Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja państwowa w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MON-APSM(p)-s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administracja państwowa w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM2_W01

SM2_W03

SM2_W07

SM2_W10

SM2_U01

SM2_U02

SM2_U05

SM2_K01

SM2_K06

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z podstawowymi zagadnieniami strukturalno-organizacyjnymi i kompetencyjnymi administracji państwowej wchodzącej w określone relacje (więzi prawne) z organami innych państw

Literatura:

J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: charakteryzuje strukturę aparatu administracji państwowej odpowiedzialnej za relacje z innymi państwami

EK 2: identyfikuje rodzaje więzi występujących między organami wchodzącymi w stosunki międzynarodowe

EK 3: wymienia kompetencje organów administracyjnych w ramach stosunków międzynarodowych

EK 4: potrafi posłużyć się normami prawnymi do rozwiązania konkretnych problemów dotyczących funkcjonowania administracji państwowej w stosunkach międzynarodowych

EK 5: ma świadomość potrzeby bieżącego uzupełniania wiedzy w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji państwowej wchodzącej w stosunki międzynarodowe

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem - 15 konwersatorium

Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć i egzaminu - 35

SUMA GODZIN - 50

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU - 2

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: egzamin w formie pisemnej, bieżąca ocena pracy podczas zajęć z wykładowcą

Kryteria oceniania:

Na ocenę 2:

EK 1: Student nie potrafi scharakteryzować struktury aparatu administracji państwowej odpowiedzialnej za relacje z innymi państwami

EK 2:Student nie identyfikuje rodzajów więzi występujących między organami wchodzącymi w stosunki międzynarodowe

EK 3: Student nie wymienia kompetencji organów administracyjnych w ramach stosunków międzynarodowych

EK 4: Student nie potrafi posłużyć się normami prawnymi do rozwiązania konkretnych problemów dotyczących funkcjonowania administracji państwowej w stosunkach międzynarodowych

EK 5: Student nie ma świadomości potrzeby bieżącego uzupełniania wiedzy w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji państwowej wchodzącej w stosunki międzynarodowe

Na ocenę 3:

EK 1: Student dostatecznie charakteryzuje strukturę aparatu administracji państwowej odpowiedzialnej za relacje z innymi państwami

EK 2:Student dostatecznie identyfikuje rodzaje więzi występujących między organami wchodzącymi w stosunki międzynarodowe

EK 3: Student dostatecznie wymienia kompetencje organów administracyjnych w ramach stosunków międzynarodowych

EK 4: Student dostatecznie potrafi posłużyć się normami prawnymi do rozwiązania konkretnych problemów dotyczących funkcjonowania administracji państwowej w stosunkach międzynarodowych

EK 5: Student ma dostateczną świadomości potrzeby bieżącego uzupełniania wiedzy w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji państwowej wchodzącej w stosunki międzynarodowe

Na ocenę 4:

EK 1: Student dobrze charakteryzuje strukturę aparatu administracji państwowej odpowiedzialnej za relacje z innymi państwami

EK 2:Student dobrze identyfikuje rodzaje więzi występujących między organami wchodzącymi w stosunki międzynarodowe

EK 3: Student dobrze wymienia kompetencje organów administracyjnych w ramach stosunków międzynarodowych

EK 4: Student dobrze potrafi posłużyć się normami prawnymi do rozwiązania konkretnych problemów dotyczących funkcjonowania administracji państwowej w stosunkach międzynarodowych

EK 5: Student ma dobrą świadomość potrzeby bieżącego uzupełniania wiedzy w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji państwowej wchodzącej w stosunki międzynarodowe

Na ocenę 5:

EK 1: Student bardzo dobrze charakteryzuje strukturę aparatu administracji państwowej odpowiedzialnej za relacje z innymi państwami

EK 2:Student bardzo dobrze identyfikuje rodzaje więzi występujących między organami wchodzącymi w stosunki międzynarodowe

EK 3: Student bardzo dobrze wymienia kompetencje organów administracyjnych w ramach stosunków międzynarodowych

EK 4: Student bardzo dobrze potrafi posłużyć się normami prawnymi do rozwiązania konkretnych problemów dotyczących funkcjonowania administracji państwowej w stosunkach międzynarodowych

EK 5: Student ma bardzo dobrą świadomość potrzeby bieżącego uzupełniania wiedzy w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji państwowej wchodzącej w stosunki międzynarodowe

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)