Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

The Legal Foundations of the Information Society

General data

Course ID: WP-CWC-N-1-PPSI-ćw
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: The Legal Foundations of the Information Society
Name in Polish: Podstawy prawne społeczeństwa informacyjnego
Organizational unit: Faculty of Law and Administration
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla I roku I stopnia Człowiek w cyberprzestrzeni (plus 2 sem. lektoratu)
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 5.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Przedmiot stanowi wprowadzenie do tematyki prawnych aspektów funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. Na zajęciach omawiane są podstawowe instytucje prawa prywatnego i publicznego, oraz najważniejsza problematyka prawna związana z powstaniem społeczeństwa informacyjnego.

Full description: (in Polish)

Na ćwiczeniach zostanie omówiona niniejsza tematyka w kontekście społeczeństwa infromacyjnego:

1. Pojęcie, rodzaje i funkcje prawa; źródła prawa; systematyka prawa

2. Podstawowe zasady ustroju politycznego RP

3. Podmioty prawa cywilnego, czynności prawne, podstawy prawa umów

4. Przedstawicielstwo

5. Formy prowadzenia działalności gospodarczej i system rejestracji przedsiębiorców (i rejestry publiczne dostępne w Internecie)

6. Podstawy prawa spółek

7. Podstawy prawa spółek

8. Podstawy prawa autorskiego

9. Podstawy prawa własności przemysłowej

10. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

11. Podstawy postępowania cywilnego

12. Administracja publiczna i jej organy oraz podstawy postępowania administracyjnego

13. Podstawy prawa Unii Europejskiej

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa: Z. Muras, Podstawy prawa, Warszawa 2015. Literatura uzupełniająca: W. Góralczyk, Podstawy prawa, Warszawa 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

CwC1_U01: Student umie stosować wiedzę o prawnych podstawach społeczeństwa informacyjnego w praktyce.

Udział w ćwiczeniach: 30h

Przygotowanie do zaliczenia: 40h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 40h

Ewentualne konsultacje: 15h

SUMA GODZIN: 125 = 5 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w ramach kontaktu synchronicznego przy pomocy aplikacji Microsoft Teams (link do zajęć: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/ 19%3Ameeting_ZTY1ZDU3OGMtNjRmMS00MGIzLTg3ODUtNDY5ZGIyZGIxNjdj%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid %22%3A%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2C%22Oid%22%3A %220e2850ce-5d85-46a3-9fde-25d064c3f3cc%22%7D).

I. OPIS METOD DYDAKTYCZNYCH

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny, wykład interaktywny w Microsoft Teams, zlecanie prac domowych na platformie Moodle, samodzielna lektura przesłanych USOS mail lub udostępnionych na platformie Moodle materiałów.

II. SPOSOBY WERYFIKACJI METOD DYDAKTYCZNYCH

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności (CwC1_U01) są osiągane metodami: wykład informacyjny, wykład interaktywny w Microsoft Teams, zlecanie prac domowych na platformie Moodle, samodzielna lektura przesłanych USOS mail lub udostępnionych na platformie Moodle materiałów.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Maciej Hulicki
Group instructors: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, Mariusz Stanik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Marek Michalski
Group instructors: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, Mariusz Stanik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Marek Michalski
Group instructors: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, Mariusz Stanik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Marek Michalski
Group instructors: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, Ewa Skibińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)