Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-SEM-5SG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U02

PR_U07

PR_U08

PR_U09

PR_K01

PR_K02

PR_K03Skrócony opis:

Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy na temat źródeł, genezy oraz ewolucji instytucji ustrojowych i prawnych w Polsce, a także o ich związku z instytucjami współczesnymi. Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do samodzielnej pracy naukowej na tym polu oraz doskonalenie warsztatu naukowego, a to m. in. przez nabywanie umiejętności poszukiwania źródeł i literatury oraz ich rzetelnej analizy, a także tworzenia opracowań naukowych. Zajęcia ukierunkowane są również na sukcesywne, konsekwentne opracowywanie pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:Problematyka zajęć zależna jest od indywidualnych zainteresowań studentów ewentualnie od aktualnych potrzeb naukowych Katedry

Literatura:

Podręczniki podstawowe: (1. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2001; 2. M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2007; 3. D. Makiłła, Historia prawa w Polsce, Warszawa 2008)

Literatura szczegółowa jest wskazywana w zależności od podejmowanego tematu badawczego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

EK1: potrafi poddać analizie przedmiot pracy magisterskiej

EK2: posiada umiejętność poprawnego formułowania problemów badawczych i ich rozwiązywania

EK3: posiada zdolność stosowania adekwatnych do przedmiotu badań metod badawczych

EK4: posiada zdolność logicznego prowadzenia wywodu i właściwego korzystania z materiałów źródłowych

EK5: rozumie potrzebę etycznego postępowania w toku swojej pracy badawczej

OPIS ECTS:

Udział w zajęciach - 60h

Opracowanie literatury - 100h

Przygotowanie pracy magisterskiej - 140h

SUMA ECTS: 300h/25 = 12h

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne, poprzez które osiągane są efekty kształcenia w obszarze umiejętności: dyskusja, analiza źródeł.

Metody dydaktyczne, poprzez które osiągane są efekty kształcenia w obszarze kompetencji dyskusja.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności: praca magisterska

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji: ocenianie ciągłe.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)