Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Supervision of financial market

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-MON-PO-S-SFM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Supervision of financial market
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wiedza:

SM1_W01

SM1_W05

SM1_W06

SM1_W09


Umiejętności:

SM1_U9

SM1_U10

SM1_U11


Kompetencje;

SM1_K03

SM1_K04

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Podstawowy

Cele przedmiotu:

Poznanie zagadnień związanych z nadzorem na rynkiem finansowym Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Rynek finansowy.

2. Konstytucyjne aspekty nadzoru na rynkiem finansowym.

3. Komisja Nadzoru Finansowego.

4. Nadzór w UE (SSM).

5. Nadzór nad rynkiem kapitałowym.

6. Nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym.

7. Nadzór nad rynkiem bankowym.

Metody oceny:

Egzamin pisemny

Literatura:

Literatura podstawowa:

TUE, TFUE, ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym; CRR, CRDIV

konstytucje Polski, Niemiec.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu nadzoru na rynkiem finansowym;

EK 2: opisuje rolę państw w kształtowaniu nadzoru oraz system instytucjonalny nadzoru

EK 3 przedstawia kształt nadzoru w Unii Europejskiej

EK 4 wymienia i charakteryzuje cele oraz zadania stawiane przed nadzorem w Unii Europejskiej

EK 5 omawia problemy konstytucyjnoprawne związane z nadzorem na rynkiem finansowym

Opis ECTS

udział w wykładzie: 30 h

lektura aktów prawnych: 60 h

lektura zadanego orzecznictwa: 60 h

przygotowanie do egzaminu: 50 h

Suma godzin: 200

Liczba ECTS 200/25= 8 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metodą dydaktyczną jest wykład problemowy połączony z bezpośrednia aktywnością studentów, skierowana na rozwiązanie problemów teoretycznych lub praktycznych nadzoru nad rynkiem finansowym. Wykład stanowi dialog pomiędzy wykładowca a studentami, którzy wobec ukazanych przez wykładowcę problemów dokonują analizy prawnej zagadnienia i przedstawiają jego rozwiązania. Wykładowca inicjuje dyskusje problemowe.

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane metodą wykładu

problemowego, dyskusji, pracą pisemną (analizy wskazanego przez wykładowcę zagadnienie nadzoru nad rynkiem finansowym).

Na ocenę ndst: nie posiada umiejętności wskazanych w EK 1-5

Na ocenę dost: posiada umiejętności wskazane w EK 1-5 w stopniu podstawowym

Na ocenę db: posiada umiejętności wskazane w EK 1-5

Na ocenę bdb: posiada umiejętności wskazane w EK 1-5 w pełnym zakresie

Praktyki zawodowe:

nie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)