Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-SEM-4SG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U02

PR_U07

PR_U08

PR_U09

PR_K01

PR_K02

PR_K03

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy na temat źródeł, genezy oraz ewolucji instytucji ustrojowych i prawnych w Polsce, a także o ich związku z instytucjami współczesnymi. Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do samodzielnej pracy naukowej na tym polu oraz doskonalenie warsztatu naukowego, a to m. in. przez nabywanie umiejętności poszukiwania źródeł i literatury oraz ich rzetelnej analizy, a także tworzenia opracowań naukowych. Zajęcia ukierunkowane są również na sukcesywne, konsekwentne opracowywanie pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Problematyka zajęć zależna jest od indywidualnych zainteresowań studentów ewentualnie od aktualnych potrzeb naukowych Katedry

Literatura:

Podręczniki podstawowe: (1. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2001; 2. M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2007; 3. D. Makiłła, Historia prawa w Polsce, Warszawa 2008)

Literatura szczegółowa jest wskazywana i dalej poszukiwana w zależności od podejmowanego tematu badawczego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student

EK1: potrafi poddać analizie przedmiot pracy magisterskiej

EK2: posiada umiejętność poprawnego formułowania problemów badawczych i ich rozwiązywania

EK3: posiada zdolność stosowania adekwatnych do przedmiotu badań metod badawczych

EK4: posiada zdolność logicznego prowadzenia wywodu i właściwego korzystania z materiałów źródłowych

EK5: rozumie potrzebę etycznego postępowania w toku swojej pracy badawczej

OPIS ECTS:

Udział w zajęciach - 60h

Opracowanie literatury - 40h

Przygotowanie pracy semestralnej - 50h

SUMA ECTS: 150h/25 = 6

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne, poprzez które osiągane są efekty kształcenia w obszarze umiejętności: dyskusja, analiza źródeł.

Metody dydaktyczne, poprzez które osiągane są efekty kształcenia w obszarze kompetencji dyskusja.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności: praca pisemna

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji: ocenianie ciągłe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Godek
Prowadzący grup: Sławomir Godek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)