Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

State administration in international relations

General data

Course ID: WP-SM-MON-APSM(p)-s
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: State administration in international relations
Name in Polish: Administracja państwowa w stosunkach międzynarodowych
Organizational unit: Faculty of Law and Administration
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z podstawowymi zagadnieniami strukturalno-organizacyjnymi i kompetencyjnymi administracji państwowej wchodzącej w określone relacje (więzi prawne) z organami innych państw

Bibliography: (in Polish)

J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

EK 1: charakteryzuje strukturę aparatu administracji państwowej odpowiedzialnej za relacje z innymi państwami

EK 2: identyfikuje rodzaje więzi występujących między organami wchodzącymi w stosunki międzynarodowe

EK 3: wymienia kompetencje organów administracyjnych w ramach stosunków międzynarodowych

EK 4: potrafi posłużyć się normami prawnymi do rozwiązania konkretnych problemów dotyczących funkcjonowania administracji państwowej w stosunkach międzynarodowych

EK 5: ma świadomość potrzeby bieżącego uzupełniania wiedzy w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji państwowej wchodzącej w stosunki międzynarodowe

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem - 15 konwersatorium

Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć i egzaminu - 35

SUMA GODZIN - 50

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU - 2

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody oceniania: egzamin w formie pisemnej, bieżąca ocena pracy podczas zajęć z wykładowcą

Kryteria oceniania:

Na ocenę 2:

EK 1: Student nie potrafi scharakteryzować struktury aparatu administracji państwowej odpowiedzialnej za relacje z innymi państwami

EK 2:Student nie identyfikuje rodzajów więzi występujących między organami wchodzącymi w stosunki międzynarodowe

EK 3: Student nie wymienia kompetencji organów administracyjnych w ramach stosunków międzynarodowych

EK 4: Student nie potrafi posłużyć się normami prawnymi do rozwiązania konkretnych problemów dotyczących funkcjonowania administracji państwowej w stosunkach międzynarodowych

EK 5: Student nie ma świadomości potrzeby bieżącego uzupełniania wiedzy w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji państwowej wchodzącej w stosunki międzynarodowe

Na ocenę 3:

EK 1: Student dostatecznie charakteryzuje strukturę aparatu administracji państwowej odpowiedzialnej za relacje z innymi państwami

EK 2:Student dostatecznie identyfikuje rodzaje więzi występujących między organami wchodzącymi w stosunki międzynarodowe

EK 3: Student dostatecznie wymienia kompetencje organów administracyjnych w ramach stosunków międzynarodowych

EK 4: Student dostatecznie potrafi posłużyć się normami prawnymi do rozwiązania konkretnych problemów dotyczących funkcjonowania administracji państwowej w stosunkach międzynarodowych

EK 5: Student ma dostateczną świadomości potrzeby bieżącego uzupełniania wiedzy w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji państwowej wchodzącej w stosunki międzynarodowe

Na ocenę 4:

EK 1: Student dobrze charakteryzuje strukturę aparatu administracji państwowej odpowiedzialnej za relacje z innymi państwami

EK 2:Student dobrze identyfikuje rodzaje więzi występujących między organami wchodzącymi w stosunki międzynarodowe

EK 3: Student dobrze wymienia kompetencje organów administracyjnych w ramach stosunków międzynarodowych

EK 4: Student dobrze potrafi posłużyć się normami prawnymi do rozwiązania konkretnych problemów dotyczących funkcjonowania administracji państwowej w stosunkach międzynarodowych

EK 5: Student ma dobrą świadomość potrzeby bieżącego uzupełniania wiedzy w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji państwowej wchodzącej w stosunki międzynarodowe

Na ocenę 5:

EK 1: Student bardzo dobrze charakteryzuje strukturę aparatu administracji państwowej odpowiedzialnej za relacje z innymi państwami

EK 2:Student bardzo dobrze identyfikuje rodzaje więzi występujących między organami wchodzącymi w stosunki międzynarodowe

EK 3: Student bardzo dobrze wymienia kompetencje organów administracyjnych w ramach stosunków międzynarodowych

EK 4: Student bardzo dobrze potrafi posłużyć się normami prawnymi do rozwiązania konkretnych problemów dotyczących funkcjonowania administracji państwowej w stosunkach międzynarodowych

EK 5: Student ma bardzo dobrą świadomość potrzeby bieżącego uzupełniania wiedzy w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji państwowej wchodzącej w stosunki międzynarodowe

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)