Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykorzystanie technologii w postępowaniu sądowym (prawo karne. cywilne, handlowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-WTwPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykorzystanie technologii w postępowaniu sądowym (prawo karne. cywilne, handlowe)
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=16595
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza - CwC1_W21 CwC1_W22

Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z technologiami stosowanymi w procedurach sądowych i powiązanymi z nimi instytucjami prawnymi.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie tzw. nowych technologii, jakie stosowane są w procedurach sądowych oraz powiązanych z nimi instytucjami prawnymi. Omówione zostanie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie cywilnym, w szczególności w tzw. zwykłym postępowaniu procesowym oraz postępowaniach odrębnych, postępowaniu rejestrowym, wieczystoksięgowym, elektroniczne postępowanie upominawcze, wnoszenie pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dostęp do akt sprawy za pośrednictwem Internetu, protokół sporządzony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, doręczenia w portalu przez profesjonalnych pełnomocników; w prawie handlowym: rejestracja spółek przez Internet, elektroniczne walne zgromadzenia, dematerializacja, rejestry akcjonariuszy, w prawie karnym omówione zostaną możliwości możliwość przesłuchania stron postępowania i świadków na odległość, e-protokół; doręczenia elektroniczne; usługi zaufania i identyfikacja elektroniczna - rozporządzenie eIDAS, i najważniejsze jego założenia i pojęcia np. identyfikacja elektroniczna, usługi zaufania, podpisy elektroniczne, pieczęć elektroniczna, elektroniczny znacznik czasu.

Wyjaśnione zostaną także społeczne, w tym prawne i ekonomiczne oraz technologiczne i finansowe uwarunkowania wykorzystania technologii w postępowaniach sądowych.

Literatura:

Podawana na wykładzie i przesyłana na Moodle; dodatkowo studentom udostępniane są na bieżąco prezentacje w PP w Moodle UKSW.

J. Gołaczyński, A. Zalesińska (red.), E-Sąd. E-doręczenia, rozprawy zdalne, systemy teleinformatyczne w sądownictwie. Komentarz praktyczny, Warszawa 2024

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

CwC1_W21: zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z postępowaniami sądowymi, potrafi rozróżnić ich rodzaje, podstawy prawne i główne instytucje prawne, a tym samym zna prawne uwarunkowania rozwoju technologii

CwC1_W22: ma wiedzę o technologiach wykorzystywanych w postępowaniach sądowych, w szczególności związanych z informatyzacją działalności sądów

Udział w wykładzie - 30 h

Przygotowanie do egzaminu -20 h

Suma godzin -50 h

Liczba ECTS: 50/25 (1 ECTS = 25 h pracy studenta) = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny, wykład interaktywny, dyskusja, prezentacja w PP.

Metody oceniania:

Efekty kształcenia CwC1_W21 oraz CwC1_W22 są weryfikowane przez ocenianie ciągłe (aktywność na wykładzie) oraz egzamin pisemny (w formie testu).

Kryteria oceniania:

Efekt kształcenia: CwC1_W21:

Na ocenę BDB (5): Student bardzo dobrze zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z postępowaniami sądowymi, potrafi rozróżnić ich rodzaje, podstawy prawne i główne instytucje prawne, zna prawne uwarunkowania rozwoju technologii, technologiczne i finansowe uwarunkowania wykorzystania technologii w postępowaniach sądowych.

Na ocenę DB (4) i DB (4+): Student dobrze zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z postępowaniami sądowymi, potrafi rozróżnić ich rodzaje, podstawy prawne i główne instytucje prawne, zna prawne uwarunkowania rozwoju technologii, technologiczne i finansowe uwarunkowania wykorzystania technologii w postępowaniach sądowych.

Na ocenę DST (3) i DST+ (3+): Student dostatecznie zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z postępowaniami sądowymi, potrafi rozróżnić ich rodzaje, podstawy prawne i główne instytucje prawne, zna prawne uwarunkowania rozwoju technologii, technologiczne i finansowe uwarunkowania wykorzystania technologii w postępowaniach sądowych.

Na ocenę NDST (2): Student nie zna i nie rozumie podstawowych pojęć związanych z postępowaniami sądowymi, nie zna ich rodzajów, podstaw prawnych i głównych instytucji prawnych, nie zna także prawnych ani technologicznych uwarunkowań wykorzystania technologii w postępowaniach sądowych.

Efekt kształcenia: CwC1_W22:

Na ocenę BDB (5): Student posiada bardzo dobrą wiedzę o technologiach wykorzystywanych w postępowaniach sądowych, w szczególności związanych z informatyzacją działalności sądów

Na ocenę DB (4) i DB (4+): Student posiada dobrą wiedzę o technologiach wykorzystywanych w postępowaniach sądowych, w szczególności związanych z informatyzacją działalności sądów

Na ocenę DST (3) i DST+ (3+): Student posiada dostateczną wiedzę o technologiach wykorzystywanych w postępowaniach sądowych, w szczególności związanych z informatyzacją działalności sądów

Na ocenę NDST (2): Student nie posiada nawet podstawowej wiedzy o technologiach wykorzystywanych w postępowaniach sądowych, w szczególności związanych z informatyzacją działalności sądów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Niklińska
Prowadzący grup: Natalia Niklińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Justyna Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:


Udział w wykładzie 30 h


Lektura zadanej literatury, rozwiązanie kazusów 5 h


Przygotowanie do egzaminu 15 h


Suma godzin: 50 h


Liczba ECTS: 50 h/25 = 5

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie tzw. nowych technologii, jakie stosowane są w procedurach sądowych oraz powiązanych z nimi instytucjami prawnymi.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie tzw. nowych technologii, jakie stosowane są w procedurach sądowych oraz powiązanych z nimi instytucjami prawnymi. Omówione zostanie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie cywilnym, w szczególności w tzw. zwykłym postępowaniu procesowym oraz postępowaniach odrębnych, postępowaniu rejestrowym, wieczystoksięgowym, elektroniczne postępowanie upominawcze, wnoszenie pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dostęp do akt sprawy za pośrednictwem Internetu, protokół sporządzony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, doręczenia w portalu przez profesjonalnych pełnomocników; w prawie handlowym: rejestracja spółek przez Internet, elektroniczne walne zgromadzenia, dematerializacja, rejestry akcjonariuszy, w prawie karnym omówione zostaną możliwości możliwość przesłuchania stron postępowania i świadków na odległość, e-protokół; doręczenia elektroniczne; usługi zaufania i identyfikacja elektroniczna - rozporządzenie eIDAS, i najważniejsze jego założenia i pojęcia np. identyfikacja elektroniczna, usługi zaufania, podpisy elektroniczne, pieczęć elektroniczna, elektroniczny znacznik czasu.

Wyjaśnione zostaną także społeczne, w tym prawne i ekonomiczne oraz technologiczne i finansowe uwarunkowania wykorzystania technologii w postępowaniach sądowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Justyna Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

J. Gołaczyński, A. Zalesińska (red.), E-Sąd. E-doręczenia, rozprawy zdalne, systemy teleinformatyczne w sądownictwie. Komentarz praktyczny, Warszawa 2024

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Justyna Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)