Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka studencka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-PrS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka studencka
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC1_K01 CwC1_K02 CwC1_K03 CwC1_K04 CwC1_K05 CwC1_K06

Skrócony opis:

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów na studiach I stopnia kierunku „Człowiek w cyberprzestrzeni”.

Praktyki służą przede wszystkim zastosowaniu wiedzy nabytej w trakcie studiów, rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych. Stanowią również okazję do bezpośredniego kontaktu z potencjalnym pracodawcą – zapoznania się z wewnętrzną pragmatyką funkcjonowania miejsca odbywania praktyk we wszystkich jej wymiarach.

Pełny opis:

Program praktyki uzupełnia kształcenie studentów w zakresie zdobywanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w szczególności:

1) wykorzystania w praktyce wiadomości i umiejętności zdobytych podczas studiów;

2) uzupełnienia wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa, administracji, ekonomii, informatyki;

3) zapoznania się ze sposobem funkcjonowania i organizacją wybranej instytucji;

4) przygotowania do samodzielnej realizacji zadań i projektów;

5) poznania atmosfery pracy oraz zdobycia umiejętności adaptowania się w różnych zespołach ludzkich.

Praca praktykanta musi mieć charakter merytoryczny, związany z działalnością instytucji, w której odbywa się praktyka, a jednocześnie powinna być zgodna z kierunkiem studiów i kwalifikacjami studenta. Ponadto nie jest objęta planem studiów i nie ma charakteru ćwiczeń obowiązujących w ramach tego planu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student jest gotów do uczenia się przez całe życie. Potrafi w tym celu wykorzystać narzędzia informatyczne. Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i umiejętności oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne (CwC1_K01).

Student jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role (CwC1_K02).

Student jest gotów do określania priorytetów służących realizacji wyznaczonych zadań (CwC1_K03).

Student jest gotów identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem pracy zawodowej. Potrafi korzystać z technologii informatycznych w rozwiązywaniu problemów (CwC1_K04),

Student jest gotów do udziału w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne (CwC1_K05).

Student jest gotów do działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy (CwC1_K06).

Praktyki powinny być realizowane przez studenta po II roku studiów I stopnia, w trybie praktyk ciągłych, w wymiarze co najmniej 120 godzin.

Wymiar praktyk: 120h

120h = 5 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia praktyki zamieszczone są na: stronie Biura Karier UKSW: www.bk.uksw.edu.pl

Zaliczenie praktyki następuje na podstawie dokumentacji z praktyk przedstawionej przez studenta.

Ważne dokumenty:

Uchwała nr 178/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie programu praktyk studenckich na kierunku „Człowiek w Cyberprzestrzeni”

https://wpia.uksw.edu.pl/sites/default/files/czlowiek-w-cyber/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2020-%20uchwa%C5%82a%20dot.%20praktyk%20na%20CwC.pdf

Regulamin Praktyk Studenckich w UKSW

http://bk.uksw.edu.pl/sites/default/files/REGULAMIN_praktyk_studenckich_za%C5%82_do_zarz_21_2015.pdf

Procedura praktyk studenckich:

http://bk.uksw.edu.pl/node/4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Badowski
Prowadzący grup: Mateusz Badowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Badowski
Prowadzący grup: Mateusz Badowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Badowski
Prowadzący grup: Mateusz Badowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Badowski
Prowadzący grup: Mateusz Badowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)