzynarodowym jak i krajowym. Ma podstawową wiedzę z zakresu prawa autorskiego niezbędną do oceny stanów faktycznych podpadających pod przepisy karne. Ma wiedzę o socjologii cyberprzestrzeni, w tym charakterystyki środowiska hackerów. Identyfikuje zagrożenia w cyberprzestrzeni związane z socjotechnicznymi oraz technicznymi metodami działania sprawców przestępstw komputerowych.

Umiejętności:

Umie stosować wiedzę o prawnych podstawach prawa karnego i ochrony cyberprzestrzeni w praktyce, w tym kwalifikować proste stany faktyczne pod przepisy prawa.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Potrafi w tym celu wykorzystać narzędzia informatyczne. Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu prawa karnego komputerowego oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy w odniesieniu do tematyki związanej z ochroną cyberprzestrzeni.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie kontaktu synchronicznego (z wykorzystaniem narzędzia MS Teams) ze wsparciem kontaktu asynchronicznego (z wykorzystaniem Platformy Moodle).

Studenci korzystają z zamieszczonego na Platformie Moodle Kalendarza zajęć. Kod do zajęć został zamieszczony w ogłoszeniach do kursu oraz rozesłany studentom przy pomocy USOSweb.

EK z zakresu wiedzy są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe, egzamin ustny.

-------------------

EK z zakresu umiejętności są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe.

-------------------

EK z zakresu kompetencji społecznych są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe.

Kryteria oceniania

Wiedza

PR_W03: Student zna i rozumie proces kształtowania się znamion czynów zabronionych oraz poszczególnych norm i instytucji prawa karnego komputerowego.

(2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie.

(3) Student posiada zadowalającą wiedzę w przedmiotowym zakresie.

(4) Student posiada dobrą wiedzę w przedmiotowym zakresie.

(5) Student posiada pogłębioną wiedzę w przedmiotowym zakresie.

PR_W04: Student zna i rozumie strukturę poszczególnych rozdziałów Kodeksu karnego odnoszących się do przestępstw komputerowych dotyczących informacji jako przedmiotu ochrony, ze względu na treść informacji, oraz potrzebę i zakres ochrony poszczególnych dóbr prawnie chronionych, dostrzega istotne ich powiązania odnoszące się do przepisów szeroko rozumianego prawa karnego komputerowego oraz innych powiązanych dziedzin prawa.

(2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie.

(3) Student posiada zadowalającą wiedzę w przedmiotowym zakresie.

(4) Student posiada dobrą wiedzę w przedmiotowym zakresie.

(5) Student posiada pogłębioną wiedzę w przedmiotowym zakresie.

Weryfikacja nabywanych umiejętności i postaw następuje w trakcie wykładu a nabywanej wiedzy w trakcie egzaminu mającego formę rozbudowanej wypowiedzi ustnej, w tym na pytania problemowe. Istnieje możliwość przygotowania opracowania pisemnego, które, o ile zostanie oddane w terminie wyznaczonym przez prowadzącego, wpływa na ocenę końcową z egzaminu.

Practical placement: (in Polish)

brak

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Piotr Zakrzewski
Group instructors: Piotr Zakrzewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Literatura:

Maciej Siwicki, Cyberprzestępczość, Warszawa 2013

Cezary Banasiński (redaktor naukowy), Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu, Warszawa 2018

P. Opitek, Skiming - AspektyKryminalistyczne. Cyberprzestępczość w bankowości elektronicznej, Warszawa 2017

Janusz Wasilewski, Przestępczość w cyberprzestrzeni – zagadnienia definicyjne, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 15/16

Piotr Kardas, Prawnokarna ochrona informacji w polskim prawie karnym z pespektywy przestępstw komputerowych, CZPKiNP 2000 z. 1

Filip Radoniewcz, Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym, Warszawa 2016

Ustawy:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

(Dz.U. z 1997, Nr 88, poz. 53, z późn. zm.);

Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Full description: (in Polish)

Plan zajęć:

05.10.2021 Zajęcia wprowadzające. Ogólne wiadomości o prawie karnym. Funkcje prawa karnego. Typologia przestępstw.

12.10.2021 Źródła prawa karnego komputerowego w prawie polskim i wybranych regulacjach międzynarodowych. Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni ze stanowiska prawa międzynarodowego. Cyberprzestrzeń definicja. Aktywizm. Haktywizm. Cyberterroryzm.

19.10.2021 Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu elektronicznie przetwarzanej informacji Informacja jako przedmiot ochrony prawnej. Pojęcie informacji. Pojęcie danych komputerowych. Nielegalny dostęp do systemu komputerowego (hacking) - art. 267 k.k. Nielegalny podsłuch komputerowy (naruszenie tajemnicy komunikacji) - art. 267 § 3 k.k. Naruszenie integralności danych komputerowych - art. 268 k.k. Niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie oraz utrudnianie dostępu do danych - art. 268a k.k. Naruszenie integralności systemu komputerowego - art. 269 § 1 k.k. Zakłócanie pracy systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej - art. 269a k.k. Wytwarzanie, sprzedaż, oferowanie, posiadanie etc.„narzędzi hakerskich” - art. 269b k.k.

26.10.2021 Przestępstwa związane z instrumentalnym wykorzystaniem sieci i systemów teleinformatycznych. Kradzież - at. 278 § 1 k.k. Kradzież z włamaniem (bankomaty) - art. 279 k.k. Oszustwo - art. 286 k.k., Nielegalne uzyskanie programu komputerowego - art. 278 § 2 k.k. Oszustwo komputerowe - art. 287 k.k. Fałszerstwo komputerowe - art. 270 § 1 k.k. Zniszczenie lub pozbawienie mocy dowodowej dokumentu elektronicznego - art. 276 k.k. Fałszerstwo kart płatniczych - art. 310 k.k. Cyberstalking - art. 190a § 1 k.k., Wykorzystanie wizerunku lub innych danych osobowych w celu wyrządzenia szkody majątkowej lub osobistej - art. 190a § 2 k.k.

09.11.2021 Przestępstwa związane z treścią informacji. Przestępstwa seksualne na szkodę małoletniego. Pojęcie pornografii dziecięcej. Pozorowana i wirtualna pornografia dziecięca. - art. 202 k.k. i art. 9 ust. 1 Konwencji RE o cyberprzestępczości. Grooming - kryminologiczna typologia zjawiska i ustawowe znamiona typu czynu zabronionego - art. 200a k.k. Przestępstwa przeciwko czci. Zniesławienie - art. 212 k.k. Prawdziwość zarzutu (dowód prawdy) uczynionego niepublicznie i kontratyp dozwolonej krytyki - art. 213 k.k. Zniewaga - art. 216 k.k.

16.11.2021 (TERMIN ODDANIA PRAC ZALICZENIOWYCH) Przestępstwa przeciwko mieniu związane z naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych. Przywłaszczenie autorstwa - art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm., dalej: PrAut). Rozpowszechnianie cudzego utworu - art. 116 PrAut. Utrwalanie i zwielokrotnianie cudzego utworu - art. 117 PrAut. Paserstwo nośnika utworu - art. 118 PrAut. Wytwarzanie, posiadanie, przechowywanie i wykorzystywanie urządzeń lub ich komponentów przeznaczonych do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia skutecznych technicznych zabezpieczeń - art. 118 (1) PrAut. Przedmiot prawa autorskiego i definicje ustawowe - art. 1 - 7 PrAut. Podmiot prawa autorskiego - art. 8 - 15a PrAut. Autorskie prawa osobiste - art. 16 PrAut. Dozwolony użytek chronionych utworów - art. 23–35 PrAut.

23.11.2021 Prawnokarna ochrona danych osobowych. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Postępowanie dowodowe w przedmiocie przestępstw komputerowych. Jurysdykcja karna w przedmiocie przestępstw komputerowych. Miejsce popełnienia przestępstw komputerowych.

30.11.2020 - egzamin (test jednokrotnego wyboru)

Bibliography: (in Polish)

Literatura:

Maciej Siwicki, Cyberprzestępczość, Warszawa 2013

Cezary Banasiński (redaktor naukowy), Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu, Warszawa 2018

P. Opitek, Skiming - AspektyKryminalistyczne. Cyberprzestępczość w bankowości elektronicznej, Warszawa 2017

Janusz Wasilewski, Przestępczość w cyberprzestrzeni – zagadnienia definicyjne, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 15/16

Piotr Kardas, Prawnokarna ochrona informacji w polskim prawie karnym z pespektywy przestępstw komputerowych, CZPKiNP 2000 z. 1

Filip Radoniewcz, Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym, Warszawa 2016

Ustawy:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

(Dz.U. z 1997, Nr 88, poz. 53, z późn. zm.);

Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Piotr Zakrzewski
Group instructors: Piotr Zakrzewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Literatura:

Maciej Siwicki, Cyberprzestępczość, Warszawa 2013

Cezary Banasiński (redaktor naukowy), Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu, Warszawa 2018

P. Opitek, Skiming - AspektyKryminalistyczne. Cyberprzestępczość w bankowości elektronicznej, Warszawa 2017

Janusz Wasilewski, Przestępczość w cyberprzestrzeni – zagadnienia definicyjne, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 15/16

Piotr Kardas, Prawnokarna ochrona informacji w polskim prawie karnym z pespektywy przestępstw komputerowych, CZPKiNP 2000 z. 1

Filip Radoniewcz, Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym, Warszawa 2016

Ustawy:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

(Dz.U. z 1997, Nr 88, poz. 53, z późn. zm.);

Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Full description: (in Polish)

Plan zajęć:

04.10.2023 Zajęcia wprowadzające. Postępowanie dowodowe w przedmiocie przestępstw komputerowych. Jurysdykcja karna w przedmiocie przestępstw komputerowych. Miejsce popełnienia przestępstw komputerowych.

11.10.2023 Ogólne wiadomości o prawie karnym. Funkcje prawa karnego. Typologia przestępstw.

18.10.2023 Źródła prawa karnego komputerowego w prawie polskim i wybranych regulacjach międzynarodowych. Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni ze stanowiska prawa międzynarodowego. Cyberprzestrzeń definicja. Aktywizm. Haktywizm. Cyberterroryzm.

25.10.2023 Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu elektronicznie przetwarzanej informacji Informacja jako przedmiot ochrony prawnej. Pojęcie informacji. Pojęcie danych komputerowych. Nielegalny dostęp do systemu komputerowego (hacking) - art. 267 k.k. Nielegalny podsłuch komputerowy (naruszenie tajemnicy komunikacji) - art. 267 § 3 k.k. Naruszenie integralności danych komputerowych - art. 268 k.k. Niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie oraz utrudnianie dostępu do danych - art. 268a k.k. Naruszenie integralności systemu komputerowego - art. 269 § 1 k.k. Zakłócanie pracy systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej - art. 269a k.k. Wytwarzanie, sprzedaż, oferowanie, posiadanie etc.„narzędzi hakerskich” - art. 269b k.k.

08.11.2023 Przestępstwa związane z instrumentalnym wykorzystaniem sieci i systemów teleinformatycznych. Kradzież - at. 278 § 1 k.k. Kradzież z włamaniem (bankomaty) - art. 279 k.k. Oszustwo - art. 286 k.k., Nielegalne uzyskanie programu komputerowego - art. 278 § 2 k.k. Oszustwo komputerowe - art. 287 k.k. Fałszerstwo komputerowe - art. 270 § 1 k.k. Zniszczenie lub pozbawienie mocy dowodowej dokumentu elektronicznego - art. 276 k.k. Fałszerstwo kart płatniczych - art. 310 k.k. Cyberstalking - art. 190a § 1 k.k., Wykorzystanie wizerunku lub innych danych osobowych w celu wyrządzenia szkody majątkowej lub osobistej - art. 190a § 2 k.k.

15.11.2023 Przestępstwa związane z treścią informacji. Przestępstwa seksualne na szkodę małoletniego. Pojęcie pornografii dziecięcej. Pozorowana i wirtualna pornografia dziecięca. - art. 202 k.k. i art. 9 ust. 1 Konwencji RE o cyberprzestępczości. Grooming - kryminologiczna typologia zjawiska i ustawowe znamiona typu czynu zabronionego - art. 200a k.k. Przestępstwa przeciwko czci. Zniesławienie - art. 212 k.k. Prawdziwość zarzutu (dowód prawdy) uczynionego niepublicznie i kontratyp dozwolonej krytyki - art. 213 k.k. Zniewaga - art. 216 k.k.

22.11.2023 Przestępstwa przeciwko mieniu związane z naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych. Przywłaszczenie autorstwa - art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm., dalej: PrAut). Rozpowszechnianie cudzego utworu - art. 116 PrAut. Utrwalanie i zwielokrotnianie cudzego utworu - art. 117 PrAut. Paserstwo nośnika utworu - art. 118 PrAut. Wytwarzanie, posiadanie, przechowywanie i wykorzystywanie urządzeń lub ich komponentów przeznaczonych do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia skutecznych technicznych zabezpieczeń - art. 118 (1) PrAut. Przedmiot prawa autorskiego i definicje ustawowe - art. 1 - 7 PrAut. Podmiot prawa autorskiego - art. 8 - 15a PrAut. Autorskie prawa osobiste - art. 16 PrAut. Dozwolony użytek chronionych utworów - art. 23–35 PrAut.

29.11.2023 Prawnokarna ochrona danych osobowych. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Postępowanie dowodowe w przedmiocie przestępstw komputerowych. Jurysdykcja karna w przedmiocie przestępstw komputerowych. Miejsce popełnienia przestępstw komputerowych.

06.12.2023 - egzamin (test jednokrotnego wyboru)

Bibliography: (in Polish)

Literatura:

Maciej Siwicki, Cyberprzestępczość, Warszawa 2013

Cezary Banasiński (redaktor naukowy), Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu, Warszawa 2018

P. Opitek, Skiming - AspektyKryminalistyczne. Cyberprzestępczość w bankowości elektronicznej, Warszawa 2017

Janusz Wasilewski, Przestępczość w cyberprzestrzeni – zagadnienia definicyjne, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 15/16

Piotr Kardas, Prawnokarna ochrona informacji w polskim prawie karnym z pespektywy przestępstw komputerowych, CZPKiNP 2000 z. 1

Filip Radoniewcz, Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym, Warszawa 2016

Ustawy:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

(Dz.U. z 1997, Nr 88, poz. 53, z późn. zm.);

Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Piotr Zakrzewski
Group instructors: Piotr Zakrzewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Literatura:

Maciej Siwicki, Cyberprzestępczość, Warszawa 2013

Cezary Banasiński (redaktor naukowy), Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu, Warszawa 2018

P. Opitek, Skiming - AspektyKryminalistyczne. Cyberprzestępczość w bankowości elektronicznej, Warszawa 2017

Janusz Wasilewski, Przestępczość w cyberprzestrzeni – zagadnienia definicyjne, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 15/16

Piotr Kardas, Prawnokarna ochrona informacji w polskim prawie karnym z pespektywy przestępstw komputerowych, CZPKiNP 2000 z. 1

Filip Radoniewcz, Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym, Warszawa 2016

Ustawy:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

(Dz.U. z 1997, Nr 88, poz. 53, z późn. zm.);

Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Full description: (in Polish)

Plan zajęć:

04.10.2023 Zajęcia wprowadzające. Postępowanie dowodowe w przedmiocie przestępstw komputerowych. Jurysdykcja karna w przedmiocie przestępstw komputerowych. Miejsce popełnienia przestępstw komputerowych.

11.10.2023 Ogólne wiadomości o prawie karnym. Funkcje prawa karnego. Typologia przestępstw.

18.10.2023 Źródła prawa karnego komputerowego w prawie polskim i wybranych regulacjach międzynarodowych. Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni ze stanowiska prawa międzynarodowego. Cyberprzestrzeń definicja. Aktywizm. Haktywizm. Cyberterroryzm.

25.10.2023 Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu elektronicznie przetwarzanej informacji Informacja jako przedmiot ochrony prawnej. Pojęcie informacji. Pojęcie danych komputerowych. Nielegalny dostęp do systemu komputerowego (hacking) - art. 267 k.k. Nielegalny podsłuch komputerowy (naruszenie tajemnicy komunikacji) - art. 267 § 3 k.k. Naruszenie integralności danych komputerowych - art. 268 k.k. Niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie oraz utrudnianie dostępu do danych - art. 268a k.k. Naruszenie integralności systemu komputerowego - art. 269 § 1 k.k. Zakłócanie pracy systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej - art. 269a k.k. Wytwarzanie, sprzedaż, oferowanie, posiadanie etc.„narzędzi hakerskich” - art. 269b k.k.

08.11.2023 Przestępstwa związane z instrumentalnym wykorzystaniem sieci i systemów teleinformatycznych. Kradzież - at. 278 § 1 k.k. Kradzież z włamaniem (bankomaty) - art. 279 k.k. Oszustwo - art. 286 k.k., Nielegalne uzyskanie programu komputerowego - art. 278 § 2 k.k. Oszustwo komputerowe - art. 287 k.k. Fałszerstwo komputerowe - art. 270 § 1 k.k. Zniszczenie lub pozbawienie mocy dowodowej dokumentu elektronicznego - art. 276 k.k. Fałszerstwo kart płatniczych - art. 310 k.k. Cyberstalking - art. 190a § 1 k.k., Wykorzystanie wizerunku lub innych danych osobowych w celu wyrządzenia szkody majątkowej lub osobistej - art. 190a § 2 k.k.

15.11.2023 Przestępstwa związane z treścią informacji. Przestępstwa seksualne na szkodę małoletniego. Pojęcie pornografii dziecięcej. Pozorowana i wirtualna pornografia dziecięca. - art. 202 k.k. i art. 9 ust. 1 Konwencji RE o cyberprzestępczości. Grooming - kryminologiczna typologia zjawiska i ustawowe znamiona typu czynu zabronionego - art. 200a k.k. Przestępstwa przeciwko czci. Zniesławienie - art. 212 k.k. Prawdziwość zarzutu (dowód prawdy) uczynionego niepublicznie i kontratyp dozwolonej krytyki - art. 213 k.k. Zniewaga - art. 216 k.k.

22.11.2023 Przestępstwa przeciwko mieniu związane z naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych. Przywłaszczenie autorstwa - art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm., dalej: PrAut). Rozpowszechnianie cudzego utworu - art. 116 PrAut. Utrwalanie i zwielokrotnianie cudzego utworu - art. 117 PrAut. Paserstwo nośnika utworu - art. 118 PrAut. Wytwarzanie, posiadanie, przechowywanie i wykorzystywanie urządzeń lub ich komponentów przeznaczonych do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia skutecznych technicznych zabezpieczeń - art. 118 (1) PrAut. Przedmiot prawa autorskiego i definicje ustawowe - art. 1 - 7 PrAut. Podmiot prawa autorskiego - art. 8 - 15a PrAut. Autorskie prawa osobiste - art. 16 PrAut. Dozwolony użytek chronionych utworów - art. 23–35 PrAut.

29.11.2023 Prawnokarna ochrona danych osobowych. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Postępowanie dowodowe w przedmiocie przestępstw komputerowych. Jurysdykcja karna w przedmiocie przestępstw komputerowych. Miejsce popełnienia przestępstw komputerowych.

06.12.2023 - egzamin (test jednokrotnego wyboru)

Bibliography: (in Polish)

Literatura:

Maciej Siwicki, Cyberprzestępczość, Warszawa 2013

Cezary Banasiński (redaktor naukowy), Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu, Warszawa 2018

P. Opitek, Skiming - AspektyKryminalistyczne. Cyberprzestępczość w bankowości elektronicznej, Warszawa 2017

Janusz Wasilewski, Przestępczość w cyberprzestrzeni – zagadnienia definicyjne, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 15/16

Piotr Kardas, Prawnokarna ochrona informacji w polskim prawie karnym z pespektywy przestępstw komputerowych, CZPKiNP 2000 z. 1

Filip Radoniewcz, Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym, Warszawa 2016

Ustawy:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

(Dz.U. z 1997, Nr 88, poz. 53, z późn. zm.);

Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Piotr Zakrzewski
Group instructors: Piotr Zakrzewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)