Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prezydentura USA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-MON-PO-H-PU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prezydentura USA
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_U01

SM1_U02

SM1_U04

SM1_U06

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie amerykańskiej prezydentury zarówno w ujęciu współczesnym, jak i historycznym, wewnętrznym oraz międzynarodowym.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie amerykańskiej prezydentury zarówno w ujęciu współczesnym, jak i historycznym, wewnętrznym oraz międzynarodowym.

Tematyka:

-wybór Prezydenta

-konstytucyjne uprawnienia Prezydenta

-dostępne narzędzia wpływu

-Wielcy Prezydenci i ich wpływ ustrojowy

-Prezydenci na wojnie

-kluczowe dokumenty amerykańskiej prezydentury

-aktualne wyzwania wewnętrzne

-aktualne wyzwania zewnętrzne

Literatura:

Ł. Wordliczek, Kształtowanie się uprawnień prezydenta USA w polityce zagranicznej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003.

A. Grabarczuk, Uprawnienia wojenne prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: Wybór Prezydenta

EK2: Konstytucyjne uprawnienia Prezydenta

EK3: Wielcy Prezydenci i ich wpływ ustrojowy

EK4: Prezydenci na wojnie

EK5: Kluczowe dokumenty amerykańskiej prezydentury

EK6: Aktualne wyzwania wewnętrzne

EK7: Aktualne wyzwania zewnętrzne

-udział w wykładzie 30

-przygotowanie do udziału w zajęciach 30

-konsultacje 5

-przygotowanie do egzaminu 40

Metody i kryteria oceniania:

-obecność 10%

-prezentacje studenckie 20%

-aktywność, udział w dyskusji 10%

-egzamin ustny 60%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)