Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie V rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-SEM-PCZ-V
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie V rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U02

PR_U07

PR_U08

PR_U09

PR_K01

PR_K02

PR_K03


Skrócony opis:

Zagadnienia metodologiczne związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej

Zjawisko plagiatu

Poszukiwanie materiałów źródłowych i korzystanie z nich

Podstawowe informacje dotyczące korzystania z systemu informacji prawnej Lex

Zagadnienie wybierania i formułowania tematów pracy

Omawianie planów prac magisterskich

Ćwiczenie umiejętności (warsztatu naukowego) pisania pracy

Omawianie węzłowych problemów prac poszczególnych seminarzystów

Wspólna dyskusja nad fragmentami prac

Wybrane zagadnienia (w szczególności):

1. Prawo stosunku pracy.

2. Ochrona dóbr osobistych pracownika.

3. Nietypowe formy zatrudnienia/ Praca tymczasowa.

4. Mobbing

5. Wynagradzanie za pracę

6. Zmiana treści stosunku pracy

Pełny opis:

Zagadnienia metodologiczne związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej

Zjawisko plagiatu

Poszukiwanie materiałów źródłowych i korzystanie z nich

Podstawowe informacje dotyczące korzystania z systemu informacji prawnej Lex

Zagadnienie wybierania i formułowania tematów pracy

Omawianie planów prac magisterskich

Ćwiczenie umiejętności (warsztatu naukowego) pisania pracy

Omawianie węzłowych problemów prac poszczególnych seminarzystów

Wspólna dyskusja nad fragmentami prac

Wybrane zagadnienia (w szczególności):

1. Prawo stosunku pracy.

2. Ochrona dóbr osobistych pracownika.

3. Nietypowe formy zatrudnienia/ Praca tymczasowa.

4. Mobbing

5. Wynagradzanie za pracę

6. Zmiana treści stosunku pracy

Literatura:

Zalecana lub wymagana - stosownie do tematu pracy magisterskiej i przedmiotu zajęć

a ponadto literatura uzupełniająca np.:

K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012,

T. Liszcz, Prawo pracy, najnowsze wydanie,

Z. Góral, O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2011,

K. W. Baran (red), Zarys systemu prawa pracy. Tom I: Część ogólna prawa pracy, Warszawa 2010

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 posiada umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa w tym prawa pracy do poprawnego formułowania problemów badawczych z zakresu prawa pracy i ich rozwiązywania

EK2 potrafi przygotować obszerne opracowanie naukowe z zakresu nauk prawnych tematycznie powiązane z prawem pracy, używając w tym celu właściwych metod badawczych

EK3 potrafi przygotować i ustnie, na szerszym forum, zaprezentować opracowanie odnoszące się do zagadnienia prawnego z zakresu prawa pracy

EK4 jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu prawa pracy

EK5 dąży do uwzględniania przy ocenie zjawisk ze sfery pracy oraz przy stosowaniu prawa pracy zasad etycznych

EK6 potrafi współpracować w kilku, kilkunastoosobowej grupie seminarzystów, przyjmując raz rolę słuchacza, raz dyskutanta raz prelegenta

Opis ECTS

udział w zajęciach 16 h

przygotowanie do zajęć 20 h

konsultacje 5 h

czas na pisanie pracy magisterskiej 109 h

w sumie 150 h a więc liczba punktów ECTS: 6

Metody i kryteria oceniania:

Najważniejszym celem seminarium jest przygotowanie pracy magisterskiej. Dla zaliczania kolejnych semestrów konieczne są postępy w tym zakresie:

- zaliczenie semestru I (IV rok studiów) możliwe jest pod warunkiem uzgodnienia z prowadzącym tematu pracy magisterskiej oraz przygotowania jej planu,

- zaliczenie semestru II (IV rok studiów) możliwe jest pod warunkiem przygotowania I rozdziału pracy magisterskiej,

- zaliczenie semestru III (V rok studiów) możliwe jest pod warunkiem naniesienia poprawek w I rozdziale pracy oraz przygotowania II rozdziału pracy magisterskiej

- zaliczenie semestru IV (V rok studiów) możliwe jest pod warunkiem przygotowania całej pracy magisterskiej wraz ze wstępem, zakończeniem, wykazem skrótów, spisem treści i bibliografią.

Metody oceniania:

EK1

metody dydaktyczne: dyskusja na zasadzie okrągłego stołu, wykład konwersatoryjny, metoda sytuacyjna, giełda pomysłów, klasyczna metoda problemowa, studium przypadku, dyskusja seminaryjna

sposób weryfikacji: ocenianie ciągłe (stawianie plusów albo minusów, o których mowa w kryteriach oceniania), wystąpienie ustne

EK2

metody dydaktyczne: dyskusja na zasadzie okrągłego stołu, wykład konwersatoryjny, metoda sytuacyjna, giełda pomysłów, klasyczna metoda problemowa, studium przypadku, dyskusja seminaryjna

sposób weryfikacji: wystąpienie ustne

EK3

metody dydaktyczne: dyskusja na zasadzie okrągłego stołu, wykład konwersatoryjny, metoda sytuacyjna, giełda pomysłów, klasyczna metoda problemowa, studium przypadku, dyskusja seminaryjna

sposób weryfikacji: wystąpienie ustne

EK4

metody dydaktyczne: dyskusja na zasadzie okrągłego stołu, wykład konwersatoryjny, metoda sytuacyjna, giełda pomysłów, klasyczna metoda problemowa, studium przypadku, dyskusja seminaryjna

sposób weryfikacji: ocenianie ciągłe (stawianie plusów albo minusów, o których mowa w kryteriach oceniania), wystąpienie ustne

EK5

metody dydaktyczne: dyskusja na zasadzie okrągłego stołu, wykład konwersatoryjny, metoda sytuacyjna, giełda pomysłów, klasyczna metoda problemowa, studium przypadku, dyskusja seminaryjna

sposób weryfikacji: ocenianie ciągłe (stawianie plusów albo minusów, o których mowa w kryteriach oceniania), wystąpienie ustne

EK6

metody dydaktyczne: dyskusja na zasadzie okrągłego stołu, wykład konwersatoryjny, metoda sytuacyjna, giełda pomysłów, klasyczna metoda problemowa, studium przypadku, dyskusja seminaryjna

sposób weryfikacji: ocenianie ciągłe (stawianie plusów albo minusów, o których mowa w kryteriach oceniania), wystąpienie ustne

Oceny formujące

a) w ramach oceniania ciągłego

plus student na każdych zajęciach może otrzymać plus jeżeli w ich trakcie, w ocenie prowadzącego wykaże, że w stopniu wyższym niż dostateczny:

1) posiada umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa w tym prawa pracy do poprawnego formułowania problemów badawczych z zakresu prawa pracy i ich rozwiązywania np. zgłosi pomocną uwagę do omawianej na zajęciach pracy innego studenta,

2) jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu prawa pracy, np. wykaże się znajomością publikacji z zakresu prawa pracy prawa pracy, z którą zapoznał się nie mając takiego obowiązku

3) dąży do uwzględniania przy ocenie zjawisk ze sfery pracy oraz przy stosowaniu prawa pracy zasad etycznych, np. w trakcie zajęć zauważy określony problem etyczny związany z tematem zajęć i swoim spostrzeżeniem podzieli się z resztą grupy,

4) potrafi współpracować w grupie seminarzystów, np. czynnie biorąc udział w toczącej się dyskusji.

minus student na każdych zajęciach może otrzymać minus, jeżeli w ich trakcie, w ocenie prowadzącego, okaże się, że:

1) nie posiada umiejętność poprawnego formułowania problemów badawczych z zakresu prawa pracy i ich rozwiązywania np. nie proponuje planu pracy magisterskiej, mimo, że sugestie w tym zakresie prowadzący już mu przekazał,

2) nie zapoznał się z literaturą, której przeczytanie prowadzący polecił seminarzystom,

3) zupełnie nie dostrzega etycznego aspektu zjawisk ze sfery prawa pracy, mimo, że aspekt taki został już wskazany przez prowadzącego w trakcie dotychczasowych zajęć,

4) nie współpracuje w grupie seminarzystów, np. zamiast brać udział w dyskusji swoim zachowaniem zakłóca jej przebieg.

b) w ramach prezentacji fragmentu pracy magisterskiej (wystąpienie ustne)

c) w ramach pracy nad pracą magisterską student zobowiązany jest w semestrze zimowym przedstawić prowadzącemu na piśmie drugi rozdział pracy magisterskiej a w semestrze letnim całą ukończoną pracę magisterską

Osiągnięcie przez studenta efektów kształcenia o symbolach EK2 i EK3 będzie weryfikowane na podstawie jego ustnego wystąpienia dotyczącego przygotowywanej pracy. Wystąpienie może zostać ocenione na ocenę A, B lub C.

C student otrzymuje z wystąpienia ocenę C jeżeli wystąpienie nie wykazuje związku z jego deklarowanym tematem lub jest nieuporządkowane lub nie daje podstaw do przyjęcia, że student przygotowując je zastosował jakiekolwiek metody badawcze albo oczywiste jest, że student nie zapoznał się z najbardziej podstawową literaturą z prezentowanego zakresu,

B student otrzymuje z wystąpienia ocenę B, jeżeli treść wystąpienia odpowiada deklarowanemu tematowi, jest uporządkowane oraz daje podstawy do przyjęcia, że student przygotowując je zapoznał się z podstawową literaturą dotyczącą omawianego zagadnienia,

A student otrzymuje z wystąpienia ocenę A, jeżeli treść wystąpienia odpowiada deklarowanemu tematowi, jest uporządkowane oraz daje podstawy do przyjęcia, że student przygotowując je w pogłębiony sposób zapoznał się z literaturą dotyczącą omawianego zagadnienia a ponadto dokonał jej krytycznej analizy

Ocena podsumowująca

Student uzyskuje ocenę zal, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) liczba minusów uzyskanych w trakcie zajęć nie jest wyższa od liczby plusów

2) z wystąpienia ustnego otrzymał co najmniej ocenę B

3) uczestniczył co najmniej w 50% zajęć dydaktycznych (wymaganie to nie odnosi się do studentów, którzy decyzją Dziekana albo Rektora zostali zwolnieni z obowiązku uczestniczenia w zajęciach)

4) w semestrze zimowym przedstawił prowadzącemu na piśmie ukończony drugi rozdział pracy magisterskiej a w semestrze letnim przedstawi całą ukończoną pracę magisterską

Student uzyskuje ocenę nzal, jeżeli uczestniczył co najmniej w 50% zajęć dydaktycznych (wymaganie to nie odnosi się do studentów, którzy decyzją Dziekana albo Rektora zostali zwolnieni z obowiązku uczestniczenia w zajęciach) i jednocześnie spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

1) liczba minusów uzyskanych w trakcie zajęć jest wyższa od liczby plusów

2) z wystąpienia ustnego otrzymał ocenę C

3) w semestrze zimowym nie przekaże prowadzącemu na piśmie ukończonego drugiego rozdziału pracy magisterskiej lub w semestrze letnim nie przekaże prowadzącemu na piśmie całej ukończonej pracy magisterskiej

W pozostałych przypadkach student nie otrzymuje żadnej oceny.

Praktyki zawodowe:

.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)