Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-SEM-5MMich
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria magisterskie Prawa
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 2.00 LUB 26.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się

Wiedza: PR_W02

Umiejętności PR_U02; PR_U07; PR_U08 PR_U09

Kompetencje społeczne PR_K01; PR_K02; PR_K03

Skrócony opis:

Seminarium adresowane jest do studentów V roku na kierunku prawo. Celem zajęć jest odbycie przez studentów – uczestników seminarium - pogłębionych studiów w zakresie prawa handlowego.

Pełny opis:

Zasadnicze cele seminarium to:

1. uzyskanie wiedzy w zakresie metodologii pisania pracy magisterskiej poświęconej prawu prywatnemu,

2. sporządzenie planów prac magisterskich

3. sporządzenie pracy magisterskiej.

Literatura:

Podstawę seminarium stanowić będą pozycje literatury z zakresu prawa handlowego (w tym opracowania systemowe, podręcznikowe, monograficzne, artykułowe i glosy) dotyczących problematyki poszczególnych zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: Student ma wiedzę o instytucjach prawa prywatnego i gospodarczego, w tym o źródłach prawa i kształtowaniu się tego prawa w czasie i przestrzeni (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się PR_W02)

EK2: Student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa prywatnego i gospodarczego do opisu, analizy i rozwiązywania sytuacji faktycznych (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się PR_U02).

EK3: Student potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne, oraz dokonywać analizy i interpretacji określonych zagadnień prawnych prawa prywatnego i gospodarczego w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt

uczenia się PR_U07).

EK4: Student potrafi stworzyć projekt aktu prawnego w zakresie prawa prywatnego i gospodarczego zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się PR_U08

EK5: Student potrafi prezentować tezy badawcze dotyczące zagadnień prawa prywatnego i gospodarczego i przedstawiać argumenty na poparcie tych tez w formie ustnej (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się PR_U09)

EK6: Student potrafi uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę na temat prawa prywatnego i gospodarczego, w tym śledzić zmiany w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się

PR_K01)

EK7: Student potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykorzystaniem prawa prywatnego i gospodarczego w zawodach prawniczych (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się PR_K02)

EK8: Student potrafi pracować w grupie i przygotowywać projekty o charakterze naukowym dotyczące prawa prywatnego i gospodarczego (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się PR_K03).

*treść kierunkowych efektów uczenia się jest dostępna na stronie

https://wpia.uksw.edu.pl/sites/default/files/plan-zajec/Uchwa%C5%82a%20senatu%20prawo%202019.pdf

Opis ECTS (łącznie za 2 semestry).

16 ECTS*25=400 h

zajęcia z nauczycielem akademickim: 60 h

przygotowanie do zajęć (lektura literatury, orzecznictwa, glos): 40 h

zbieranie materiałów do pracy magisterskiej: 160

przygotowanie pracy magisterskiej: 140 h

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie odbywa się poprzez kontakt synchroniczny na platformie MS Teams oraz przez kontakt asynchroniczny w formie chatu lub za pomocą poczty elektronicznej, podczas których konsultowane są założenia pracy magisterskiej, plany pracy i poszczególne rozdziały.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8467d5ded72a4ffeadc2a9487343198d%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=39f7fbaa-4f8f-4985-9c37-bb0fd151731d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Metodami oceny będzie ocena ciągła, obserwacja zachowań, ocena prac pisemnych, ocena wypowiedzi ustnych.

Kryteria oceniania:

EK1: Student ma wiedzę o instytucjach prawa prywatnego i gospodarczego, w tym o źródłach prawa i kształtowaniu się tego prawa w czasie i przestrzeni (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się PR_W02)

Na ocenę bardzo dobrą

Student ma pogłębioną wiedzę o instytucjach prawa prywatnego i gospodarczego, w tym o źródłach prawa i kształtowaniu się tego prawa w czasie i przestrzeni opartą o znajomość aktów prawnych, orzecznictwa i literatury

Na ocenę dobrą

Student ma dobrą wiedzę o instytucjach prawa prywatnego i gospodarczego; zna źródła prawa i charakterystykę kształtowania się tego prawa w czasie i przestrzeni; wiedza w tym zakresie opiera się o znajomość aktów prawnych i literatury

Na ocenę dostateczną

Student ma podstawową wiedzę o instytucjach prawa prywatnego i gospodarczego, w tym o źródłach prawa i kształtowaniu się tego prawa w czasie i przestrzeni opartą o znajomość aktów prawnych

Na ocenę niedostateczną

Student nie zna instytucji prawa prywatnego i gospodarczego, ani źródeł prawa i kształtowania się tego prawa w czasie i przestrzeni

EK2: Student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa prywatnego i gospodarczego do opisu, analizy i rozwiązywania sytuacji faktycznych (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się PR_U02).

Na ocenę bardzo dobrą

Student biegle wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu prawa prywatnego i gospodarczego do opisu, analizy i rozwiązywania sytuacji faktycznych; odwołuje się przy tym do aktów prawnych, orzecznictwa i doktryny prawnej

Na ocenę dobrą

Student wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu prawa prywatnego i gospodarczego do opisu, analizy i rozwiązywania sytuacji faktycznych w stopniu dobrym; odwołuje się przy tym do aktów prawnych i doktryny prawnej

Na ocenę dostateczną

Student potrafi w stopniu dostatecznym wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa prywatnego i gospodarczego do opisu, analizy i rozwiązywania sytuacji faktycznych; odwołuje się przy tym do aktów prawnych

Na ocenę niedostateczną

Student nie umie wykorzystać wiedzy teoretycznej z zakresu prawa prywatnego i gospodarczego do opisu, analizy i rozwiązywania sytuacji faktycznych

EK3: Student potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne, oraz dokonywać analizy i interpretacji określonych zagadnień prawnych prawa prywatnego i gospodarczego w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się PR_U07).

Na ocenę bardzo dobrą

Student potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne, oraz dokonywać analizy i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym; ma umiejętność zebrania potrzebnych źródeł normatywnych, orzeczniczych i doktrynalnych, uporządkowania ich i przedstawienia w sposób syntetyczny oraz

przedstawiania własnych wniosków

Na ocenę dobrą

Student potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne, oraz dokonywać analizy i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym; ma umiejętność zebrania potrzebnych źródeł normatywnych i doktrynalnych, uporządkowania ich i przedstawienia w sposób syntetyczny

Na ocenę dostateczną

Student potrafi w stopniu dostatecznym projektować i tworzyć różne prace pisemne, oraz dokonywać analizy i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym; ma umiejętność zebrania podstawowych źródeł normatywnych i doktrynalnych, uporządkowania ich i przedstawienia w sposób syntetyczny

Na ocenę niedostateczną

Student nie potrafi projektować i tworzyć prac pisemnych, oraz dokonywać analizy i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

EK4: Student potrafi stworzyć projekt aktu prawnego w zakresie prywatnego i gospodarczego zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się PR_U08 ).

Na ocenę bardzo dobrą

Student potrafi stworzyć projekt aktu prawnego w zakresie prywatnego i gospodarczego zgodnie z wymogami wynikającymi z prawa bez uchybień

Na ocenę dobrą

Student potrafi stworzyć projekt aktu prawnego w zakresie prywatnego i gospodarczego zgodnie z wymogami wynikającymi z prawa z pewnymi uchybieniami niemającymi znaczenia dla ważności aktu

Na ocenę dostateczną

Student potrafi stworzyć projekt aktu prawnego w zakresie prywatnego i gospodarczego zgodnie z wymogami wynikającymi z prawa z

uchybieniami, ale bez naruszania istoty danego aktu

Na ocenę niedostateczną

Student nie potrafi stworzyć projektu aktu prawnego w zakresie prywatnego i gospodarczego

EK5: Student potrafi prezentować tezy badawcze dotyczące zagadnień prawa prywatnego i gospodarczego i przedstawiać argumenty na poparcie tych tez w formie ustnej (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się PR_U09)

Na ocenę bardzo dobrą

Student potrafi prezentować tezy badawcze dotyczące zagadnień prawa prywatnego i gospodarczego i przedstawiać argumenty na poparcie tych tez w formie ustnej; wypowiedź jest płynna i uporządkowana, odnosi się do podstaw

normatywnych, orzecznictwa i literatury

Na ocenę dobrą

Student potrafi prezentować tezy badawcze dotyczące zagadnień prawa prywatnego i gospodarczego i przedstawiać argumenty na poparcie tych tez w formie ustnej; wypowiedź jest co do zasady płynna i uporządkowana, odnosi się do podstaw normatywnych i literatury

Na ocenę dostateczną

Student potrafi prezentować podstawowe tezy badawcze dotyczące zagadnień prawa prywatnego i gospodarczego i przedstawiać argumenty na poparcie tych tez w formie ustnej; wypowiedź może zawierać uchybienia, ale nie musi być spójna i poprawna merytorycznie

Na ocenę niedostateczną

Student nie potrafi prezentować tez badawczych dotyczących zagadnień prawa prywatnego i gospodarczego ani przedstawiać argumentów w formie ustnej.

EK6: Student potrafi uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę na temat prawa prywatnego i gospodarczego, w tym śledzić zmiany w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się PR_K01)

Na ocenę bardzo dobrą

Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę na temat prawa prywatnego i gospodarczego, w tym śledzić zmiany w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie korzystając z krajowych i zagranicznych baz wiedzy

Na ocenę dobrą

Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę na temat prawa prywatnego i gospodarczego, w tym śledzić zmiany w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie korzystając z krajowych baz wiedzy

Na ocenę dostateczną

Student potrafi uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę na temat prawa prywatnego i gospodarczego, w tym śledzić zmiany w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie korzystając ze wskazanych podczas zajęć krajowych baz wiedzy

Na ocenę niedostateczną

Student nie potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić swojej wiedzy na temat prawa prywatnego i gospodarczego, w tym śledzić zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie

EK7: Student potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykorzystaniem prawa prywatnego i gospodarczego w zawodach prawniczych (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się PR_K02)

Na ocenę bardzo dobrą

Student potrafi biegle identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykorzystaniem prawa prywatnego i gospodarczego w zawodach prawniczych i wykorzystywać wiedzę o prawie prywatnym i gospodarczym do dyskusji

Na ocenę dobrą

Student potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykorzystaniem prawa prywatnego i gospodarczego w zawodach

prawniczych w stopniu dobrym

Na ocenę dostateczną

Student potrafi identyfikować i rozstrzygać podstawowe dylematy związane z wykorzystaniem prawa prywatnego i gospodarczego w zawodach prawniczych

Na ocenę niedostateczną

Student nie potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematów związanych z wykorzystaniem prawa prywatnego i gospodarczego w zawodach prawniczych

EK8: Student potrafi pracować w grupie i przygotowywać projekty o charakterze naukowym dotyczące prawa prywatnego i gospodarczego (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się PR_K03).

Na ocenę bardzo dobrą

Student potrafi pracować w grupie i przygotowywać projekty o charakterze naukowym dotyczące prawa prywatnego i gospodarczego; potrafi przyjąć pozycję lidera i kierować zespołem

Na ocenę dobrą

Student potrafi pracować w grupie i przygotowywać projekty o charakterze naukowym dotyczące prawa prywatnego i gospodarczego; jest rzetelnym członkiem grupy i angażuje się w jej działania

Na ocenę dostateczną

Student potrafi pracować w grupie i przygotowywać projekty o charakterze naukowym dotyczące prawa prywatnego i gospodarczego; jest raczej biernym członkiem grupy, wykonuje w niej podstawowe zadania niewymagające kreatywności

Na ocenę niedostateczną

Student nie potrafi pracować w grupie i przygotowywać projektów o charakterze naukowym dotyczących prawa prywatnego i gospodarczego

*treść kierunkowych efektów uczenia się jest dostępna na stronie

https://wpia.uksw.edu.pl/sites/default/files/plan-zajec/Uchwa%C5%82a%20senatu%20prawo%202019.pdf

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Michalski
Prowadzący grup: Marek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Michalski
Prowadzący grup: Marek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Michalski
Prowadzący grup: Marek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Michalski
Prowadzący grup: Marek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Michalski
Prowadzący grup: Marek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Michalski
Prowadzący grup: Marek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)