Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Civil Law - General Part

General data

Course ID: WP-PR-PCO-ćw
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Civil Law - General Part
Name in Polish: Prawo cywilne - część ogólna
Organizational unit: Faculty of Law and Administration
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla drugiego roku Prawa
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PR_U01;

PR_U02;

PR_U03;

PR_U04;

PR_U05;

PR_U08;

PR_U09;

PR_K01;

PR_K03;

PR_K04

Short description: (in Polish)

Opanowanie podstawowych pojęć z zakresu prawa cywilnego z części ogólnej, umiejętność zastosowania norm prawa cywilnego w prostych stanach faktycznych

Full description: (in Polish)

Podmioty prawa cywilnego - osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nie posiadające osobowości prawnej, przedmiot prawa cywilnego -rzeczy, podziały, przedsiębiorstwo, gospodarstwo, konsument, prawa podmiotowe, dobra osobiste, czynności prawne - rodzaje, podziały, forma, warunek, termin, tryby zawierania umów, pełnomocnictwo, przedstawicielstwo, prokura.

Bibliography: (in Polish)

Z. Radwański , A. Olejniczak - Prawo cywilne, część ogólna, CH Beck , 2019 i następne wydania

Kodeks cywilny - aktualny akt prawny

M. Habdas, M. Fras (red.) , Kodeks cywilny z Komentarzem,Wolters Kluwer, Warszawa 2018-2019

Wolter Aleksander - Prawo cywilne, zarys części ogólnej. Lexis Nexis 2017

Gniewek Edward - Podstawy prawa cywilnego. CH Beck 2005, 2010,

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

PR_U01; Student potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych z zakresu prawa cywilnego- cz. ogólnej

PR_U02; Student umie wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa cywilnego cz. ogólnej do opisu, a także do analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych z tego zakresu

PR_U03; Student nabył umiejętność analizowania roli norm prawnych prawa cywilnego-cz. ogólnej w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

PR_U04; Student potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_U05; Student nabył umiejętność wiązania zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa cywilnego- cz. ogólnej z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

PR_U08; Student umie sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa cywilnego cz. ogólnej, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09; Student potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w pr. cywilnym w zakresie cz. ogólnej, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_K01; Student jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego- cz. ogólnej , w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

PR_K03; Student jest kompetentny w zakresie pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

PR_K04; Student jest przygotowany do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym w odniesieniu do zakresu pr. cywilnego- cz. ogólnej, podjętym samodzielnie lub w grupie

Opis ETCS:

Udział w ćwiczeniach: 16h

Lektura literatury przedmiotu: 20h

Przygotowanie do zaliczenia: 14h

Suma: 50

Liczba ETCS: 50/25 = 2 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

W semestrze zimowym Student otrzymuje zaliczenie na podstawie kolokwium

Na ocenę 2,0

PR_U01; Student nie potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych z zakresu prawa cywilnego- cz. ogólnej

PR_U02; Student nie umie wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu prawa cywilnego cz. ogólnej do opisu

PR_U03; Student nie nabył umiejętności analizowania roli norm prawnych prawa cywilnego-cz. ogólnej w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

PR_U04; Student nie potrafi prognozować i modelować złożonych procesów społecznych z , wykorzystaniem odpowiednich metod tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych

PR_U05; Student nie nabył umiejętności wiązania zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa cywilnego- cz. ogólnej z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

PR_U08; Student nie umie sporządzić podstawowego projektu aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa cywilnego cz. ogólnej, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09; Student nie potrafi projektować i tworzyć wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym stosowanym w pr. cywilnym w zakresie cz. ogólnej, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_K01; Student nie jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego- cz. ogólnej , w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

PR_K03; Student nie jest kompetentny w zakresie pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz w zakresie uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

PR_K04; Student nie jest przygotowany do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym w odniesieniu do zakresu pr. cywilnego- cz. ogólnej, podjętym samodzielnie lub w grupie

Na ocenę 3,0

PR_U01; Student potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych z zakresu prawa cywilnego- cz. ogólnej w stopniu dostatecznym

PR_U02; Student umie wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa cywilnego cz. ogólnej do opisu, a także do analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych z tego zakresu w stopniu dostatecznym

PR_U03; Student nabył w stopniu dostatecznym umiejętność analizowania roli norm prawnych prawa cywilnego-cz. ogólnej w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

PR_U04; Student potrafi w stopniu dostatecznym prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_U05; Student nabył w stopniu zadowalającym umiejętność wiązania zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa cywilnego- cz. ogólnej z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

PR_U08; Student w stopniu dostatecznym umie sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa cywilnego cz. ogólnej, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09; Student potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w pr. cywilnym w zakresie cz. ogólnej, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym w stopniu zadowalającym

PR_K01; Student jest gotów w dostatecznym stopniu do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego- cz. ogólnej , w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

PR_K03; Student jest kompetentny w sposób zadowalający w zakresie pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

PR_K04; Student jest przygotowany do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym w odniesieniu do zakresu pr. cywilnego- cz. ogólnej, podjętym samodzielnie lub w grupie w stopniu dostatecznym

Na ocenę 4,0

PR_U01; Student dobrze potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych z zakresu prawa cywilnego- cz. ogólnej

PR_U02; Student dobrze umie wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa cywilnego cz. ogólnej do opisu, a także do analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych z tego zakresu

PR_U03; Student nabył umiejętność analizowania roli norm prawnych prawa cywilnego-cz. ogólnej w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych w stopniu dobrym

PR_U04; Student dobrze potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_U05; Student nabył umiejętność wiązania zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa cywilnego- cz. ogólnej z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie w dobrym stopniu

PR_U08; Student dobrze umie sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa cywilnego cz. ogólnej, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09; Student dobrze potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w pr. cywilnym w zakresie cz. ogólnej, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_K01; Student jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego- cz. ogólnej , w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) w dobrym stopniu

PR_K03; Student jest kompetentny w zakresie pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych w dobrym stopniu

PR_K04; Student jest dobrze przygotowany do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym w odniesieniu do zakresu pr. cywilnego- cz. ogólnej, podjętym samodzielnie lub w grupie

Na ocenę 5,0

PR_U01; Student bardzo dobrze potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych z zakresu prawa cywilnego- cz. ogólnej

PR_U02; Student bardzo dobrze umie wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa cywilnego cz. ogólnej do opisu, a także do analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych z tego zakresu

PR_U03; Student nabył umiejętność analizowania roli norm prawnych prawa cywilnego-cz. ogólnej w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych w stopniu bardzo dobrym

PR_U04; Student bardzo dobrze potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_U05; Student nabył umiejętność wiązania zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa cywilnego- cz. ogólnej z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie w bardzo dobrym stopniu

PR_U08; Student bardzo dobrze umie sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa cywilnego cz. ogólnej, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09; Student bardzo dobrze potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w pr. cywilnym w zakresie cz. ogólnej, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_K01; Student jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego- cz. ogólnej , w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) w bardzo dobrym stopniu

PR_K03; Student jest kompetentny w zakresie pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych w bardzo dobrym stopniu

PR_K04; Student jest bardzo dobrze przygotowany do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym w odniesieniu do zakresu pr. cywilnego- cz. ogólnej, podjętym samodzielnie lub w grupie

Practical placement: (in Polish)

--

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dariusz Fuchs
Group instructors: Leszek Karski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dariusz Fuchs
Group instructors: Leszek Karski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dariusz Fuchs
Group instructors: Dariusz Fuchs, Marek Świerczyński, Łukasz Żarnowiec
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dariusz Fuchs
Group instructors: Marek Świerczyński, Zbigniew Więckowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)