Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-WdS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do socjologii
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku I stopnia Człowiek w cyberprzestrzeni (plus 2 sem. lektoratu)
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=20819
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

CwC1_W10; CwC1_W11


Umiejętności:

-


Kompetencje społeczne:

-

Wymagania wstępne:

W zasadzie brak, chociaż przyda się ciekawość poznawcza i przejawianie aktywności odnośnie zagadnień społecznych: definicji socjologicznych, teorii, zagadnień podstawowych, takich jak: struktura, stratyfikacja, metodologia, itp.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty w zakresie wiedzy (EW):

Student wie, czym jest socjologia, zna genezę dyscypliny, siatkę pojęciową oraz zna kluczowe dla dyscypliny teorie i koncepcje. Zna i rozumie podstawy teoretyczne socjologii cyberprzestrzeni, a także różne podstawy prowadzenia działalności w sieci. Orientuje się w zagadnieniach struktury społecznej, w tym procesów zmian struktur i instytucji oraz poglądów na temat rodzajów więzi społecznych.

Efekty w zakresie umiejętności (EU):

-

Efekty w zakresie kompetencji społecznych (EK):

-

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania w zakresie wiedzy (efekty: CwC1_W10; CwC1_W11):

Na ocenę bardzo dobrą (bdb) student potrafi szczegółowo przedstawić pojęcia i definicje z zakresu socjologii. W sposób bardzo dokładny omawia zarówno zagadnienia teoretyczne, jak również metodologiczno-empiryczne. Bogato ilustruje przykłady zmian społecznych oraz opisy typów społeczeństw występujących w historii. Z dużym znawstwem odnosi się do wszystkich powiązań treściowych występujących między konkretnymi obszarami wiedzy socjologicznej.

Na ocenę dobrą (db) student potrafi w sposób ogólny przedstawić pojęcia i definicje z zakresu socjologii. W sposób wystarczający omawia zarówno zagadnienia teoretyczne, jak również metodologiczno-empiryczne. Z przekonaniem ilustruje przykłady zmian społecznych oraz opisy typów społeczeństw występujących w historii. W sposób podstawowy odnosi się do wszystkich powiązań treściowych występujących między konkretnymi obszarami wiedzy socjologicznej.

Na ocenę dostateczną (dst) student potrafi w sposób lapidarny przedstawić pojęcia i definicje z zakresu socjologii. Z wyraźnym trudem omawia zarówno zagadnienia teoretyczne, jak również metodologiczno-empiryczne. Jedynie ze wspomaganiem ilustruje przykłady zmian społecznych oraz opisy typów społeczeństw występujących w historii. W sposób jedynie lakoniczny odnosi się do wszystkich powiązań treściowych występujących między konkretnymi obszarami wiedzy socjologicznej.

Kryteria oceniania w zakresie umiejętności: -

Kryterium oceniania w zakresie kompetencji społecznych: -

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 1 ECTS = 15 godzin pracy studenta

aktywność na platformie e-learning (Moodle) - 8

konsultacje - 2

lektura i analiza tekstów - 13

przygotowanie do kolokwium - 7

SUMA GODZIN 30 [30:15=2]

LICZBA ECTS = 2


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 1 ECTS = 15 godzin pracy studenta

aktywność na platformie e-learning (Moodle) - 8

konsultacje - 2

lektura i analiza tekstów - 13

przygotowanie do kolokwium - 7

SUMA GODZIN 30 [30:15=2]

LICZBA ECTS = 2


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS = 30 godz. pracy studenta


+ czynny udział w wykładzie - 30 godz.

+ przygotowanie do egzaminu - 15 godz.

+ samodzielna analiza materiałów źródłowych - 10 godz.

+ konsultacje merytoryczne - 5 godz.


SUMA GODZIN: 60 = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)