Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo gospodarcze publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-PGP-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze publiczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Umiejętności:

PR_U01

PR_U02

PR_U03

PR_U04

PR_U05

PR_U08

PR_U09


Kompetencje społeczne:

PR_K01

PR_K03

PR_K04

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawową regulacją prawną stosunków państwo-gospodarka i państwo-podmioty gospodarujące, w szczególności w kontekście prawa działalności gospodarczej i kompetencji umiejętności podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej; wyposażenie Studentów w zdolność rozpoznawania różnych definicji działalności gospodarczej i przedsiębiorcy (oraz rożnych kategorii przedsiębiorcy) występujących w prawie polskim i umiejętność wyboru właściwej definicji do danej sytuacji podmiotu aktywnego w sferze gospodarki; identyfikacja podstawowych obowiązków przedsiębiorców i organów administracji w sferze działalności gospodarczej; podstawy prawne działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych na terytorium RP; ograniczenia wykonywania działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; specyfika funkcjonowania i wykonywania działalności gospodarczej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Pełny opis:

Szczegółowy opis przedmiotu zawiera się zasadniczo w szczegółowej analizie zagadnień objętych zakresem tematycznym omawianych zajęć, które mieszczą się w następujących obszarach tematycznych: rola państwa w gospodarce; państwo a gospodarka; definicje działalności gospodarczej; definicje przedsiębiorcy; Mikro-przedsiębiorcy; mali-przedsiębiorcy; średni-przedsiębiorcy; Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców; podstawowe obowiązki przedsiębiorcy; podstawowe obowiązki organów administracji; legalizacja działalności gospodarczej (metody rejestracji działalności gospodarczej); działalność gospodarcza podmiotów zagranicznych na terytorium RP; reglamentacja działalności gospodarczej (działalność regulowana, koncesje, zezwolenia, licencje, zgody); kontrola działalności gospodarczej; świadczenie usług na terytorium RP; ograniczenia wykonywania działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; Specjalne Strefy Ekonomiczne (organizacja, funkcjonowanie, specyfika wykonywania działalności gospodarczej)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Powałowski, H. Wolska, Przedsiębiorcy i ich działalność, Warszawa 2019;

2. R. Blicharz, A. Powałowski (red.), Prawo przedsiębiorcy, Warszawa 2019;

3. G. Lubeńczuk, A. Wołoszyn-Cichocka, M. Zdyb, Prawo przedsiębiorców. Komentarz, Warszawa 2019;

4. G. Kozieł (red.), CEIDG. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym. Komentarz, Warszawa 2019;

5. C. Banasiński, M. Wierzbowski, H. Gronkiewicz-Waltz, R. Kaszubski, K. Glibowski, P. Widawski, Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2017;

6. A. Dobaczewska, A. Powałowski, H. Wolska, Nowe prawo przedsiębiorców, Warszawa 2018;

7. M. Kania, M. Pawełczyk, E. Przeszło, A. Lichosik, R. K. Blicharz, A. Hołda-Wydrzyńska, K. Pokryszka, K. Łuczak, A. Piwowarczyk, Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, Warszawa 2017;

8. K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011;

Literatura uzupełniająca:

1. M. Będkowski-Kozioł, K. Chojnacki, M. Floriańczyk, Prawo publiczne gospodarcze. Kazusy, red. K. Strzyczkowski, Warszawa 2008;

2. M. Będkowski-Kozioł, Ł. Gołąb, Prawo gospodarcze publiczne. Testy, Warszawa 2011;

3. A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, M. Szydło, Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2009;

4. Prawo gospodarcze publiczne, red. A. Powałowski, Warszawa 2011;

5. Publiczne prawo gospodarcze, red. J. Olszewski, Warszawa 2012;

6. Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, red. J. Grabowski, Bydgoszcz-Katowice 2008;

7. M. Zdyb, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, T. I i II, Warszawa 2008;

8. M. Etel, M. Nowikowska, A. Piszcz, J. Śieńczyło-Chlabicz, W. Stachurski, A. Żukowska, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010;

9. C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013;

10. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, red. A. Powałowski, Warszawa 2009;

11. P. Wrześniewski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2010;

12. M. Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013;

13. M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012;

14. K. Strzyczkowski, Rola współczesnej administracji w gospodarce (zagadnienia prawne), Warszawa 1992;

15. M. Szydło, Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, Bydgoszcz-Wrocław 2011;

16. M. Szydło, Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005;

17. M. Szydło, Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, Warszawa 2005;

18. Społeczna gospodarka rynkowa, red. R. Włodarczyk, Warszawa 2010;

19. P. Pysz, Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Warszawa 2008;

20. Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP, Warszawa 2009;

21. M. Szydło, Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej w nowej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2004, nr 12, s. 2 i n.;

22. Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Powałowski, Warszawa 2009);

23. C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2011;

24. G. Kozieł (red.), Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz, Warszawa 2018

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_U01: posiada umiejętność odszukiwania i interpretowania źródeł prawa działalności gospodarczej, także w ich historycznym kontekście

PR_U02: potrafi wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu prawa działalności gospodarczej do opisu sytuacji prawnej przedsiębiorcy i rozwiązywania spraw związanych z obecnością w sferze gospodarki przedsiębiorców i właściwych organów administracji

PR_U03: dostrzega wpływ i analizuje rolę norm prawa działalności gospodarczej w kształtowaniu stosunków społecznych i prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorcy w warunkach demokratycznego państwa prawnego

PR_U04: prognozuje wpływ stosowania określonych rozwiązań prawnych (aktualnych i projektowanych) z zakresu prawa działalności gospodarczej na procesy społeczne i kształt realizowanego w ramach postanowień Konstytucji RP ustroju gospodarczego

PR_U05: opisuje, wyjaśnia i ocenia aktualne procesy gospodarcze w oparciu o wiedzę dotyczącą obowiązujących i historycznych rozwiązań prawnych w obrębie gospodarki

PR_U08: sporządza i uzasadnia projekty podstawowych aktów stosowania prawa działalności gospodarczej

PR_U09: formułuje i wygłasza wystąpienia ustne dotyczące określonych sytuacji związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej lub obecnością organów administracji w sferze gospodarki

PR_K01: jest gotowy do dalszego uzupełniania i aktualizowania wiedzy na temat prawa działalności gospodarczej (w ujęciu teoretycznym i praktycznym) poprzez śledzenie zmian w prawie i identyfikowanie właściwego w danej sprawie orzecznictwa sądów polskich, unijnych i międzynarodowych

PR_K03: jest gotowy do występowania w charakterze różnych podmiotów-uczestników obrotu gospodarczego

PR_K04: jest gotowy do prawidłowego ustalenia kolejności i priorytetów w działaniach związanych z rożnorodnymi przejawami udziału w życiu gospodarczym

Opis ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 30 h

Lektura zadanej literatury i aktów prawnych: 30

Przygotowanie do zaliczenia: 30

Suma godzin: 90

Liczba ECTS: 90 h/30 = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

PR_U01: posiada umiejętność odszukiwania i interpretowania źródeł prawa działalności gospodarczej, także w ich historycznym kontekście:

Na ocenę 2 (ndst): nie posiada umiejętność odszukiwania i interpretowania źródeł prawa działalności gospodarczej

Na ocenę 3 (dst): w stopniu podstawowym interpretuje aktualne źródła prawa działalności gospodarczej

Na ocenę 4 (db): odszukuje i interpretuje większość źródeł prawa działalności gospodarczej, w stopniu podstawowym także w ich historycznym kontekście

Na ocenę 5 (bdb): w pełni posiada umiejętność odszukiwania i interpretowania źródeł prawa działalności gospodarczej, także w ich historycznym kontekście

PR_U02: potrafi wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu prawa działalności gospodarczej do opisu sytuacji prawnej przedsiębiorcy i rozwiązywania spraw związanych z obecnością w sferze gospodarki przedsiębiorców i właściwych organów administracji:

Na ocenę 2 (ndst): nie potrafi wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu prawa działalności gospodarczej do opisu sytuacji prawnej przedsiębiorcy i rozwiązywania spraw związanych z obecnością w sferze gospodarki przedsiębiorców i właściwych organów administracji

Na ocenę 3 (dst): wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa działalności gospodarczej do opisu sytuacji prawnej przedsiębiorcy lecz nie do rozwiązywania spraw związanych z obecnością w sferze gospodarki przedsiębiorców i właściwych organów administracji

Na ocenę 4 (db): bez większych trudności potrafi wykorzystywać teoretyczną wiedzę do opisu sytuacji prawnej przedsiębiorcy i rozwiązywania nieskomplikowanych spraw związanych z obecnością w sferze gospodarki przedsiębiorców i właściwych organów administracji

Na ocenę 5 (bdb): w pełni otrafi wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu prawa działalności gospodarczej do opisu sytuacji prawnej przedsiębiorcy i rozwiązywania spraw związanych z obecnością w sferze gospodarki przedsiębiorców i właściwych organów administracji

PR_U03: dostrzega wpływ i analizuje rolę norm prawa działalności gospodarczej w kształtowaniu stosunków społecznych i prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorcy w warunkach demokratycznego państwa prawnego:

Na ocenę 2 (ndst): nie dostrzega wpływu norm prawa działalności gospodarczej w kształtowaniu stosunków społecznych

Na ocenę 3 (dst): dostrzega wpływ norm prawa działalności gospodarczej w kształtowaniu stosunków społecznych i prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorcy w warunkach demokratycznego państwa prawnego ale nie potrafi przeprowadzić ich szczegółowej analizy

Na ocenę 4 (db): dostrzega wpływ i analizuje oddziaływanie większości norm prawa działalności gospodarczej na kształtowanie wybranych stosunków społecznych

Na ocenę 5 (bdb): w pełni dostrzega wpływ i analizuje rolę norm prawa działalności gospodarczej w kształtowaniu stosunków społecznych i prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorcy w warunkach demokratycznego państwa prawnego

PR_U04: prognozuje wpływ stosowania określonych rozwiązań prawnych (aktualnych i projektowanych) z zakresu prawa działalności gospodarczej na procesy społeczne i kształt realizowanego w ramach postanowień Konstytucji RP ustroju gospodarczego:

Na ocenę 2 (ndst): nie potrafi prognozować wpływu stosowania określonych rozwiązań prawnych na procesy społeczne i kształt realizowanego ustroju gospodarczego

Na ocenę 3 (dst): dostrzega wpływ stosowania określonych rozwiązań prawnych (aktualnych i projektowanych) z zakresu prawa działalności gospodarczej na procesy społeczne i kształt realizowanego w ramach postanowień Konstytucji RP ustroju gospodarczego ale nie w pełni potrafi prognozować ich skutki

Na ocenę 4 (db): prognozuje wpływ stosowania większości potencjalnych rozwiązań prawnych z zakresu prawa działalności gospodarczej na procesy społeczne i kształt realizowanego ustroju gospodarczego

Na ocenę 5 (bdb): biegle i prawidłowo prognozuje wpływ stosowania określonych rozwiązań prawnych (aktualnych i projektowanych) z zakresu prawa działalności gospodarczej na procesy społeczne i kształt realizowanego w ramach postanowień Konstytucji RP ustroju gospodarczego

PR_U05: opisuje, wyjaśnia i ocenia aktualne procesy gospodarcze w oparciu o wiedzę dotyczącą obowiązujących i historycznych rozwiązań prawnych w obrębie gospodarki:

Na ocenę 2 (ndst): nie potrafi opisać i ocenić aktualnych procesów gospodarczych

Na ocenę 3 (dst): opisuje i ocenia podstawowe procesy gospodarcze

Na ocenę 4 (db): opisuje i ocenia zdecydowaną większość aktualnych procesów gospodarczych

Na ocenę 5 (bdb): opisuje, wyjaśnia i ocenia aktualne procesy gospodarcze w oparciu o wiedzę dotyczącą obowiązujących i historycznych rozwiązań prawnych w obrębie gospodarki

PR_U08: sporządza i uzasadnia projekty podstawowych aktów stosowania prawa działalności gospodarczej:

Na ocenę 2 (ndst): nie jest w stanie sporządzić i uzasadnić projektów podstawowych aktów stosowania prawa działalności gospodarczej

Na ocenę 3 (dst): sporządza i uzasadnia najbardziej podstawowe projekty aktów stosowania prawa działalności gospodarczej

Na ocenę 4 (db): sporządza i uzasadnia projekty większości podstawowych aktów stosowania prawa działalności gospodarczej

Na ocenę 5 (bdb): sporządza i celnie uzasadnia projekty aktów stosowania prawa działalności gospodarczej

PR_U09: formułuje i wygłasza wystąpienia ustne dotyczące określonych sytuacji związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej lub obecnością organów administracji w sferze gospodarki:

Na ocenę 2 (ndst): nie potrafi wygłosić wystąpienia dotyczącego określonych sytuacji związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej lub obecnością organów administracji w sferze gospodarki

Na ocenę 3 (dst): formułuje wystąpienia dotyczące określonych sytuacji związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej lub obecnością organów administracji w sferze gospodarki ale bez szczegółowego uzasadnienia stawianych tez

Na ocenę 4 (db): wygłasza wystąpienia ustne dotyczące zasadniczo nieskomplikowanych sytuacji związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej lub obecnością organów administracji w sferze gospodarki

Na ocenę 5 (bdb): wygłasza wraz z uzasadnieniem wystąpienia ustne dotyczące określonych sytuacji związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej lub obecnością organów administracji w sferze gospodarki

PR_K01: jest gotowy do dalszego uzupełniania i aktualizowania wiedzy na temat prawa działalności gospodarczej (w ujęciu teoretycznym i praktycznym) poprzez śledzenie zmian w prawie i identyfikowanie właściwego w danej sprawie orzecznictwa sądów polskich, unijnych i międzynarodowych:

Na ocenę 2 (ndst): nie jest gotowy do dalszego uzupełniania i aktualizowania wiedzy na temat prawa działalności gospodarczej (w ujęciu teoretycznym i praktycznym) poprzez śledzenie zmian w prawie i identyfikowanie właściwego w danej sprawie orzecznictwa sądów polskich, unijnych i międzynarodowych

Na ocenę 3 (dst): w zakresie najistotniejszych tematów i obszarów badawczych jest gotowy do dalszego uzupełniania i aktualizowania wiedzy na temat prawa działalności gospodarczej poprzez śledzenie zmian w prawie i identyfikowanie właściwego w danej sprawie orzecznictwa sądów polskich, unijnych i międzynarodowych

Na ocenę 4 (db): jest gotowy do dalszego uzupełniania i aktualizowania wiedzy na temat prawa działalności gospodarczej (w ujęciu teoretycznym i praktycznym) poprzez śledzenie i identyfikowanie najistotniejszych zmian w prawie i identyfikowanie właściwego w danej sprawie orzecznictwa sądów polskich, unijnych i międzynarodowych

Na ocenę 5 (bdb): jest gotowy do dalszego uzupełniania i aktualizowania wiedzy na temat prawa działalności gospodarczej (w ujęciu teoretycznym i praktycznym) poprzez śledzenie zmian w prawie i identyfikowanie właściwego w danej sprawie orzecznictwa sądów polskich, unijnych i międzynarodowych

PR_K03: jest gotowy do występowania w charakterze różnych podmiotów-uczestników obrotu gospodarczego:

Na ocenę 2 (ndst): nie jest gotowy do występowania w charakterze różnych podmiotów-uczestników obrotu gospodarczego

Na ocenę 3 (dst): jest gotowy do występowania w podstawowych rolach podmiotów-uczestników obrotu gospodarczego

Na ocenę 4 (db): identyfikuje większość różnic między rożnymi uczestnikami obrotu gospodarczego i jest gotowy do występowania w ich charakterze

Na ocenę 5 (bdb): jest w pełni gotowy do występowania w charakterze różnych podmiotów-uczestników obrotu gospodarczego

PR_K04: jest gotowy do prawidłowego ustalenia kolejności i priorytetów w działaniach związanych z rożnorodnymi przejawami udziału w życiu gospodarczym:

Na ocenę 2 (ndst): nie jest gotowy do prawidłowego ustalenia kolejności i priorytetów w działaniach związanych z rożnorodnymi przejawami udziału w życiu gospodarczym

Na ocenę 3 (dst): w podstawowym zakresie jest gotowy do prawidłowego ustalenia kolejności i priorytetów w działaniach związanych z rożnorodnymi przejawami udziału w życiu gospodarczym

Na ocenę 4 (db): w odniesieniu do najważniejszych zagadnień jest gotowy do prawidłowego ustalenia kolejności i priorytetów w działaniach związanych z rożnorodnymi przejawami udziału w życiu gospodarczym:

Na ocenę 5 (bdb): jest gotowy do prawidłowego ustalenia kolejności i priorytetów w działaniach związanych z rożnorodnymi przejawami udziału w życiu gospodarczym

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w formule zdalnej w ramach kontaktu synchronicznego za pomocą aplikacji MS Teams z pomocniczym wykorzystaniem kontaktu asynchronicznego (zamieszczanie materiałów dydaktycznych na platformie Moodle oraz kontakt mailowy w systemie UMAIL)

Sposoby weryfikacji EK - zaliczenie pisemne w formie testu wielokrotnego wyboru; kolokwia/testy; ocenianie ciągłe

Test zaliczeniowy (test wielokrotnego wyboru) zostanie przeprowadzony w formie zdalnej na platformie Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Będkowski-Kozioł
Prowadzący grup: Łukasz Gołąb, Anna Trocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Będkowski-Kozioł
Prowadzący grup: Michał Będkowski-Kozioł, Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, Łukasz Gołąb, Anna Trocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Będkowski-Kozioł
Prowadzący grup: Łukasz Gołąb, Anna Trocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Będkowski-Kozioł
Prowadzący grup: Łukasz Gołąb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)