Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lobbing w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-MON-PO-S-Lwsm
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lobbing w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczyć będą zjawiska lobbingu w na szczeblu narodowym i ponadnarodowym. Polega on na wywieraniu wpływu na organy państw i organizacji międzynarodowych przez różnego rodzaju podmioty pozapaństwowe, takie jak: grupy interesu, korporacje narodowe i transnarodowe, ale też agendy innych państw: np. ambasady, think tanki

Lobbing jest także działalność zawodowa podejmowana odpłatnie przez lobbystów jako profesjonalnych pośredników między klientem a decydentem. Polega na zdolności do przekonania decydenta (premiera, rządu, ministra, parlamentu, komisarza Komisji Europejskiej) do zrobienia czegoś, czego nie zrobiłby bez perswazji lobbysty.

Celem zajęć będzie charakterystyka roli lobbingu i grup interesu, bez czego wyjaśnienie rzeczywistych mechanizmów polityki jest niemożliwe.

Pełny opis:

1.Lobbing – co to jest?

- geneza, definicja i specyfika

2. Uwarunkowania działalności lobbingowej

- w państwach

- na szczeblu międzynarodowym

- funkcje lobbingu

3. Podmioty podejmujące lobbing

- grupy interesu partykularnych

- grupy interesu publicznego

- korporacje

4. Regulacja zjawiska lobbingu

- regulacje w Unii Europejskiej

- regulacje w Polsce i innych państwach

- działalność lobbingowa jako zawód

5. Strategie i metody lobbingu

- lobbying ofensywny i defensywny

- lobbying bezpośredni – metody „judo”

- lobbying pośredni

6. - 8. Przykłady praktyczne kampanii lobbingowych

Literatura:

Literatura podstawowa

K.Jasiecki, M. Molęda-Zdziech, U. Kurczewska, Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, Kraków 2006

U. Kurczewska, K. Jasiecki (red.), Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej

L. Graniszewski, R. Grzeszczak, K. Karski, P. Madziar, J. Majchrowski, Oddziaływanie na procesy decyzyjne w Unii Europejskiej, Warszawa 2019

U. Kurczewska, Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej, Warszawa 2011

M. M. Wiszowaty Regulacja prawna lobbingu na świecie. Historia, elementy, stan obecny, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniajaca

Z. . R. Chari, J. Hogan, G. Murphy, Regulating Lobbying: A Global Comparison,Manchester 2012. ,

L. Rubisz (red.), Grupy interesu. Teoria i działanie, Toruń 2003

J. F., Czub, A. Vetulani-Cegiel, Leksykon lobbingu w Unii Europejskiej, Warszawa 2018

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

Student zna rodzaje, kompetencje i zadania wybranych organów władzy na szczeblu narodowym i ponadnarodowym w zakresie, który jest przedmiotem zainteresowania pomiotów podejmujących działalność lobbingową. Zna strategie i metody działalności zawodowej. Potrafi opisać i wyjaśnić zalety działalności lobbingowej. Identyfikuje główne zasady i problemy regulacji prawnej lobbingu.

Umiejętności

Student potrafi wskazać podmioty mogące podejmować lobbing i adresatów lobbingu. Student potrafi wskazać etapy postępowań legislacyjnych na których dopuszczalne i uprawnione są działania zaliczane do działalności lobbingowej oraz określić obowiązki jakie należy spełnić, aby legalnie prowadzić tego typu działalność. Potrafi wskazać na czym polegają i czemu służą metody lobbingu.

Kompetencje społeczne

Student akceptuje reguły przejrzystości procedur podejmowania decyzji i tworzenia prawa w państwie i w organizacjach międzynarodowych, w tym zasadę jawności działalności lobbingowej, jest zdolny do podjęcia dyskusji na podstawowe tematy związane z działalnością lobbingową w Polsce i zagranicą, docenia wartość i jest świadomy znaczenia jakie dla skutecznej działalności lobbingowej mają takie czynniki jak: wizerunek, kontakty z mediami, planowanie strategiczne i taktyczne kampanii lobbingowych, czy wykorzystanie metod lobbying oddolnego

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, przygotowanie prezentacji nt. przykładów lobbingu w Polsce lub na świecie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)