Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika dla humanistów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-MON-PO-S-LdH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika dla humanistów
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Pełny opis:

Zakres tematów:

Przedmiot logiki. Funkcje wypowiedzi. Pojęcie zdania w sensie logicznym. Wyrażanie i stwierdzanie.

Klasyczne spójniki logiczne

Prawa klasycznego rachunku zdań. Zapisywanie zdań w języku klasycznego rachunku zdań.

Nazwy. Desygnat nazwy. Zakres i treść nazwy. Ostrość zakresu nazwy, wyraźność nazwy. Rodzaje nazw.

Definiowanie pojęć. Podziały definicji. Błędy w definicjach

Zdania kategoryczne. Kwadrat logiczny. Prawa logiczne kwadratu logicznego. Przekształcenia zdań kategorycznych. Sylogizm kategoryczny, budowa i zasady poprawności trybów. Sylogizm prawniczy.

Zaprzeczanie zdaniom złożonym

Pojęcie relacji. Rodzaje relacji. Relacje porządkujące zbiór. Porządek i całkowity porządek.

Relacje równoważnościowe i podział logiczny zbioru, klasyfikacja, typologia i partycja

Systemy świadomych przekonań. Oceny i normy.

Pojęcie wnioskowania. Wnioskowania dedukcyjne, redukcyjne i inne.

Uzasadnianie przekonań. Dowodzenie twierdzeń, sprawdzanie hipotez i wyjaśnianie zjawisk.

Pragmatyka logiczna: wypowiedzi okazjonalne, presupozycje, implikatury i akty mowy.

Literatura:

Literatura:

Literatura podstawowa

1.S. Lewandowski, H. Machińska, A. Malinowski, J. Petzel, Logika dla prawników,

Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca

1.Barbara Stanosz, Ćwiczenia z logiki, Warszawa, PWN 2005.

2.Zygmunt Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa PWN 2008

3.Mieczysław Omyła, Zarys logiki, Warszawa, WSiP 1995.

4.Marek Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

5.Marek Tokarz, Wykłady z logiki, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Tychy 1998.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

zna podstawowe pojęcia z zakresu logiki prawniczej

potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu logiki prawniczej

potrafi dokonywać analizy logicznej tekstu

potrafi tworzyć poprawne definicje

zna podstawowe błędy logiczne

potrafi rozpoznać podstawowe błędy logiczne i usuwać je.

umie odróżnić poziomy języka, w tym język prawny od prawniczego

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 2: Student nie zna podstawowych pojęć z zakresu logiki prawniczej

na ocenę 3: Student zna istotę definicji podstawowych pojęć z zakresu logiki prawniczej i przy pomocy prowadzącego potrafi odtworzyć te definicje, a samodzielnie popełnia dozwoloną ilość błędów

na ocenę 4: Student zna istotę definicji podstawowych pojęć z zakresu logiki prawniczej, rozumie różnice wynikające z definicji pojęć bliskoznacznych, czy potocznie błędnie utożsamianych i samodzielnie prawie nie popełnia błędów definiując te pojęcia

na ocenę 5: Student zna istotę definicji podstawowych pojęć z zakresu logiki prawniczej, nie popełnia błędów definiując te pojęcia, rozumie różnice wynikające z definicji pojęć bliskoznacznych, czy potocznie błędnie utożsamianych

na ocenę 2: Student nie potrafi rozpoznać przykładów obrazujących w rzeczywistości językowej, czy pozajęzykowej pojęcia z zakresu logiki prawniczej lub nie potrafi formułować własnych krótkich wypowiedzi przy pomocy tych pojęć

na ocenę 3: Student potrafi w stopniu zadowalającym rozpoznać przykłady obrazujące w rzeczywistości językowej, czy pozajęzykowej pojęcia z zakresu logiki prawniczej i potrafi formułować własne krótkie wypowiedzi przy pomocy tych pojęć

na ocenę 4: Student potrafi w stopniu dobrym rozpoznać przykłady obrazujące w rzeczywistości językowej, czy pozajęzykowej pojęcia z zakresu logiki prawniczej i potrafi formułować własne dłuższe wypowiedzi przy pomocy tych pojęć

na ocenę 5: Student potrafi bezbłędnie rozpoznać przykłady obrazujące w rzeczywistości językowej, czy pozajęzykowej pojęcia z zakresu logiki prawniczej i potrafi formułować własne dłuższe wypowiedzi przy pomocy tych pojęć

na ocenę 2: Student nie potrafi metodami logicznymi ustalać związków pomiędzy częściami tekstu, czy ich korelatami. W szczególności student:

- nie potrafi formalizować zdań języka naturalnego lub

- nie potrafi metodami logicznymi sprawdzać: 1) czy wniosek wynika logicznie z przesłanek, 2) czy niektóre przesłanki rozumowania są zbędne oraz 3) czy dana wypowiedź jest niesprzeczna

na ocenę 3: Student potrafi zadowalająco metodami logicznymi ustalać związki pomiędzy częściami tekstu, czy ich korelatami.

Wszczególności student potrafi na poziomie zadowalającym:

- formalizować zdania języka naturalnego,

- metodami logicznymi sprawdzać: 1) czy wniosek wynika logicznie z przesłanek, 2) czy niektóre przesłanki rozumowania są zbędne oraz 3) czy dana wypowiedź jest niesprzeczna danym związku

na ocenę 4: Student potrafi na poziomie dobrym ustalać metodami logicznymi związki pomiędzy częściami tekstu, czy ich korelatami.

W szczególności student potrafi: - -bezbłędnie formalizować zdania języka naturalnego oraz

na poziomie dobrym potrafi metodami logicznymi sprawdzać: 1) czy wniosek wynika logicznie z przesłanek, 2) czy niektóre przesłanki rozumowania są zbędne oraz 3) czy dana wypowiedź jest niesprzeczna

- na poziomie wymyślać na podstawie praw logicznych własne zdania będące z wyjściowym lub wyjściowymi w danym związku logicznym

na ocenę 5: Student potrafi na poziomie bardzo dobrym ustalać metodami logicznymi związki zachodzące pomiędzy cczęściami tekstu, czy ich korelatami.

W szczególności student potrafi bezbłędnie:

-formalizować zdania języka naturalnego oraz na poziomie dobrym potrafi

- metodami logicznymi sprawdzać: 1) czy wniosek wynika logicznie z przesłanek, 2) czy niektóre przesłanki rozumowania są zbędne oraz 3) czy dana wypowiedź jest niesprzeczna danym związku

- wymyślać na podstawie praw logicznych własne zdania będące z wyjściowym lub wyjściowymi w danym związku logicznym

na ocenę 2: Student nie potrafi tworzyć poprawnych definicji i wykorzystywać definicji przy wykładni prawa

na ocenę 3: Student potrafi tworzyć poprawne definicje dla niektórych typów pojęć i wykorzystywać definicje dla tych typów przy wykładni prawa

na ocenę 4: Student potrafi tworzyć poprawne definicje dla większości typów pojęć i wykorzystywać definicje dla tych typów przy wykładni prawa

na ocenę 5: Student potrafi tworzyć poprawne definicje dla wszystkich typów pojęć i wykorzystywać definicje przy wykładni prawa

na ocenę 2: Student nie zna podstawowych błędów logicznych

na ocenę 3: Student zna niektóre typy podstawowych błędów logicznych

na ocenę 4: Student zna prawie wszystkie podstawowe błędy logiczne

na ocenę 5: Student zna wszystkie podstawowe błędy logiczne

na ocenę 2: Student nie potrafi rozpoznać podstawowych błędów logicznych

na ocenę 3: Student potrafi rozpoznać łatwe do zauważenia błędy logiczne i potrafi większość z nich usunąć

na ocenę 4: Student potrafi rozpoznać trudniejsze do zauważenia błędy logiczne i potrafi te błędy usunąć

na ocenę 5: Student potrafi rozpoznać trudne do zauważenia błędy logiczne i potrafi te błędy usunąć

na ocenę 2: Student nie odróżnia poziomów języka, w szczególności nie odróżnia języka prawnego od prawniczego

na ocenę 3: Student często umie odróżnić język od jego metajęzyka, w szczególności często odróżnia język prawny od prawniczego

na ocenę 4: student zawsze umie odróżnić jjęzyk od jego metajęzyka , w szczególności zawsze odróżnia język prawny od języka prawniczego

na ocenę 5: Student umie zawsze odróżnić język od jego metajęzyka, a nawet odróżnia od nich języki o wyższych poziomów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Omyła
Prowadzący grup: Mieczysław Omyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)