Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawa kobiet od średniowiecza do XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-MON-PO-S-PKXXw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawa kobiet od średniowiecza do XX wieku
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02

PR_W03

PR_W04

PR_W06

PR_W07

Skrócony opis:

Przedstawienie rozwoju praw kobiet w ujęciu historycznym, w odniesieniu do współczesności. Ukazanie studentom źródeł praw kobiet i drogi ich emancypacji. Scharakteryzowanie roli i miejsca kobiety w społeczeństwie, począwszy od średniowiecza, poprzez epokę nowożytną, na wieku XX kończąc. Po zakończonych zajęciach student powinien rozumieć proces kształtowania się praw kobiet.

Pełny opis:

Przedstawienie rozwoju praw kobiet w ujęciu historycznym, w odniesieniu do współczesności. Ukazanie studentom źródeł praw kobiet i drogi ich emancypacji. Scharakteryzowanie roli i miejsca kobiety w społeczeństwie, począwszy od średniowiecza, poprzez epokę nowożytną, na wieku XX kończąc. Po zakończonych zajęciach student powinien rozumieć proces kształtowania się praw kobiet.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Bogucka, Białogłowa w dawnej Polsce, Warszawa 1998.

J. Hannam, Feminizm, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

T. Beattie T., New Catholic Feminism: Theology and Theory, London, New York 2006.

M. Bogucka, Women in early modern Polish society, against the European background, Aldershot 2004.

F. Compagnoni, Prawa człowieka: geneza, historia i zaangażowanie chrześcijańskie, Kraków 2000.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

EK1: zna i rozumie źródła, genezę i ewolucję praw kobiet.

EK2: zna podstawowe fakty z historii emancypacji kobiet.

EK3: charakteryzuje oraz analizuje proces rozwoju praw kobiet.

EK4: wie, jakie jest znaczenie praw kobiet

EK5: zna podstawowe poglądy w historiografii na temat kształtowania się praw kobiet

OPIS ECTS:

Udział w wykładzie - 30h

Lektura zadanej literatury - 10h

Przygotowanie do egzaminu - 60h

Liczba ECTS: 100h/25h = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK1: zna i rozumie źródła, genezy i ewolucję praw kobiet.

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna i nie rozumie źródeł, genezy i ewolucji praw kobiet.

Na ocenę 3 (dst.) - połowicznie zna i rozumie źródła, genezę i ewolucję praw kobiet.

Na ocenę 4 (db.) - w stopniu znacznym zna i rozumie źródła, genezę i ewolucję praw kobiet.

Na ocenę 5 (bdb.) - kompleksowo zna i rozumie źródła, genezę i ewolucję praw kobiet.

EK2: zna podstawowe pojęcia z zakresu historii praw kobiet.

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna podstawowych pojęć z zakresu historii praw kobiet.

Na ocenę 3 (dst.) - zna 60% podstawowych pojęć z zakresu historii praw kobiet.

Na ocenę 4 (db.) - zna 80% podstawowych pojęć z zakresu historii praw kobiet.

Na ocenę 5 (bdb.) - zna wszystkie podstawowe pojęcia z zakresu historii praw kobiet.

EK3: charakteryzuje oraz analizuje proces emancypacji kobiet.

Na ocenę 2 (ndst.) - nie charakteryzuje oraz nie analizuje procesu emancypacji praw kobiet.

Na ocenę 3 (dst.) - charakteryzuje oraz analizuje jedynie najważniejsze wydarzenia i procesy z zakresu praw kobiet.

Na ocenę 4 (db.) - prawidłowo charakteryzuje oraz analizuje większość wydarzeń i procesów z zakresu praw kobiet.

Na ocenę 5 (bdb.) - bezbłędnie charakteryzuje oraz analizuje wszystkie wskazane wydarzenia i procesy z zakresu praw kobiet.

EK4: wie, jakie jest znaczenie praw kobiet.

Na ocenę 2 (ndst.) - nie wie jakie jest znaczenie praw kobiet.

Na ocenę 3 (dst.) - zna niektóre aspekty znaczenia praw kobiet.

Na ocenę 4 (db.) - zna większość aspektów znaczenia praw kobiet.

Na ocenę 5 (bdb.) - zna wszystkie aspekty znaczenia praw kobiet.

EK5: zna podstawowe poglądy w historiografii na temat kształtowania się praw kobiet.

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna podstawowych poglądów w historiografii na temat kształtowania się praw kobiet.

Na ocenę 3 (dst.) - zna trzy podstawowe poglądy w historiografii na temat kształtowania się praw kobiet.

Na ocenę 4 (db.) - zna większość podstawowych poglądów w historiografii na temat kształtowania się praw kobiet.

Na ocenę 5. (bdb.) - zna wszystkie przedstawione poglądy w historiografii na temat kształtowania się praw kobiet.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)