Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne porównawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-MON-U2-PCP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne porównawcze
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Ugruntowana wiedza i znajomość powiązań podstawowych pojęć oraz ich cech, definicji, a takze innych kluczowych zagadnień z zakresu prawa cywilnego, wiedza o najważniejszych aktach prawnych i zawartych w nich przepisach z zakresu prawa cywilnego, zdobycie umiejętności odkodowywania norm prawa cywilnego i ich zastosowania. Znajomość wybranych orzeczeń SN i umiejętność ich analizy w zakresie prawa cywilnego. Wiedza o źródłach prawa cywilnego na Ukrainie. Wiedza o miejscu prawa cywilnego w systemie źródeł prawa oraz oddziaływaniu tych norm na system prawa oraz oddziaływaniu tych norm na system prawny, ekonomiczny i gospodarczy na Ukrainie.

Pełny opis:

Prawo zobowiązań na tle innych części prawa cywilnego. Źrόdła i struktura prawa cywilnego. Podmioty stosunku cywilnoprawnego. Czynności prawne. Prawo własności. Elementy konstrukcyjne stosunku zobowiązaniowego. Umowy jako podstawa obrotu prawnego. Klasyfikacja umów zobowiązaniowych. Zdarzenia prawne powodujące wygaśnięcie zobowiązania. Przesłanki odpowiedzialności dłużnika.Umowa o przelew wierzytelności (cesja). Czyny niedozwolone. Wykonanie zobowiązań z umów wzajemnych. Sposób zawarcia umowy sprzedaży i jej forma. Obowiązki i prawa stron umowy sprzedaży. Szczególne rodzaje sprzedaży. Sprzedaż konsumencka. Zamiana. Obowiązki i prawa stron umowy dostawy. Obowiązki i prawa stron umowy kontraktacji. Obowiązki i prawa stron umowy o dzieło.Obowiązki i prawa stron umowy o roboty budowlane. Obowiązki i prawa stron umowy najmu. Umowa dzierżawy. Umowa zlecenia. Umowa przewozu. Umowa ubezpieczenia. Umowa przechowania. Umowa darowizny. Umowa dożywocia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Prawo ukrainskie. Wybrane zagadnienia. Red. M. Bartnik, M. Bielecki, J. Nikołajew, Lublin, 2013.

2. Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze. Wroclaw, 2010-2018.

3. T. Mróz (red.) , U.Drozdowska, P. Konik, M. Pannert, Zobowiązania, Warszawa 2014

4. A. Doliwa, , Zobowiązania, Warszawa 2012

5. G.Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, C. Zuławska, Komentarz do kodeksu cywilnego. Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. W.Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2002

2. T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2005

3. A. Pyrzyńska, Rozwiązanie umowy przez strony, Warszawa 2000

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hulicki
Prowadzący grup: Maciej Hulicki, Volodymyr Kossak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)