Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-SEM-5TS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Umiejętności


PR_U02;


PR_U07;


PR_U08;


PR_U09;


Kompetencje


PR_K01;


PR_K02;


PR_K03


Skrócony opis:

Szczegółowe zapoznanie się z tematyką prawa handlowego.

Pełny opis:

Analiza bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych z zakresu prawa handlowego wybrane przez prowadzącego seminarium;

Analiza bieżących publikacje artykułowe związane z prawem handlowym, a wybrane przez prowadzącego seminarium

Podstawowe zasady tworzenia planu pracy magisterskiej

Tworzenie planu pracy magisterskiej i analiza problemów która w toku tych czynności się pojawia.

Literatura:

Podawana na bieżąco na zajęciach.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa spółek;

EK2: potrafi projektować i tworzyć prace pisemne w języku polskim

EK3: posiada umiejętność projektowania i tworzenia wystąpień w języku polskim

EK4: prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z prawem handlowym

EK5: potrafi pracować w grupie i przygotowywać w niej projekty wystąpień, rozwiązań dylematów, jak również sporządzać projekty aktów prawa prywatnego

Udział w seminarium: 30 h

Lektura zadanej literatury: 50 h

Przygotowanie pracy magisterskiej: 70 h

SUMA: 150 h

Liczba ECTS: 150 h : 25 = 6 pkt

Metody i kryteria oceniania:

Napisanie pracy magisterskiej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)