Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarys systemu prawa publicznego (prawo administracyjne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-ZSPPa
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarys systemu prawa publicznego (prawo administracyjne)
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku I stopnia Człowiek w cyberprzestrzeni (plus 2 sem. lektoratu)
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abpMZfCRmr8xazIDAGC16lOC7kbEimQtV7CFpPIWNT6I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=80ff872e-7427-44dc-851d-f3b1c9f42c6a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC1_W01, CwC1_W04 , CwC1_W14 , CwC1_W07 , CwC1_U01, CwC1_U04 ,CwC1_U03 , CwC1_K06, CwC1_K01, CwC1_K05Skrócony opis:

Zarys systemu prawa publicznego (prawo administracyjne)

Celem przedmiotu jest przedstawienie gałęzi prawa administracyjnego, ze szczególnym podkreśleniem podmiotów administracji publicznej, jej struktury i kompetencji. W ramach wykładu omówione zostaną działy administracji rządowej w tym organy naczelne i centralne, terenowa administracja rządowa ze szczególnym podkreśleniem pozycji wojewody oraz pozycje i zadania samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do prawa administracyjnego.

2. Pojęcie administracji publicznej.

3. Charakterystyka gałęzi prawa administracyjnego.

4. Źródła prawa administracyjnego (rodzaje aktów normatywnych).

5. Konstytucyjne podstawy działania administracji.

6. Podstawowe instytucje prawa administracyjnego.

7. Podmioty w administracji - wprowadzenie.

8. Organy administracji.

9.Inne podmioty administrujące.

10. Naczelne i centralne organy administracji rządowej.

11. Terenowa administracja rządowa ze szczególnym podkreśleniem pozycji i kompetencji wojewody.

12. Pozycje i zadania samorządu terytorialnego.

13. Prawne formy działania administracji oraz kontrola sądowa.

14. Zajęcia podsumowujące i systematyzujące przekazaną wiedzę.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Prawo administracyjne, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2015.

2. Prawo administracyjne, J. Zimmermann, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, red. I. Lipowicz, Warszawa 2010.

2. I. Lipowicz, R. Mędrzycki, M. Szyrski, Z. Cieślik,, A. Piskorz-Ryń, M. Kopeć, B. Marcinkowski, S. Sikorski, Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd Regulacji, Warszawa 2017.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CwC1_W01

absolwent zna i rozumie system i podstawowe instytucje prawa publicznego; zna podstawowe definicje z zakresu prawa publicznego; potrafi zdefiniować instytucje prawa publicznego i określić wzajemne relacje między nimi CwC1_W04

absolwent zna i rozumie podstawowe instytucje prawa komputerowego CwC1_W14

absolwent zna i rozumie strukturę społeczeństwa, w tym procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz poglądy na temat rodzajów więzi społecznych

CwC1_W07

absolwent zna i rozumie zasady i metodologię przeprowadzania analiz CwC1_U01

absolwent potrafi stosować wiedzę o prawnych podstawach społeczeństwa informacyjnego w praktyce CwC1_U04

absolwent potrafi korzystać z informatycznych systemów wiedzy o prawie

CwC1_U03

absolwent potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi

CwC1_K06

absolwent jest gotów do działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

CwC1_K01

absolwent jest gotów do uczenia się przez całe życie. Potrafi w tym celu wykorzystać narzędzia informatyczne. Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i umiejętności oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne

CwC1_K05

udziału w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

Opis ECTS - 5 pkt

Udział w wykładzie: 30 h

Przygotowanie do egzaminu: 20 h

Konsultacje 5 h

Suma godzin 55 h

Suma punktów ECTS 6

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- dyskusja,

- wykład konwersatoryjny.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin w formie pisemnej

CwC1_W01

absolwent zna i rozumie system i podstawowe instytucje prawa publicznego; zna podstawowe definicje z zakresu prawa publicznego; potrafi zdefiniować instytucje prawa publicznego i określić wzajemne relacje między nimi

Na ocenę: 2 absolwent nie zna i nie rozumie systemu i podstawowych instytucji prawa publicznego; nie zna podstawowych definicji z zakresu prawa publicznego; nie potrafi zdefiniować instytucje prawa publicznego i określić wzajemnej relacji między nimi

Na oceny: 3,3,5 absolwent dostatecznie zna i rozumie system i podstawowe instytucje prawa publicznego; dostatecznie zna podstawowe definicje z zakresu prawa publicznego; dostatecznie potrafi zdefiniować instytucje prawa publicznego i określić wzajemne relacje między nimi

Na oceny:4, 4,5 absolwent dobrze zna i rozumie system i podstawowe instytucje prawa publicznego; dobrze zna podstawowe definicje z zakresu prawa publicznego; dobrze potrafi zdefiniować instytucje prawa publicznego i określić wzajemne relacje między nimi

Na ocenę:5 absolwent bardzo dobrze zna i rozumie system i podstawowe instytucje prawa publicznego; bardzo dobrze zna podstawowe definicje z zakresu prawa publicznego; bardzo dobrze potrafi zdefiniować instytucje prawa publicznego i określić wzajemne relacje między nimi

CwC1_W04

absolwent zna i rozumie podstawowe instytucje prawa komputerowego

Na ocenę: 2 absolwent nie zna i rozumie podstawowych instytucji prawa komputerowego

Na oceny: 3,3,5 absolwent dostatecznie zna i rozumie podstawowe instytucje prawa komputerowego

Na oceny:4, 4,5 absolwent dobrze zna i rozumie podstawowe instytucje prawa komputerowego

Na ocenę:5 absolwent bardzo dobrze zna i rozumie podstawowe instytucje prawa komputerowego

CwC1_W14

absolwent zna i rozumie strukturę społeczeństwa, w tym procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz poglądy na temat rodzajów więzi społecznych

Na ocenę: 2 absolwent nie zna i nie rozumie struktur społeczeństwa, w tym procesów zmian struktur i instytucji społecznych oraz poglądów na temat rodzajów więzi społecznych

Na oceny: 3,3,5 absolwent dostatecznie zna i rozumie strukturę społeczeństwa, w tym procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz poglądy na temat rodzajów więzi społecznych

Na oceny:4, 4,5 absolwent dobrze zna i rozumie strukturę społeczeństwa, w tym procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz poglądy na temat rodzajów więzi społecznych

Na ocenę:5 absolwent bardzo dobrze zna i rozumie strukturę społeczeństwa, w tym procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz poglądy na temat rodzajów więzi społecznych

CwC1_W07

absolwent zna i rozumie zasady i metodologię przeprowadzania analiz

Na ocenę: 2 absolwent nie zna i nie rozumie zasady i metodologię przeprowadzania analiz

Na oceny: 3,3,5 absolwent dostatecznie zna i rozumie zasady i metodologię przeprowadzania analiz

Na oceny:4, 4,5 absolwent dobrze zna i rozumie zasady i metodologię przeprowadzania analiz

Na ocenę:5 absolwent bardzo dobrze zna i rozumie zasady i metodologię przeprowadzania analiz

CwC1_U01

absolwent potrafi stosować wiedzę o prawnych podstawach społeczeństwa informacyjnego w praktyce Na ocenę: 2 absolwent nie potrafi stosować wiedzę o prawnych podstawach społeczeństwa informacyjnego w praktyce

Na oceny: 3,3,5 absolwent dostatecznie potrafi stosować wiedzę o prawnych podstawach społeczeństwa informacyjnego w praktyce

Na oceny:4, 4,5 absolwent dobrze potrafi stosować wiedzę o prawnych podstawach społeczeństwa informacyjnego w praktyce

Na ocenę:5 absolwent bardzo dobrze potrafi stosować wiedzę o prawnych podstawach społeczeństwa informacyjnego w praktyce

CwC1_U04

absolwent potrafi korzystać z informatycznych systemów wiedzy o prawie

Na ocenę: 2 absolwent nie potrafi korzystać z informatycznych systemów wiedzy o prawie

Na oceny: 3,3,5 dostatecznie absolwent potrafi korzystać z informatycznych systemów wiedzy o prawie

Na oceny:4, 4,5 dobrze absolwent potrafi korzystać z informatycznych systemów wiedzy o prawie

Na ocenę:5 bardzo dobrze absolwent potrafi korzystać z informatycznych systemów wiedzy o prawie

CwC1_U03

absolwent potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi

Na ocenę: 2 absolwent nie potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi

Na oceny: 3,3,5 absolwent dostatecznie potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi

Na oceny:4, 4,5 absolwent dobrze potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi

Na ocenę:5 absolwent bardzo dobrze potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi

CwC1_K06

absolwent jest gotów do działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

Na ocenę: 2 absolwent nie jest gotów do działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

Na oceny: 3,3,5 absolwent jest w stopniu dostatecznym jest gotów do absolwent potrafi działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

Na oceny:4, 4,5 absolwent jest w dobrym stopniu gotów do działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

Na ocenę:5 absolwent jest w stopniu bardzo dobrym gotów do działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

CwC1_K01

absolwent jest gotów do uczenia się przez całe życie. Potrafi w tym celu wykorzystać narzędzia informatyczne. Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i umiejętności oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne

Na ocenę: 2 absolwent nie jest gotów do uczenia się przez całe życie. Nie potrafi w tym celu wykorzystać narzędzi informatycznych. Nie rozumie potrzeby ustawicznego pogłębiania wiedzy i umiejętności oraz nie potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Nie potrafi czytać ze zrozumieniem tekstów ogólnych i specjalistycznych

Na oceny: 3,3,5 absolwent jest dostatecznie gotów do uczenia się przez całe życie. Dostatecznie potrafi w tym celu wykorzystać narzędzia informatyczne. Dostatecznie rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i umiejętności oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Dostatecznie potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne

Na oceny:4, 4,5 absolwent jest w dobry stopniu gotów do uczenia się przez całe życie. Dorze potrafi w tym celu wykorzystać narzędzia informatyczne. Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i umiejętności oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Dobrze potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne

Na ocenę:5 absolwent jest w bardzo dobrym stopniu gotów do uczenia się przez całe życie. Bardzo dobrze potrafi w tym celu wykorzystać narzędzia informatyczne. Bardzo dobrze rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i umiejętności oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Bardzo dobrze Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne

CwC1_K05

absolwent jest gotów do udziału w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

Na ocenę: 2 absolwent nie jest gotów do udziału w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

Na oceny: 3,3,5 absolwent jest w dostatecznym stopniu gotów do udziału w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

Na oceny:4, 4,5 absolwent jest w dobrym stopniu gotów do udziału w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

Na ocenę:5 absolwent jest w bardzo dobrym stopniu gotów do udziału w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Sikorski
Prowadzący grup: Sebastian Sikorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zarys systemu prawa publicznego (prawo administracyjne)

Celem przedmiotu jest przedstawienie gałęzi prawa administracyjnego, ze szczególnym podkreśleniem podmiotów administracji publicznej, jej struktury i kompetencji. W ramach wykładu omówione zostaną działy administracji rządowej w tym organy naczelne i centralne, terenowa administracja rządowa ze szczególnym podkreśleniem pozycji wojewody oraz pozycje i zadania samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do prawa administracyjnego.

2. Pojęcie administracji publicznej.

3. Charakterystyka gałęzi prawa administracyjnego.

4. Źródła prawa administracyjnego (rodzaje aktów normatywnych).

5. Konstytucyjne podstawy działania administracji.

6. Podstawowe instytucje prawa administracyjnego.

7. Podmioty w administracji - wprowadzenie.

8. Organy administracji.

9.Inne podmioty administrujące.

10. Naczelne i centralne organy administracji rządowej.

11. Terenowa administracja rządowa ze szczególnym podkreśleniem pozycji i kompetencji wojewody.

12. Pozycje i zadania samorządu terytorialnego.

13. Prawne formy działania administracji oraz kontrola sądowa.

14. Zajęcia podsumowujące i systematyzujące przekazaną wiedzę.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Prawo administracyjne, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2015.

2. Prawo administracyjne, J. Zimmermann, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, red. I. Lipowicz, Warszawa 2010.

2. I. Lipowicz, R. Mędrzycki, M. Szyrski, Z. Cieślik,, A. Piskorz-Ryń, M. Kopeć, B. Marcinkowski, S. Sikorski, Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd Regulacji, Warszawa 2017.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Sikorski
Prowadzący grup: Sebastian Sikorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zarys systemu prawa publicznego (prawo administracyjne)

Celem przedmiotu jest przedstawienie gałęzi prawa administracyjnego, ze szczególnym podkreśleniem podmiotów administracji publicznej, jej struktury i kompetencji. W ramach wykładu omówione zostaną działy administracji rządowej w tym organy naczelne i centralne, terenowa administracja rządowa ze szczególnym podkreśleniem pozycji wojewody oraz pozycje i zadania samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do prawa administracyjnego.

2. Pojęcie administracji publicznej.

3. Charakterystyka gałęzi prawa administracyjnego.

4. Źródła prawa administracyjnego (rodzaje aktów normatywnych).

5. Konstytucyjne podstawy działania administracji.

6. Podstawowe instytucje prawa administracyjnego.

7. Podmioty w administracji - wprowadzenie.

8. Organy administracji.

9.Inne podmioty administrujące.

10. Naczelne i centralne organy administracji rządowej.

11. Terenowa administracja rządowa ze szczególnym podkreśleniem pozycji i kompetencji wojewody.

12. Pozycje i zadania samorządu terytorialnego.

13. Prawne formy działania administracji oraz kontrola sądowa.

14. Zajęcia podsumowujące i systematyzujące przekazaną wiedzę.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Prawo administracyjne, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2015.

2. Prawo administracyjne, J. Zimmermann, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, red. I. Lipowicz, Warszawa 2010.

2. I. Lipowicz, R. Mędrzycki, M. Szyrski, Z. Cieślik,, A. Piskorz-Ryń, M. Kopeć, B. Marcinkowski, S. Sikorski, Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd Regulacji, Warszawa 2017.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Mędrzycki
Prowadzący grup: Radosław Mędrzycki, Sebastian Sikorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS - 5 pkt

Udział w wykładzie: 30 h

Przygotowanie do egzaminu: 20 h

Konsultacje 5 h

Suma godzin 55 h

Suma punktów ECTS 6

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zarys systemu prawa publicznego (prawo administracyjne)

Celem przedmiotu jest przedstawienie gałęzi prawa administracyjnego, ze szczególnym podkreśleniem podmiotów administracji publicznej, jej struktury i kompetencji. W ramach wykładu omówione zostaną działy administracji rządowej w tym organy naczelne i centralne, terenowa administracja rządowa ze szczególnym podkreśleniem pozycji wojewody oraz pozycje i zadania samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

Prawo administracyjne to ważny element edukacji na kierunku człowiek w cyberprzestrzeni. Pozwoli ona studentowi orientować się w siatce pojęciowej tego przedmiotu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Literatura obowiązkowa:

1. Prawo administracyjne: pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, red. I. Lipowicz, Warszawa 2010.

2. I. Lipowicz, R. Mędrzycki, M. Szyrski, Z. Cieślik,, A. Piskorz-Ryń, M. Kopeć, B. Marcinkowski, S. Sikorski, Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd Regulacji, Warszawa 2017.

Wymagania wstępne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Mędrzycki
Prowadzący grup: Radosław Mędrzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)