Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagrożenia cyberprzestrzeni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-ZC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia cyberprzestrzeni
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC_W16

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów z zakresu zagrożeń występujących w przestrzeni wirtualnej i odniesieniem ich do przepisów prawa karnego.

Internet jest narzędziem wykorzystywanym w większości aktywności człowieka. Jest odrębną przestrzenią od świata realnego, światem równoległym ze swoją strukturą społeczną. Stwarza możliwość i niebezpieczeństwa, które mają wpływ na życie jednostki w realnym świecie.

Pełny opis:

Tematyka kursu mieści się w ramach subdyscypliny jaką jest socjologia cyberprzestrzeni z elementami prawa karnego, które stosowane jest w przypadku nadużyć w sieci.

Studenci zostaną zapoznani z podstawami teoretycznymi zagrożeń cyberprzestrzeni oraz wynikami badań empirycznych (realizowanych w ramach ośrodków akademickich oraz przez pracownie badawcze). Zajęcia będą wprowadzały studenta w tematykę patologii i zagrożeń jakie niesie ze sobą cyberprzestrzeń - poczynając od wpływu na zdrowie fizyczne, poprzez zmiany w komunikacji społecznej, dalej zagrożenia dla sprzętu komputerowego, nadużycia finansowe, aż do agresji i przemocy w jej różnych formach oraz uzależnień.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekt CwC_W16 - student zna definicję zagrożenia i patologii w cyberprzestrzeni, umie określić wzajemne oddziaływanie jednostek i cyberprzestrzeni, wie jakie są patologie i zagrożenia związane z cyberprzestrzenią oraz ich uwarunkowania, zna i opisuje poszczególne rodzaje niebezpieczeństw w cyberprzestrzeni oraz rozumie procesy jakie się z nimi wiążą, zna wyniki badań empirycznych związanych z zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Wie jakie są instytucje prawne odpowiedzialne za wykrywanie i zapobieganie poszczególnym zagrożeniom.

3 ECTS:

Udział w zajęciach -15 g.

samodzielna praca z tekstem i quizy na platformie e-leraningowej - 25h

przygotowanie do testu - 25 godz.

konsultacje - 10 godz.

Metody i kryteria oceniania:

kryteria oceniania

Test pisemny na platformie Moodle z zakresu materiału na zajęciach.

Na ocenę 2: student nie posiada wiedzy teoretycznej dotyczącej rodzajów zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz ich prawnych i społecznych skutków. Nie zna i nie opisuje poszczególnych rodzajów niebezpieczeństw w cyberprzestrzeni oraz nie rozumie procesów jakie się z nimi wiążą, nie zna wyników badań empirycznych związanych z zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Nie wie jakie są instytucje prawne odpowiedzialne za wykrywanie i zapobieganie poszczególnym zagrożeniom

Na ocenę 3, 3,5: student posiada jedynie podstawową wiedzę teoretyczną dotyczącą rodzajów zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz ich prawnych i społecznych skutków. Zna w stopniu podstawowym i opisuje poszczególne rodzaje niebezpieczeństw w cyberprzestrzeni oraz w minimalnym stopniu rozumie procesy jakie się z nimi wiążą, zna wybiórczo wyniki badań empirycznych związane z zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Wie w niewystarczającym stopniu jakie są instytucje prawne odpowiedzialne za wykrywanie i zapobieganie poszczególnym zagrożeniom

Na ocenę 4, 4,5: student posiada dobrą wiedzę teoretyczną dotyczącą rodzajów zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz ich prawnych i społecznych skutków. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski. Zna w stopniu dobrym i właściwie opisuje poszczególne rodzaje niebezpieczeństw w cyberprzestrzeni oraz dobrze rozumie procesy jakie się z nimi wiążą. Zna większość wyników badań empirycznych związanych z zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Dobrze wie jakie są instytucje prawne odpowiedzialne za wykrywanie i zapobieganie poszczególnym zagrożeniom

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą wiedzę teoretyczną dotyczącą rodzajów zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz ich prawnych i społecznych skutków. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski i nie popełnia błędów w zadawanych pytaniach teoretycznych. Zna i bardzo dobrze opisuje poszczególne rodzaje niebezpieczeństw w cyberprzestrzeni oraz świetnie rozumie procesy jakie się z nimi wiążą. Zna bardzo dobrze wyniki badań empirycznych na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni. Bardzo bobrze wie jakie są instytucje prawne odpowiedzialne za wykrywanie i zapobieganie poszczególnym zagrożeniom

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)