Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to public international law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-MON-PO-S-Itpil
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Introduction to public international law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

AD1_W02;


AD1_W03;


AD1_W04;


AD1_W05;


AD1_K01;


AD1_K02;


AD1_K03;


AD1_U03;


AD1_U04;


AD1_U05;


AD1_U08

Skrócony opis:

Założenia i cele

(ogólne):

Wprowadzenie w tematykę prawa międzynarodowego

Założenia i cele

(szczegółowe):

Znajomość podstawowych zasad i pojęć prawa międzynarodowego, znajomość związków między prawem międzynarodowym publicznym a prawem krajowym oraz podstawowych norm prawa międzynarodowego, w tym wiążących Polskę, i umiejętność odniesienia ich do praktyki

Pełny opis:

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ

1.Zagadnienia wprowadzające.

2.Prawo międzynarodowe publiczne a inne gałęzie prawa.

3.Zasady i normy prawa międzynarodowego.

4.Podmiotowość w prawie międzynarodowym.

5.Państwo i jego atrybuty: powstanie i upadek państwa, terytorium państwowe, suwerenność, immunitet, sukcesja, misje dyplomatyczne.

6.Organizacje międzynarodowe.

7.Terytorium niepaństwowe. Prawo morza.

8.Status jednostki w prawie międzynarodowym: obywatelstwo, bezpaństwowcy, cudzoziemcy, azylanci.

9.Zakaz stosowania siły w prawie międzynarodowym. Retorsje, represalia, sankcje międzynarodowe. Pokojowe rozstrzyganie sporów.

Oczekiwane kompetencje studenta:

Znajomość podstawowych zagadnień prawa międzynarodowego. Znajomość podstawowych konwencji, w tym szczególnie konwencji wiążących Polskę. Umiejętność odnoszenia zagadnień teoretycznych do praktyki. Znajomość relacji między prawem międzynarodowym a prawem krajowym

Wykaz warunków koniecznych do realizacji kształcenia

(technicznych, organizacyjnych, formalnych):

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Egzamin pisemny / egzamin poprawkowy pisemny

Literatura:

Literatura:

Leading workbook:

R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne

Other recommended workbook:

Malcom Evans International law

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 definiuje pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego.

EK2 zna zródła prawa międzynarodowego.

EK3 zna zagadnienie podmiotowości prawnomiędzynarodowej (państwo, organizacja międzynarodow).

EK4 zna regulujące zagadnienia statusu jednostki w prawie międzynarodowym.

EK5 opisuje kwestię stosowania siły w prawie międzynarodowym .

Udział w zajęciach: 30

Praca własna studenta - lektura zadanej literatury: 10

Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć: 10

Praca własna studenta - przygotowanie do egzaminu: 30

SUMA GODZIN: 80

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU: 3,5

Metody i kryteria oceniania:

EK1 definiuje pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie zna nawet podstawowych pojęć z zakresu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 3 (dst.): Student zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 4 (db.): Student zna pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 5 (bdb.): Student zna pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego oraz potrafi je ze sobą porównywać.

EK2 zna zródła prawa międzynarodowego.

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie zna nawet podstawowych zrodel prawa międzynarodowego.

- na ocenę 3 (dst.): Student zna podstawowe zrodla prawa międzynarodowego.

- na ocenę dobrą (db): Student zna wszystkie zródła prawa międzynarodowego

- na ocenę 5 (bdb.): Student zna zródła prawa międzynarodowego oraz potrafi je ze sobą porównać i określić ich znaczenie.

EK3 zna zagadnienia podmiotowości prawnomiędzynarodowego.

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie zna podmiotów prawa międzynarodowego.

- na ocenę 3 (dst.): Student potrafi wymienić podmioty prawa międzynarodowego .

- na ocenę 4 (db.): Student potrafi wymienić podmioty prawa międzynarodowego i wskazać ich cechy.

- na ocenę 5 (bdb.): Student zna podmioty prawa międzynarodowego i ich cechy wskazując na kwestie sporne i posiłkując się orzecznictwem.

EK4 zna zagadnienia statusu jednostki prawa międzynarodowego

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie zna umów międzynarodowych regulujących status jednoskti prawa międzynarodowego

- na ocenę 3 (dst.): Student zna niektóre umowy międzynarodowe regulujące status jednoski w prawie międzynarodowym i potrafi je krótko scharakteryzować.

- na ocenę 4 (db.): Student zna umowy międzynarodowe regulujące status jednostki w prawie międzynarodowym i potrafi je dobrze scharakteryzować.

- na ocenę 5 (bdb.): Student zna umowy międzynarodowe regulujące statusu jednostli w prawie międzynarodowym, potrafi je dobrze scharakteryzować, oraz rzetelnie ocenić ich znaczenie.

EK5 opisuje kwestię stosowania siły w prawie międzynarodowym.

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi opisać roli poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 3 (dst.): Student opisuje rolę poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego potrafiąc je jednocześnie krótko scharakteryzować.

- na ocenę 4 (db.): Student opisuje rolę poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego potrafiąc je jednocześnie dobrze scharakteryzować.

- na ocenę 5 (bdb.): Student opisuje rolę poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego potrafiąc je jednocześnie dobrze scharakteryzować oraz wskazać dokładne różnice i zależności pomiędzy nimi.

Praktyki zawodowe:

nie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)