Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarys systemu prawa prywatnego (prawo cywilne, handlowe, gospodarcze, postępowanie cywilne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-ZSPPr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarys systemu prawa prywatnego (prawo cywilne, handlowe, gospodarcze, postępowanie cywilne)
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku I stopnia Człowiek w cyberprzestrzeni (plus 2 sem. lektoratu)
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0853ecc864d746c2a66c96120fc4bbaa%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=58b5204f-caf1-491e-8f64-b21d4f98348e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC1_W02

Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:

Wykład ma na celu przedstawienie zarysu prawa prywatnego (prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego i postępowania cywilnego) w stopniu podstawowym. Jego przedmiotem będą zagadnienia i instytucje prawne kluczowe z punktu widzenia prywatnoprawnego, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik nawiązywania relacji prawnych oraz stosowania prawa, a także publicznoprawnego, w zakresie prawa gospodarczego.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zarysowanie systemu prawa prywatnego Polsce. Przedmiotem wykładu będą normy prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego publicznego i postępowania cywilnego, które odnoszą się do obrotu powszechnego i obrotu gospodarczego. Przedstawione zostaną podstawowe instytucje prawne i pojęcia z analizowanego obszaru (m.in. podmioty prawa prywatnego, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, zdolność sądowa, oświadczenie woli, formy czynności prawnych, przedsiębiorca, konsument, formy działalności gospodarczej i zasady występowania przedsiębiorców w obrocie oraz publicznoprawne reguły jej prowadzenia a także przebieg postępowania sądowego w postępowaniu cywilnym (procesowym i nieprocesowym). W toku wykładu studenci będą proszeni o udział w dyskusji oraz rozwiązywanie zadań domowych polegających na przeczytaniu artykułu naukowego albo odszukaniu konkretnych informacji bądź rozwiązaniu kazusu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Wolter, J. Igantowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne: zarys części ogólnej, Warszawa 2020

2. M. Rzewuski (red.), Postępowanie cywilne, Warszawa 2020

3. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2020

4. W.J. Katner (red.), Prawo gospodarcze i handlowe, Warszawa 2020

5. A. Powałowski (red.), Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca:

1. A. Koch, J. Napierała (red.), Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki, wyd. 5, Warszawa 2015

2. M. Michalski, Spółka akcyjna, wyd. 3, Warszawa 2014

3. B. Karolczyk (red.), Postępowanie cywilne po nowelizacji : komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów, Warszawa 2020

4. G. Jędrejek, S. Kotas, F. Manikowski (red.), Postępowanie cywilne - wprowadzone i projektowane zmiany, Warszawa 2019

5. artykuły naukowe i orzeczenia zamieszczone na platformie Moodle albo przesłane przez USOS-mail

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekt kształcenia:

CwC1_W02: Student zna i rozumie system i podstawowe instytucje prawa prywatnego; zna podstawowe definicje z zakresu prawa prywatnego; potrafi zdefiniować instytucje prawa prywatnego i określić wzajemne relacje między nimi, w szczególności:

1: zna i wyjaśnia zasady wyróżniania prawa prywatnego i publicznego; zna i wyjaśnia podstawy wyróżnienia gałęzi i dyscyplin prawniczych: prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego publicznego i postępowania cywilnego oraz wskazuje źródła prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego publicznego i postępowania cywilnego

2: potrafi definiować pojęcia: stosunek cywilnoprawny, zdarzenie prawne, oświadczenie woli, czynność prawna, pełnomocnik; zna formy czynności prawnych i podmioty stosunku cywilnoprawnego.

3: rozumie mechanizm działania i rodzaje praw rzeczowych;

4: definiuje pojęcia dziedziczenia, spadku, zachowku, zapisu testamentowego, zna rodzaje dziedziczenia i procedurę stwierdzenia nabycia spadku

5: potrafi definiować pojęcia zobowiązania, świadczenia, wierzytelności, dłużnika i wierzyciela, wymienia i charakteryzuje rodzaje zobowiązań i świadczeń; zna generalne zasady zmiany stron zobowiązania; zna podstawowe sposoby wykonania zobowiązania i roszczenia przysługujące w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem zobowiązania

6: zna pojęcie umowy, stron i przedmiotu umowy, wymienia umowy nazwane w obrocie powszechnym;

7: potrafi zdefiniować pojęcia przedsiębiorcy, działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa, konsumenta, firmy i prokury; zna formy prawne przedsiębiorców (w tym rodzaje spółek prawa handlowego); wyjaśnia zasady ewidencjonowania przedsiębiorców

8: wyjaśnia treść zasady wolności działalności gospodarczej, pojęcia reglamentacji i regulacji działalności gospodarczej, nadużywania pozycji dominującej, kontroli koncentracji przedsiębiorców, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

9: wyjaśnia rolę i znaczenie postępowania cywilnego, zna podmioty, zasady i rodzaje postępowania cywilnego, opisuje przebieg postępowania cywilnego i zasady zaskarżania orzeczeń sądowych oraz ich egzekucji

Opis ECTS:

Udział w wykładzie 60 h

Lektura zadanej literatury, rozwiązanie kazusów 40 h

Przygotowanie do egzaminu 50 h

Suma godzin: 150 h

Liczba ECTS: 150 h/25 = 6

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny, wykład interaktywny, dyskusja, prezentacja w PP, rozwiązywanie zadań domowych.

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w ramach kontaktu synchronicznego przy pomocy aplikacji Microsoft Teams (link do zajęć: zostanie podany niebawem) ze wsparciem kontaktu asynchronicznego, tj. z wykorzystaniem narzędzi platformy e.uksw (Moodle) (adres grupy zajęciowej: zostanie podany niebawem).

Metody oceniania:

Efekt kształcenia CwC1_W02 jest weryfikowany przez egzamin pisemny (w formie testu).

Kryteria oceniania:

Efekt kształcenia: CwC1_W02:

Na ocenę BDB (5): Student bardzo dobrze zna i rozumie system oraz podstawowe instytucje prawa prywatnego; bardzo dobrze zna podstawowe definicje z zakresu prawa prywatnego i potrafi określić wzajemne relacje między nimi, w szczególności:

1. zna i wyjaśnia zasady wyróżniania prawa prywatnego i publicznego, a także gałęzi i dyscyplin prawniczych: prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego publicznego i postępowania cywilnego; zna źródła prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego publicznego i postępowania cywilnego

2. określa podmioty stosunku cywilnoprawnego; definiuje wszystkie najważniejsze pojęcia prawa cywilnego, zna i charakteryzuje formy czynności prawnych

3. zna znaczenie, charakter prawny i rodzaje praw rzeczowych, potrafi bardzo dobrze je scharakteryzować

4. definiuje pojęcia dziedziczenia, spadku, zachowku, zapisu testamentowego, zna rodzaje dziedziczenia i procedurę stwierdzenia nabycia spadku

5. definiuje pojęcia zobowiązania, świadczenia, wierzytelności, dłużnika i wierzyciela, wymienia i charakteryzuje rodzaje zobowiązań i świadczeń; zna generalne zasady zmiany stron zobowiązania i sposoby wykonania zobowiązania, opisuje roszczenia przysługujące w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem zobowiązania

6. wyjaśnia pojęcia umowy, stron i przedmiotu umowy; wyjaśnia istotę wybranych umów nazwanych

7. definiuje pojęcia przedsiębiorcy, działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa, konsumenta, firmy i prokury; zna formy prawne przedsiębiorców, w tym spółki prawa handlowego, i zasady ewidencjonowania przedsiębiorców;

8. wyjaśnia treść i znaczenie zasady wolności działalności gospodarczej, pojęcia reglamentacji i regulacji działalności gospodarczej, nadużywania pozycji dominującej, kontroli koncentracji przedsiębiorców, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

9. wyjaśnia cel i znaczenie postępowania cywilnego, podmioty, zasady i rodzaje postępowania cywilnego, opisuje przebieg postępowania cywilnego, sposoby zakończenia postępowania i zasady zaskarżania orzeczeń sądowych oraz ich egzekucji

Na ocenę DB (4) i DB (4+): Student dobrze zna i rozumie system oraz podstawowe instytucje prawa prywatnego; dobrze zna podstawowe definicje z zakresu prawa prywatnego i potrafi określić wzajemne relacje między nimi, w szczególności:

1. zna zasady wyróżniania prawa prywatnego i publicznego, a także gałęzi i dyscyplin prawniczych: prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego publicznego i postępowania cywilnego i określa źródła prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego publicznego i postępowania cywilnego

2. określa podmioty stosunku cywilnoprawnego; definiuje większość najważniejszych pojęcia prawa cywilnego, zna i charakteryzuje formy czynności prawnych

3. wyjaśnia charakter prawny i rodzaje praw rzeczowych

4. definiuje pojęcia dziedziczenia, spadku, zachowku, zapisu testamentowego, zna rodzaje dziedziczenia i potrafi wskazać sposoby stwierdzenia nabycia spadku

5. definiuje pojęcia zobowiązania, świadczenia, wierzytelności, dłużnika i wierzyciela, wymienia i charakteryzuje rodzaje zobowiązań i świadczeń; zna generalne zasady zmiany stron zobowiązania i sposoby wykonania zobowiązania, opisuje roszczenia przysługujące w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem zobowiązania

6. wyjaśnia pojęcia umowy, stron i przedmiotu umowy

7. definiuje pojęcia przedsiębiorcy, działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa, konsumenta, firmy i prokury; zna formy prawne przedsiębiorców, w tym spółki prawa handlowego, i zasady ewidencjonowania przedsiębiorców;

8. wyjaśnia treść zasady wolności działalności gospodarczej, pojęcia reglamentacji i regulacji działalności gospodarczej, nadużywania pozycji dominującej, kontroli koncentracji przedsiębiorców, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

9. zna podmioty, zasady i rodzaje postępowania cywilnego, opisuje przebieg postępowania cywilnego, sposoby zakończenia postępowania i zasady zaskarżania orzeczeń sądowych

Na ocenę DST (3) i DST+ (3+): Student dostatecznie zna i rozumie system oraz podstawowe instytucje prawa prywatnego; zna większość definicji z zakresu prawa prywatnego i potrafi określić wzajemne relacje między nimi, w szczególności:

1. zna zasady wyróżniania prawa prywatnego i publicznego, a także gałęzi i dyscyplin prawniczych: prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego publicznego i postępowania cywilnego; określa najważniejsze źródła prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego publicznego i postępowania cywilnego

2. określa podmioty stosunku cywilnoprawnego; definiuje większość najważniejszych pojęć prawa cywilnego, zna formy czynności prawnych

3. zna rodzaje praw rzeczowych

4. definiuje pojęcia dziedziczenia, spadku, zachowku, zapisu testamentowego, zna rodzaje dziedziczenia i sposoby stwierdzenia nabycia spadku

5. definiuje pojęcia zobowiązania, świadczenia, wierzytelności, dłużnika i wierzyciela, wymienia rodzaje zobowiązań i świadczeń; wie na czym polega wykonanie zobowiązania i zna roszczenia przysługujące w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem zobowiązania

6. wyjaśnia pojęcia umowy, stron i przedmiotu umowy; potrafi wyjaśnić istotę większości wybranych umów nazwanych

7. definiuje pojęcia przedsiębiorcy, działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa, konsumenta, firmy i prokury; zna formy prawne przedsiębiorców, w tym spółki prawa handlowego, i podstawowe zasady ewidencjonowania przedsiębiorców;

8. zna zasadę wolności działalności gospodarczej; dostatecznie wyjaśnia pojęcia reglamentacji i regulacji działalności gospodarczej, nadużywania pozycji dominującej, kontroli koncentracji przedsiębiorców, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

9. zna podmioty i rodzaje postępowania cywilnego, potrafi ogólnie nakreślić przebieg postępowania cywilnego, sposoby zakończenia postępowania i zasady zaskarżania orzeczeń sądowych

Na ocenę NDST (2): Student nie zna i nie rozumie systemu ani podstawowych instytucji prawa prywatnego; nie zna większości definicji z zakresu prawa prywatnego i nie potrafi określić wzajemnych relacji między nimi, w szczególności:

1. nie zna podstaw wyróżnienia prawa prywatnego i publicznego, ani gałęzi i dyscyplin prawniczych: prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego publicznego i postępowania cywilnego; nie potrafi wskazać na źródła prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego publicznego i postępowania cywilnego

2. nie potrafi określić podmioty stosunku cywilnoprawnego; nie zna definicji najważniejszych pojęć prawa cywilnego; nie zna form czynności prawnych

3. nie rozumie podstaw wyróżnienia ani nie zna rodzajów praw rzeczowych

4. nie potrafi zdefiniować pojęcia dziedziczenia, spadku, zachowku, zapisu testamentowego, nie zna rodzajów dziedziczenia i nie potrafi określić sposobów stwierdzenia nabycia spadku

5. nie zna definicji pojęcia zobowiązania, świadczenia, wierzytelności, dłużnika i wierzyciela; nie zna rodzajów zobowiązań i świadczeń; nie zna zasad zmiany stron zobowiązania ani sposobów wykonania zobowiązania; nie zna roszczeń przysługujących w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem zobowiązania

6. nie potrafi zdefiniować pojęcia umowy, stron i przedmiotu umowy; nie potrafi wyjaśnić istoty większości wybranych umów nazwanych

7. nie jest w stanie podać definicji przedsiębiorcy, działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa, konsumenta, firmy i prokury; nie zna form prawne przedsiębiorców ani zasad ich ewidencjonowania

8. nie zna zasady wolności działalności gospodarczej ani pojęć reglamentacji i regulacji działalności gospodarczej, nadużywania pozycji dominującej, kontroli koncentracji przedsiębiorców i praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

9. nie zna podmiotów ani rodzajów postępowania cywilnego, nie potrafi nakreślić przebiegu postępowania cywilnego, sposobów zakończenia postępowania ani zasad zaskarżania orzeczeń sądowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Justyna Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

Udział w wykładzie 60 h

Lektura zadanej literatury, rozwiązanie kazusów 40 h

Przygotowanie do egzaminu 50 h

Suma godzin: 150 h

Liczba ECTS: 150 h/25 = 6

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład ma na celu przedstawienie zarysu prawa prywatnego (prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego i postępowania cywilnego) w stopniu podstawowym. Jego przedmiotem będą zagadnienia i instytucje prawne kluczowe z punktu widzenia prywatnoprawnego, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik nawiązywania relacji prawnych oraz stosowania prawa, a także publicznoprawnego, w zakresie prawa gospodarczego.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zarysowanie systemu prawa prywatnego Polsce. Przedmiotem wykładu będą normy prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego publicznego i postępowania cywilnego, które odnoszą się do obrotu powszechnego i obrotu gospodarczego. Przedstawione zostaną podstawowe instytucje prawne i pojęcia z analizowanego obszaru (m.in. podmioty prawa prywatnego, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, zdolność sądowa, oświadczenie woli, formy czynności prawnych, przedsiębiorca, konsument, formy działalności gospodarczej i zasady występowania przedsiębiorców w obrocie oraz publicznoprawne reguły jej prowadzenia a także przebieg postępowania sądowego w postępowaniu cywilnym (procesowym i nieprocesowym). W toku wykładu studenci będą proszeni o udział w dyskusji oraz rozwiązywanie zadań domowych polegających na przeczytaniu artykułu naukowego albo odszukaniu konkretnych informacji bądź rozwiązaniu kazusu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Wolter, J. Igantowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne: zarys części ogólnej, Warszawa 2020

2. M. Rzewuski (red.), Postępowanie cywilne, Warszawa 2020

3. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2020

4. W.J. Katner (red.), Prawo gospodarcze i handlowe, Warszawa 2020

5. A. Powałowski (red.), Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca:

1. A. Koch, J. Napierała (red.), Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki, wyd. 5, Warszawa 2015

2. M. Michalski, Spółka akcyjna, wyd. 3, Warszawa 2014

3. B. Karolczyk (red.), Postępowanie cywilne po nowelizacji : komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów, Warszawa 2020

4. G. Jędrejek, S. Kotas, F. Manikowski (red.), Postępowanie cywilne - wprowadzone i projektowane zmiany, Warszawa 2019

5. artykuły naukowe i orzeczenia zamieszczone na platformie Moodle albo przesłane przez USOS-mail

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Justyna Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

Udział w wykładzie 60 h

Lektura zadanej literatury, rozwiązanie kazusów 40 h

Przygotowanie do egzaminu 50 h

Suma godzin: 150 h

Liczba ECTS: 150 h/25 = 6

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład ma na celu przedstawienie zarysu prawa prywatnego (prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego i postępowania cywilnego) w stopniu podstawowym. Jego przedmiotem będą zagadnienia i instytucje prawne kluczowe z punktu widzenia prywatnoprawnego, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik nawiązywania relacji prawnych oraz stosowania prawa, a także publicznoprawnego, w zakresie prawa gospodarczego.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zarysowanie systemu prawa prywatnego Polsce. Przedmiotem wykładu będą normy prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego publicznego i postępowania cywilnego, które odnoszą się do obrotu powszechnego i obrotu gospodarczego. Przedstawione zostaną podstawowe instytucje prawne i pojęcia z analizowanego obszaru (m.in. podmioty prawa prywatnego, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, zdolność sądowa, oświadczenie woli, formy czynności prawnych, przedsiębiorca, konsument, formy działalności gospodarczej i zasady występowania przedsiębiorców w obrocie oraz publicznoprawne reguły jej prowadzenia a także przebieg postępowania sądowego w postępowaniu cywilnym (procesowym i nieprocesowym). W toku wykładu studenci będą proszeni o udział w dyskusji oraz rozwiązywanie zadań domowych polegających na przeczytaniu artykułu naukowego albo odszukaniu konkretnych informacji bądź rozwiązaniu kazusu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Wolter, J. Igantowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne: zarys części ogólnej, Warszawa 2020

2. M. Rzewuski (red.), Postępowanie cywilne, Warszawa 2020

3. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2020

4. W.J. Katner (red.), Prawo gospodarcze i handlowe, Warszawa 2020

5. A. Powałowski (red.), Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca:

1. A. Koch, J. Napierała (red.), Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki, wyd. 5, Warszawa 2015

2. M. Michalski, Spółka akcyjna, wyd. 3, Warszawa 2014

3. B. Karolczyk (red.), Postępowanie cywilne po nowelizacji : komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów, Warszawa 2020

4. G. Jędrejek, S. Kotas, F. Manikowski (red.), Postępowanie cywilne - wprowadzone i projektowane zmiany, Warszawa 2019

5. artykuły naukowe i orzeczenia zamieszczone na platformie Moodle albo przesłane przez USOS-mail

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Stanik
Prowadzący grup: Mariusz Stanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Stanik
Prowadzący grup: Mariusz Stanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)