Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-SEM-4MG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria magisterskie Prawa
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_WO2

PR_U02

PR_U07

PR_U08

PR_U09

PR_K01

PR_K02

PR_K03

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiadomości z zakresu kształtowania się konstytucjonalizmu polskiego i obcego, problematyki relacji między polskim prawem konstytucyjnym a prawem Unii Europejskiej, analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i sądów konstytucyjnych innych państw w zakresie problematyki nadrzędności konstytucji narodowych wobec prawa unijnego, a także analiza najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

omawianie wybranych zagadnień z zakresu prawa ustrojowego, ochrony praw człowieka, orientacja i ustalanie problematyki z zakresu której będzie przygotowywana praca magisterska,

omawianie bieżących problemów o charakterze ustrojowym, analiza wybranych projektów legislacyjnych, analiza wybranych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego,

analiza systemu rządów: parlamentarno-gabinetowego, prezydenckiego oraz systemów mieszanych,

analiza wybranych zasad naczelnych Konstytucji RP,

historia i rozwój konstytucjonalizmu w Polsce,

analiza porównawcza: Konstytucja marcowa, Konstytucja kwietniowa,

analiza modeli kontroli konstytucyjności prawa,

pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego,

Metody oceny:

ocena ciągła,

ocena wygłoszonego referatu lub wystąpienia seminaryjnego,

Literatura:

literatura podstawowa:

M. Granat, Prawo konstytucyjne z pytaniami i odpowiedziami Warszawa 2022,

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2023,

W. Komarnicki, Polskie prawo polityczne, Geneza i system, Warszawa 2008,

Literatura uzupełniająca:

A. Bałaban, Akty normatywne wewnętrznie obowiązujące [w:] System źródeł prawa w Konstytucji RP, red. M. Granat, Lublin 2000, s. 57-66.

A. Bałaban (red.), Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2002.

B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2007

A. Bierć, Procedura ustawodawcza a dobre prawo, „Przegląd Legislacyjny” 2006 nr 1.

P. Czarny, Sejm i Senat [w:] Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, P. Sarnecki (red.), Warszawa 2005.

P. Hofmański, Prawo do sądu w ujęciu konstytucji i ustaw oraz standardów prawa międzynarodowego [w:] Wolność i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, red. L. Wiśniewski, Warszawa 2006.

M. Jabłoński, Referendum ogólnokrajowe, Wybrane zagadnienia, Palestra 2003, nr 5/6.

M. Kruk, Koncepcja mandatu przedstawicielskiego w konstytucyjnej doktrynie i praktyce, „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 4.

M. Kruk (red.), Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, Warszawa 1997.

B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie władzy publicznej [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (red. M. Zubik), Warszawa 2006.

E. Łętowska, Majątkowa odpowiedzialność władzy publicznej – nadzieje i możliwości [w:] Prawo a polityka (red. M. Zubik), Warszawa 2007.

M. Masternak-Kubiak, Umowa międzynarodowa w prawie konstytucyjnym, Warszawa 1997.

D. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004.

Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, red. Z. Jarosz, Warszawa 2007.

M. Safjan, Odpowiedzialność państwa na podstawie art. 77 Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 1999, nr 4.

E. Popławska, Lepsze prawo- wyzwanie dla Senatu, [w:] Tryb ustawodawczy a jakość prawa, (red.) J. Wawrzyniak, Biuro Trybunału Konstytucyjnego.

P. Sarnecki, Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w świetle nowej Konstytucji, „Państwo i Prawo 1997”, nr 11-12.

K. Skotnicki, Funkcje wyborów [w:] Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne. Referaty. Dyskusja, red. Andrzej Sylwestrzak, Olsztyn 2003.

Sądy i Trybunały w Konstytucji i w praktyce, red. W. Skrzydło, Warszawa 2005.

W. Sokolewicz, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako problem prawnokonstytucyjny [w:] Wolność słowa w mediach, red. D. Górecki, Łódź 2003.

P. Tuleja, Prawo do sądu i skarga konstytucyjna jako konstytucyjne środki ochrony praw człowieka [w:] Europejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodawstwo polskie, red. E. Dynia, Cz. P. Kłak, Rzeszów 2005.

L. Wiśniewski, Zakres ochrony prawnej wolności człowieka i warunki jej dopuszczalnych ograniczeń w praktyce [w:] Wolność i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, red. L. Wiśniewski, Warszawa 2006.

S. Wróbel (red.), Instytucja Prezydenta i wybory prezydenckie 2000 roku. Studia i szkice, Bielsko Biała 2003.

M. Zubik, Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001

Wybrane akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.)

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 ze zm.).

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219).

Uchwała Senatu RP z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu RP (M.P. z 2002 r. Nr 54, poz. 741 ze zm.)

Uchwała Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu RP (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398 ze zm.)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_WO2 - student ma rozszerzoną wiedzę na temat pochodzenia i charakteru norm prawa konstytucyjnego w aspekcie historycznym i współczesnym,

PR_U02 - student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa konstytucyjnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych,

PR_U07 - student potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne w języku polskim i obcym,

PR_U08 - student potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa dotyczącego prawa konstytucyjnego, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi,

PR_U09 - student posiada umiejętność projektowania i tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i w języku obcym,

PR_K01 - student rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa konstytucyjnego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich,

PR_K02 - student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodów prawniczych,

PR_K03 - student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych są osiągane za pomocą następujących metod dydaktycznych: dyskusja, prezentacja, kazus, praca w grupach, symulacje, przegląd literatury

Sposobami weryfikacji są aktywność, dyskusje, odpowiedź ustna, prezentacja oraz praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Granat
Prowadzący grup: Mirosław Granat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Granat
Prowadzący grup: Mirosław Granat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Granat
Prowadzący grup: Mirosław Granat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Granat
Prowadzący grup: Mirosław Granat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Granat
Prowadzący grup: Mirosław Granat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiadomości z zakresu kształtowania się konstytucjonalizmu polskiego i obcego, problematyki relacji między polskim prawem konstytucyjnym a prawem Unii Europejskiej, analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i sądów konstytucyjnych innych państw w zakresie problematyki nadrzędności konstytucji narodowych wobec prawa unijnego, a także analiza najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

omawianie wybranych zagadnień z zakresu prawa ustrojowego, ochrony praw człowieka, orientacja i ustalanie problematyki z zakresu której będzie przygotowywana praca magisterska,

omawianie bieżących problemów o charakterze ustrojowym, analiza wybranych projektów legislacyjnych, analiza wybranych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego,

analiza systemu rządów: parlamentarno-gabinetowego, prezydenckiego oraz systemów mieszanych,

analiza wybranych zasad naczelnych Konstytucji RP,

historia i rozwój konstytucjonalizmu w Polsce,

analiza porównawcza: Konstytucja marcowa, Konstytucja kwietniowa,

analiza modeli kontroli konstytucyjności prawa,

pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego,

Metody oceny:

ocena ciągła,

ocena wygłoszonego referatu lub wystąpienia seminaryjnego,

Literatura:

literatura podstawowa:

M. Granat, Prawo konstytucyjne z pytaniami i odpowiedziami Warszawa 2022,

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2023,

W. Komarnicki, Polskie prawo polityczne, Geneza i system, Warszawa 2008,

Literatura uzupełniająca:

A. Bałaban, Akty normatywne wewnętrznie obowiązujące [w:] System źródeł prawa w Konstytucji RP, red. M. Granat, Lublin 2000, s. 57-66.

A. Bałaban (red.), Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2002.

B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2007

A. Bierć, Procedura ustawodawcza a dobre prawo, „Przegląd Legislacyjny” 2006 nr 1.

P. Czarny, Sejm i Senat [w:] Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, P. Sarnecki (red.), Warszawa 2005.

P. Hofmański, Prawo do sądu w ujęciu konstytucji i ustaw oraz standardów prawa międzynarodowego [w:] Wolność i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, red. L. Wiśniewski, Warszawa 2006.

M. Jabłoński, Referendum ogólnokrajowe, Wybrane zagadnienia, Palestra 2003, nr 5/6.

M. Kruk, Koncepcja mandatu przedstawicielskiego w konstytucyjnej doktrynie i praktyce, „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 4.

M. Kruk (red.), Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, Warszawa 1997.

B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie władzy publicznej [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (red. M. Zubik), Warszawa 2006.

E. Łętowska, Majątkowa odpowiedzialność władzy publicznej – nadzieje i możliwości [w:] Prawo a polityka (red. M. Zubik), Warszawa 2007.

M. Masternak-Kubiak, Umowa międzynarodowa w prawie konstytucyjnym, Warszawa 1997.

D. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004.

Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, red. Z. Jarosz, Warszawa 2007.

M. Safjan, Odpowiedzialność państwa na podstawie art. 77 Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 1999, nr 4.

E. Popławska, Lepsze prawo- wyzwanie dla Senatu, [w:] Tryb ustawodawczy a jakość prawa, (red.) J. Wawrzyniak, Biuro Trybunału Konstytucyjnego.

P. Sarnecki, Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w świetle nowej Konstytucji, „Państwo i Prawo 1997”, nr 11-12.

K. Skotnicki, Funkcje wyborów [w:] Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne. Referaty. Dyskusja, red. Andrzej Sylwestrzak, Olsztyn 2003.

Sądy i Trybunały w Konstytucji i w praktyce, red. W. Skrzydło, Warszawa 2005.

W. Sokolewicz, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako problem prawnokonstytucyjny [w:] Wolność słowa w mediach, red. D. Górecki, Łódź 2003.

P. Tuleja, Prawo do sądu i skarga konstytucyjna jako konstytucyjne środki ochrony praw człowieka [w:] Europejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodawstwo polskie, red. E. Dynia, Cz. P. Kłak, Rzeszów 2005.

L. Wiśniewski, Zakres ochrony prawnej wolności człowieka i warunki jej dopuszczalnych ograniczeń w praktyce [w:] Wolność i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, red. L. Wiśniewski, Warszawa 2006.

S. Wróbel (red.), Instytucja Prezydenta i wybory prezydenckie 2000 roku. Studia i szkice, Bielsko Biała 2003.

M. Zubik, Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001

Wybrane akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.)

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 ze zm.).

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219).

Uchwała Senatu RP z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu RP (M.P. z 2002 r. Nr 54, poz. 741 ze zm.)

Uchwała Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu RP (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398 ze zm.)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Granat
Prowadzący grup: Mirosław Granat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiadomości z zakresu kształtowania się konstytucjonalizmu polskiego i obcego, problematyki relacji między polskim prawem konstytucyjnym a prawem Unii Europejskiej, analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i sądów konstytucyjnych innych państw w zakresie problematyki nadrzędności konstytucji narodowych wobec prawa unijnego, a także analiza najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

omawianie wybranych zagadnień z zakresu prawa ustrojowego, ochrony praw człowieka, orientacja i ustalanie problematyki z zakresu której będzie przygotowywana praca magisterska,

omawianie bieżących problemów o charakterze ustrojowym, analiza wybranych projektów legislacyjnych, analiza wybranych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego,

analiza systemu rządów: parlamentarno-gabinetowego, prezydenckiego oraz systemów mieszanych,

analiza wybranych zasad naczelnych Konstytucji RP,

historia i rozwój konstytucjonalizmu w Polsce,

analiza porównawcza: Konstytucja marcowa, Konstytucja kwietniowa,

analiza modeli kontroli konstytucyjności prawa,

pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego,

Metody oceny:

ocena ciągła,

ocena wygłoszonego referatu lub wystąpienia seminaryjnego,

Literatura:

literatura podstawowa:

M. Granat, Prawo konstytucyjne z pytaniami i odpowiedziami Warszawa 2022,

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2023,

W. Komarnicki, Polskie prawo polityczne, Geneza i system, Warszawa 2008,

Literatura uzupełniająca:

A. Bałaban, Akty normatywne wewnętrznie obowiązujące [w:] System źródeł prawa w Konstytucji RP, red. M. Granat, Lublin 2000, s. 57-66.

A. Bałaban (red.), Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2002.

B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2007

A. Bierć, Procedura ustawodawcza a dobre prawo, „Przegląd Legislacyjny” 2006 nr 1.

P. Czarny, Sejm i Senat [w:] Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, P. Sarnecki (red.), Warszawa 2005.

P. Hofmański, Prawo do sądu w ujęciu konstytucji i ustaw oraz standardów prawa międzynarodowego [w:] Wolność i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, red. L. Wiśniewski, Warszawa 2006.

M. Jabłoński, Referendum ogólnokrajowe, Wybrane zagadnienia, Palestra 2003, nr 5/6.

M. Kruk, Koncepcja mandatu przedstawicielskiego w konstytucyjnej doktrynie i praktyce, „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 4.

M. Kruk (red.), Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, Warszawa 1997.

B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie władzy publicznej [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (red. M. Zubik), Warszawa 2006.

E. Łętowska, Majątkowa odpowiedzialność władzy publicznej – nadzieje i możliwości [w:] Prawo a polityka (red. M. Zubik), Warszawa 2007.

M. Masternak-Kubiak, Umowa międzynarodowa w prawie konstytucyjnym, Warszawa 1997.

D. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004.

Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, red. Z. Jarosz, Warszawa 2007.

M. Safjan, Odpowiedzialność państwa na podstawie art. 77 Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 1999, nr 4.

E. Popławska, Lepsze prawo- wyzwanie dla Senatu, [w:] Tryb ustawodawczy a jakość prawa, (red.) J. Wawrzyniak, Biuro Trybunału Konstytucyjnego.

P. Sarnecki, Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w świetle nowej Konstytucji, „Państwo i Prawo 1997”, nr 11-12.

K. Skotnicki, Funkcje wyborów [w:] Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne. Referaty. Dyskusja, red. Andrzej Sylwestrzak, Olsztyn 2003.

Sądy i Trybunały w Konstytucji i w praktyce, red. W. Skrzydło, Warszawa 2005.

W. Sokolewicz, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako problem prawnokonstytucyjny [w:] Wolność słowa w mediach, red. D. Górecki, Łódź 2003.

P. Tuleja, Prawo do sądu i skarga konstytucyjna jako konstytucyjne środki ochrony praw człowieka [w:] Europejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodawstwo polskie, red. E. Dynia, Cz. P. Kłak, Rzeszów 2005.

L. Wiśniewski, Zakres ochrony prawnej wolności człowieka i warunki jej dopuszczalnych ograniczeń w praktyce [w:] Wolność i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, red. L. Wiśniewski, Warszawa 2006.

S. Wróbel (red.), Instytucja Prezydenta i wybory prezydenckie 2000 roku. Studia i szkice, Bielsko Biała 2003.

M. Zubik, Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001

Wybrane akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.)

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 ze zm.).

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219).

Uchwała Senatu RP z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu RP (M.P. z 2002 r. Nr 54, poz. 741 ze zm.)

Uchwała Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu RP (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398 ze zm.)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Granat
Prowadzący grup: Mirosław Granat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Granat
Prowadzący grup: Mirosław Granat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)