Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Argumentations

General data

Course ID: WP-MON-PO-H-A
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Argumentations
Name in Polish: Argumentacje
Organizational unit: Faculty of Law and Administration
Course groups: (in Polish) Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Celem wykładu jest umożliwienie słuchaczowi wzbogacenia i ugruntowanie wiedzy w zakresie przeprowadzania argumentacji za daną tezą czy poglądem oraz oceny argumentacji strony przeciwnej w merytorycznej dyskusji . Omówione i odróżnione zostaną argumentacje z punktu widzenia współczesnej teorii argumentacji, z punktu widzenia teorii Schopenhauera dotyczącej tzw. chwytów erystycznych, a także teorii retoryki klasycznej w ujęciu Arystotelesa. Przedstawiona zostanie budowa argumentów i ich części, podane też zostaną metody analizy argumentacji z punktu widzenia jej poprawności i siły.

Full description: (in Polish)

1. Wprowadzenie do tematyki przedmiotu

2. Podziały rozumowań.

3. Rodzaje wynikania.

4. Sylogistyka Arystotelesowa. Zawodne i niezawodne tryby sylogistyczne.

5. Warunki poprawności rozumowań. Rodzaje błędów w rozumowaniach.

6. Pojęcia argumentu i argumentacji. Kryteria poprawności argumentacji.

7. Rozumowania entymematyczne. Sylogizmy retoryczne.

8. Zawodność i niezawodność argumentu.

9. Standaryzacja argumentu.

10. Diagram argumentu.

11. Trzy sfery oddziaływania w retoryce: logos, etos, patos.

12- 13. Toposy, figury retoryczne i tropy retoryczne.

14. Definiowanie pojęć i toposy dotyczące definiowania .

15. Rodzaje chwytów erystycznych i sposoby ich zbijania.

Bibliography: (in Polish)

1.Szymanek K., Wieczorek K.A., Wójcik A.S., Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów, PWN, Warszawa 2012.

2. Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

3. Korolko M., Retoryka i erystyka dla prawników, Warszawa 2000

4.Levinson S.C., Pragmatyka, Cambridge University Press, Cambridge 1983.

5. Łukowski P., Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji, Warszawa 2012;

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

H2A_W01 - ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teorii argumentacji, którą jest w stanie rozwijać twórczo stosować w działalności profesjonalnej

H2A_W10 - ma podstawową wiedzę w zakresie twórców, czy czołowych przedstawicieli danych nurtów teorii argumentacji wiedzę o cechach odróżniających rodzaje argumentacji.

H2A_U01 - potrafi wyszukiwać, analizować i oceniać argumentacje dotyczące danych tez, czy poglądów; potrafi selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

Opis ECTS:

Uczestnictwo w wykładzie: 30 h

Samodzielna lektura literatury: 30 h

Samodzielna analiza przykładów: 30 h

Przygotowanie prac pisemnych: 15 h

Samodzielne przygotowanie do egzaminu: 20 h

Suma: 125 h = około 5 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kryteria oceniania:

H2A_W01

Na ocenę 2: Student nie ma wiedzy o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teorii argumentacji,

na ocenę 3: Student ma ogólną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teorii argumentacji,

na ocenę 4: Student ma wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teorii argumentacji wystarczającą na to, aby rozwijać ją i w ograniczonym zakresie twórczo stosować ją w działalności profesjonalnej

na ocenę 5: Student ma wiedzę na wysokim poziomie o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teorii argumentacji wystarczającą na to i jest w stanie bez trudu rozwijać ją i stosować w działalności profesjonalnej

H2A_W10

Na ocenę 2: Student nie zna twórców, czy czy czołowych przedstawicieli danych nurtów teorii argumentacji; nie ma wiedzy o cechach odróżniających rodzaje argumentacji.

na ocenę 3: Student zna nazwiska twórców, czy czy czołowych przedstawicieli danych nurtów teorii argumentacji; ma małą wiedzę o cechach odróżniających rodzaje argumentacji.

na ocenę 4: Student zna nazwiska twórców, czy czołowych przedstawicieli danych nurtów teorii argumentacji; zna podstawowe różnice i podobieństwa poszczególnych rodzajów argumentacji.

na ocenę 5: Student zna nazwiska twórców i czołowych przedstawicieli danych nurtów teorii argumentacji; zna wszystkie różnice i podobieństwa poszczególnych rodzajów argumentacji

H2A_U01 - potrafi wyszukiwać, analizować i oceniać argumentacje dotyczące danych tez, czy poglądów; potrafi selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

Na ocenę 2: Student nie potrafi wyszukiwać, analizować i oceniać argumentacji dotyczące danych tez, czy poglądów; nie potrafi selekcjonować i integrować informacji z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

na ocenę 3: Student ma dostateczną umiejętność wyszukiwania, analizowania i oceniania argumentacji dotyczących danych tez, czy poglądów; potrafi selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem podstawowych źródeł oraz czasami trafnie formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

na ocenę 4: Student ma umiejętność wyszukiwania, analizowania i oceniania argumentacji dotyczących danych tez, czy poglądów; potrafi selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem podstawowych źródeł oraz często trafnie formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

na ocenę 5: Student ma wysoką umiejętność wyszukiwania, analizowania i oceniania argumentacji dotyczących danych tez, czy poglądów; potrafi selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem podstawowych źródeł oraz zazwyczaj trafnie formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

Metody oceniania: ocenianie ciągłe, ocena prac pisemnych, egzamin

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Janusz Wesserling
Group instructors: Janusz Wesserling
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Monographic lecture, 30 hours more information
Coordinators: Janusz Wesserling
Group instructors: Janusz Wesserling
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Monographic lecture - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)