Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia cyberprzestrzeni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-SC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia cyberprzestrzeni
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku I stopnia Człowiek w cyberprzestrzeni (plus 2 sem. lektoratu)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC1_W10, CwC1_W11

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Socjologia cyberprzestrzeni jest fakultatywnym kursem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu kompleksowego społeczeństwa sieciowego. Emanacje cyberprzestrzeni obecne są w podstawach dzisiejszych więzi społecznych, szczególnie tych obserwowanych u najmłodszych uczestników rytuałów interakcyjnych. Stąd też charakterystyki poznawcze tego fenomenu wydają się być kluczem do zrozumienia i opisu współczesnych uwarunkowań stosunków międzyludzkich, w których sieciowość jest głęboko zapośredniczona.

Pełny opis:

Cel przedmiotu: Głównym celem wykładów jest zapoznanie studentów z kluczowymi zagadnieniami z zakresu socjologii cyberprzestrzeni, traktowanej tu jako subdyscypliny socjologii. Szczególny nacisk położony jest na podstawowe pojęcia, teorie i koncepcje oraz kategorie stosowane przez socjologię dla analizy rzeczywistości wirtualnej. Jednym z kluczowych elementów wykładów jest charakterystyka najnowszych technologii informacyjnych (w tym także mediów) przy uwzględnieniu ich znaczenia w procesie budowania tożsamości (zwłaszcza tzw. cybertożsamości), a przy tym ich roli w kształtowaniu porządku aksjologicznego, normatywnego, politycznego oraz kulturowego. Wybrane teksty literatury przedmiotu oraz prezentacja wyników badań empirycznych (komunikaty Pracowni Badawczych, Diagnozy Społecznej oraz badań akademickich) będą stanowiły pomocniczy materiał bardziej szczegółowych analiz.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CwC1_W10, CwC1_W10, - student zna podstawowe pojęcia socjologii i socjologii cyberprzestrzeni, wie co to jest sieć, zna jej synonimy i wie jakie są jej cechy charakterystyczne. Zna historię cyberprzestrzeni i ma świadomość ciągłego rozwoju tej rzeczywistości. Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych jakie występują w cyberprzestrzeni oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych w sieci, jak np. instytucji żałoby, macierzyństwa sieciowego. Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w rzeczywistości wirtualnej, wie jakie są cechy więzi społecznej występującej w sieci między jednostkami i grupami.

kulturowych.

ECTS:

Udział w zajęciach – 30 h (1ects)

przygotowanie do egzaminu – 20 h

SUMA GODZIN 50:25 = 2

LICZBA ECTS – 2

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny zakresu materiału przerobionego na zajęciach oraz zamieszczonego na e.uksw.edu.pl.

Na ocenę 2: student nie wie jaka jest różnica między rzeczywistością realną i wirtualną; nie umie wskazać definicji i synonimów cyberprzestrzeni, nie wie czy Internet wytwarza świat społeczny i nie umie podać żadnych przykładów życia społecznego w sieci; nie wie jakie są instytucje i struktury cyberprzestrzeni; nie odróżnia czym jest społeczeństwo informacyjne, sieciowe, medialne;

Na ocenę 3, 3,5: student wie w stopniu podstaowym jaka jest różnica między rzeczywistością realną i wirtualną; umie zdefiniować sieć, ale nie zna jej synonimów; orientuje się słabo, że Internet wytwarza świat społeczny, ale nie podaje żadnych przykładów życia społecznego w sieci; nie wie jakie są instytucje i struktury cyberprzestrzeni;

Na ocenę 4, 4,5: student dobrze wie jaka jest różnica między rzeczywistością realną i wirtualną; umie zdefiniować sieć, i zna jej synonimy; ma świadomość, że Internet wytwarza świat społeczny, i umie wskazać wiele przykładów życia społecznego w sieci; dobrze wie jakie są instytucje i struktury cyberprzestrzeni;

Na ocenę 5: student bardzo dobrze wie jaka jest różnica między rzeczywistością realną i wirtualną; umie zdefiniować sieć, i zna jej synonimy i potrafi określić ich pochodzenie; wie czym charakteryzuje się społeczna przestrzeń sieci i jakie są przejawy życia społecznego w sieci; bardzo dobrze wie jakie są instytucje i struktury cyberprzestrzeni;

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)