Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-SEM-4ZC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02, PR_U02 PR_U07, PR_U08 PR_U09, PR_K01 PR_K02, PR_K03

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: pomoc studentom w napisaniu pracy dyplomowej, zarówno od strony technicznej, jak i treści merytorycznych w niej zawartych

Pełny opis:

Cele przedmiotu: pomoc studentom w napisaniu pracy dyplomowej, zarówno od strony technicznej, jak i treści merytorycznych w niej zawartych, co obejmie w szczególności typowanie tematu pracy, pracę na źródłach i innych materiałach, przygotowanie planu pracy i poszczególnych jej rozdziałów

Literatura:

Podstawowa:

R. Zenderowski, Praca magisterska : jak pisać i obronić? : wskazówki metodologiczne, Warszawa 2007/2008

Literatura służąca ćwiczeniu warsztatu naukowego seminarzystów dobierana w zależności od ich zainteresowań

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student

PR_W02,

w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - zna i rozumie źródła i charakter norm prawnych

PR_U02, PR_U07, PR_U08 PR_U09

w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy i rozwiązywania konkretnych sytuacji, także przez przygotowanie różnego rodzaju wypowiedzi prawniczych

PR_K01

w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm prawnych

PR_K02, PR_K03

w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - jest gotów do przyjmowania różnych ról społecznych, w tym wykonywania określonych zawodów prawniczych

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 30

- Praca własna studenta: 170

Suma godzin: 200

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU: 8

Metody i kryteria oceniania:

PR_W02: praca pisemna/wypowiedzi podczas zajęć

na ocenę 2: w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - nie zna i nie rozumie źródeł i charakteru norm prawnych

na ocenę 3, 3,5: w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - w stopniu podstawowym zna i rozumie źródła i charakter norm prawnych

na ocenę 4, 4,5: w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - dobrze zna i rozumie źródła i charakter norm prawnych

na ocenę 5: w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - bardzo dobrze zna i rozumie źródła i charakter norm prawnych

PR_U02, PR_U07, PR_U08 PR_U09: praca pisemna/wypowiedzi podczas zajęć

na ocenę 2: w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej do analizy i rozwiązywania konkretnych sytuacji, także przez przygotowanie różnego rodzaju wypowiedzi prawniczych

na ocenę 3, 3,5: w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - w stopniu podstawowym potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy i rozwiązywania konkretnych sytuacji, także przez przygotowanie różnego rodzaju wypowiedzi prawniczych

na ocenę 4, 4,5: w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - w stopniu dobrym potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy i rozwiązywania konkretnych sytuacji, także przez przygotowanie różnego rodzaju wypowiedzi prawniczych

na ocenę 5: w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - bardzo dobrze potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy i rozwiązywania konkretnych sytuacji, także przez przygotowanie różnego rodzaju wypowiedzi prawniczych

PR_K01 praca pisemna/wypowiedzi podczas zajęć

na ocenę 2: w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - nie jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm prawnych

na ocenę 3, 3,5: w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - jest gotów w stopniu podstawowym do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm prawnych

na ocenę 4, 4,5: w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - jest gotów w stopniu dobrym do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm prawnych

na ocenę 5: w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - jest gotów w stopniu bardzo dobrym do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm prawnych

PR_K02, PR_K03: praca pisemna/wypowiedzi podczas zajęć

na ocenę 2: w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - nie jest gotów do przyjmowania różnych ról społecznych, w tym wykonywania określonych zawodów prawniczych

na ocenę 3, 3,5: w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - jest gotów w stopniu podstawowym do przyjmowania różnych ról społecznych, w tym wykonywania określonych zawodów prawniczych

na ocenę 4, 4,5: w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - jest gotów w stopniu dobrym do przyjmowania różnych ról społecznych, w tym wykonywania określonych zawodów prawniczych

na ocenę 5: w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - jest gotów w stopniu bardzo dobrym do przyjmowania różnych ról społecznych, w tym wykonywania określonych zawodów prawniczych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)