Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwój technologii a ewolucja regulacji biznesowo-prawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-RTaERBP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwój technologii a ewolucja regulacji biznesowo-prawnych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC1_W19

CwC1_W21

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie najnowszych technologii, przede wszystkim w obszarze technologii ICT oraz ich wpływu na zmieniające się regulacje prawne w obszarze prawa gospodarczego

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie najnowszych technologii, przede wszystkim w obszarze technologii ICT oraz ich wpływu na zmieniające się regulacje prawne w obszarze prawa gospodarczego oraz prawne uwarunkowania dalszego rozwoju i możliwości wykorzystania technologii w obrocie gospodarczym. W szczególności przedmiotem zajęć będą technologia DLT oraz blockchain, big data, systemy sztucznej inteligencji i ich wykorzystanie m.in. w smart contracts, prawie handlowym, finansowym. Omówione zostaną rewolucje przemysłowe i wpływ jaki wywarły na gospodarkę, społeczeństwo i regulacje prawne.

Literatura:

Brak podręcznika wiodącego.

Literatura dodatkowa:

- A. Chłopecki, Sztuczna inteligencja – szkice prawnicze i futurologiczne, Warszawa 2021

- J. Dąbrowska, M. Michalski (red.), Powszechna dematerializacja akcji. Modernizacja konstrukcji spółki akcyjnej, Warszawa 2021

- L. Lai, M. Świerczyński (red.), Prawo sztucznej inteligencji, Warszawa 2020

- K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek, Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2019

- W. Szpringer, Blockchain jako innowacja systemowa. Od internetu innowacji do internetu wartości. Wyzwania dla sektora finansowego, Warszawa 2019

- J. J. Szczerbowski, Lex cryptographia. Znaczenie prawne umów i jednostek rozliczeniowych opartych na technologii blockchain, Warszawa 2018

- M. Michna, Bitcoin jako przedmiot stosunków cywilnoprawnych, Warszawa 2018

- D. Szostek, Blockchain a prawo, Warszawa 2018

- literatura i prezentacje w PP wysłane w Moodle.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CwC1_W19 Student zna i rozumie zasady prowadzenia prowadzenia marketingu i reklamy w Internecie

CwC1_W21 Student zna i rozumie prawne/ekonomiczne/socjologiczne/techniczne uwarunkowania rozwoju technologii

Metody i kryteria oceniania:

Opis ECTS - 2 ECTS

udział w wykładzie 15 h

lektura przesłanych materiałów 10 h

nauka do egzaminu 30

razem: 55 h = 2 ECTS

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny, prezentacje w PP, dodatkowa lektura, dyskusja na zajęciach

Metody weryfikacji EK: ocenianie ciągłe na zajęciach i egzamin pisemny albo ustny (w tzw. zerówce)

Na ocenę BDB:

CwC1_W19 Student bardzo dobrze zna i rozumie zasady prowadzenia prowadzenia marketingu i reklamy w Internecie

CwC1_W21 Student bardzo dobrze zna i rozumie prawne/ekonomiczne/socjologiczne/techniczne uwarunkowania rozwoju technologii

Na ocenę DB i DB+:

CwC1_W19 Student dobrze zna i rozumie zasady prowadzenia prowadzenia marketingu i reklamy w Internecie

CwC1_W21 Student dobrze zna i rozumie prawne/ekonomiczne/socjologiczne/techniczne uwarunkowania rozwoju technologii

Na ocenę DST i DST+:

CwC1_W19 Student dostatecznie zna i rozumie zasady prowadzenia prowadzenia marketingu i reklamy w Internecie

CwC1_W21 Student dostatecznie zna i rozumie prawne/ekonomiczne/socjologiczne/techniczne uwarunkowania rozwoju technologii

Na ocenę NDST:

CwC1_W19 Student nie zna i nie rozumie zasad prowadzenia prowadzenia marketingu i reklamy w Internecie

CwC1_W21 Student nie zna i nie rozumie prawnych/ekonomicznych/socjologicznych/technicznych uwarunkowań rozwoju technologii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Niklińska
Prowadzący grup: Natalia Niklińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hulicki
Prowadzący grup: Maciej Hulicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach - 15 h

Przygotowanie na zajęcia - 30 h


50 h = 2 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Na zajęciach omawiany jest wpływ nowoczesnych technologii na rozwiązania wykorzystywane w biznesie oraz na ustawodawstwo. W szczególności na wykładzie omówione zostaną najnowsze akty normatywne i propozycje zmian legislacyjnych (zwłaszcza na poziomie europejskim) w zakresie regulacji technologii.

Pełny opis:

Na zajęciach omawiane są m.in. następujące zagadnienia:

- transformacje rynków, tzw. technologie przełomowe/niszczące

- czwarta rewolucja przemysłowa i powstanie społeczeństwa informacyjnego

- regulacja i samo-regulacja Internetu

- transformacja na rynku mediów

- rozwój ochrony własności intelektualnej

- blockchain

- kryptowaluty

- algorytmy

- sztuczna inteligencja

- dane

- platformy

Literatura:

Brak podręcznika wiodącego. Materiały podawane na bieżąco na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Justyna Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hulicki
Prowadzący grup: Maciej Hulicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)