Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-PG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku I st. - Stosunki międzynarodowe stacjonarne
Strona przedmiotu: http://www.wipa.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_W01

SM1_W04

SM1_W10

SM1_W20

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Obligatoryjny, podstawowy

Cele przedmiotu:

1. Pogłębiona analiza zagadnień z zakresu mikro- i makroekonomii, funkcjonowania państwa w gospodarce, polityki gospodarczej i społecznej państwa, sprawnego posługiwania się definicjami, rozumienia procesów zachodzących w gospodarce,

2. Implikacja teorii ekonomii na grunt praktyczny, umiejętności przewidywania prawidłowości ekonomicznych na przykładach zjawisk wziętych z rzeczywistości ekonomicznej, analizowania i prognozowania ogólnych praw gospodarczych

Wymagania wstępne: Podstawy ekonomii

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.Pojęcie „polityka gospodarcza” i jej podmioty, nauka PG, doktryny społ.-ekonom. i doktryny PG

2.Systemy ekonomiczne i funkcje PG – ustroje S-E, funkcje państwa, kierowanie gospodarką

3.Uwarunkowania, cele, dziedziny PG

4.Przedmiot oddziaływań – gospodarka narodowa i jej relacje z otoczeniem

5.Doktryny, systemy – merkantylizm, protekcjonizm, liberalizm, gospodarka wojenna, PG a globalizacja

6.Polityka rozwoju gosp. – ścieżka wzrostu, problemy wzrostu, polityka: przemysłowa, żywnościowa, regionalna, ochrony środowiska, naukowa, inwestycyjna

7. Mechanizmy oddziaływań – polityka pieniężna, budżetowa, rynek pracy, dochody i ceny

8.Narzędzia PG

9.PG samorządów terytorialnych

10.Przesłanki i sposoby wspierania MSP

11.Transformacja systemu gosp. Polski

Metody oceny:

1. Ocena za całokształt pracy na zajęciach

2. Wykład ma charakter teoretyczno-praktyczny

3. Referaty, studia przypadku, aktywność na zajęciach

4. Ocena na podstawie pisemnego egzaminu końcowego

Literatura:

Polityka gospodarcza [2006] Bolesław Winiarski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN

Polityka gospodarcza [2004] Henryk Ćwikliński (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Polityka gospodarcza [2006] Bolesław Winiarski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN

Wprowadzenie do polityki gospodarczej [2008] Mirosław Geise, Wydawnictwo Adam Marszałek

Polityka gospodarcza [2007] Tadeusz Włudyka (red.), Wolters Kluwer

Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania [2007] Mirosława Klamut (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 - ma podstawową wiedzę o stosunkach międzynarodowych i ich relacjach do polityki gospodarczej;

EK2 - ma podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów ekonomicznych i

gospodarczych właściwych dla kierunku stosunki międzynarodowe;

EK3 - ma podstawową wiedzę o człowieku, zwłaszcza o zasadach funkcjonowania jednostki w przestrzeni międzynarodowej w aspekcie ekonomicznym;

EK4 - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, a w szczególności prowadzenia działalności

gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu ekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz polityki gospodarczej, w stopniu właściwym dla kierunku stosunki międzynarodowe.

Aktywność studenta:

Udział w wykładzie 45

Przygotowanie do wykładu 30

Czas na napisanie eseju, przygotowanie prezentacji 15

SUMA GODZIN - 90

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU - 3

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne dla EK1, EK2, EK3, EK4 łącznie, zależnie od zagadnienia:

1. Wykład problemowy - poświęcony omówieniu problemów, w tym sposobów oraz końcowego rozwiązania problemu.

2. Wykład konwersatoryjny - wykład połączony z bezpośrednią aktywnością słuchaczy, skierowaną na rozwiązanie problemów teoretycznych lub praktycznych.

3. Metoda projektu - realizacji zadania poznawczego lub praktycznego przez grupę studentów lub indywidualnie. Prowadzący inspiruje studentów do tworzenia projektu i kontroluje jego przebieg.

4. Case study - szczegółowa analiza konkretnego przypadku, wydarzenia, wyciąganie wniosków, dokonywanie porównań, uogólnień.

5. Referaty - przygotowane przez studentów referaty stanowią wprowadzenie, podstawę do dyskusji.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia - aktywność na zajęciach, obserwacja zachowań, ocenianie ciągłe, egzamin pisemny

Kryteria oceny:

EK1 - ma podstawową wiedzę o stosunkach międzynarodowych i ich relacjach do polityki gospodarczej

Na ocenę 2 (ndst) - nie potrafi wyjaśnić podstawowych instytucji stosunków międzynarodowych oraz scharakteryzować ich relacji do polityki gospodarczej

Na ocenę 3 (dst)- dostatecznie charakteryzuje kilka instytucji stosunków międzynarodowych i w stopniu dostatecznych opisuje ich relację do polityki gospodarczej

Na ocenę 4 (db) - wyjaśnia większość podstawowych instytucji stosunków międzynarodowych i ich relację do polityki gospodarczej w stopniu dobrym

Na ocenę 5 (bdb) - wyjaśnia wszystkie instytucje stosunków międzynarodowych, porównuje je, a także w stopniu bardzo dobrym opisuje ich relacje do polityki gospodarczej oraz identyfikuje narzędzia do rozwiązania postawionych problemów

EK2 - ma podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów ekonomicznych i

gospodarczych właściwych dla kierunku stosunki międzynarodowe

Na ocenę 2 (ndst) - nie potrafi wyjaśnić podstawowych instytucji z zakresu przedmiotów ekonomicznych i gospodarczych właściwych dla kierunku stosunki międzynarodowe

Na ocenę 3 (dst)- dostatecznie charakteryzuje kilka instytucji z zakresu przedmiotów ekonomicznych i gospodarczych właściwych dla kierunku stosunki międzynarodowe

Na ocenę 4 (db) - wyjaśnia większość podstawowych instytucji z zakresu przedmiotów ekonomicznych i gospodarczych właściwych dla kierunku stosunki międzynarodowe w stopniu dobrym

Na ocenę 5 (bdb) - wyjaśnia wszystkie instytucje z zakresu przedmiotów ekonomicznych i gospodarczych właściwych dla kierunku stosunki międzynarodowe, porównuje je, a także w stopniu bardzo dobrym opisuje ich relacje do polityki gospodarczej oraz identyfikuje narzędzia do rozwiązania postawionych problemów

EK3 - ma podstawową wiedzę o człowieku, zwłaszcza o zasadach funkcjonowania jednostki w przestrzeni międzynarodowej w aspekcie ekonomicznym

Na ocenę 2 (ndst) - nie ma podstawowej wiedzy o człowieku, zwłaszcza o zasadach funkcjonowania jednostki w przestrzeni międzynarodowej w aspekcie ekonomicznym

Na ocenę 3 (dst)- posiada podstawową wiedzę o człowieku, zwłaszcza o zasadach funkcjonowania jednostki w przestrzeni międzynarodowej w aspekcie ekonomicznym

Na ocenę 4 (db) - w stopniu dobrym opanował wiedzę o człowieku, zwłaszcza o zasadach funkcjonowania jednostki w przestrzeni międzynarodowej w aspekcie ekonomicznym

Na ocenę 5 (bdb) - w stopniu bardzo dobrym opanował wiedzę o człowieku, zwłaszcza o zasadach funkcjonowania jednostki w przestrzeni międzynarodowej w aspekcie ekonomicznym, a także identyfikuje narzędzia do rozwiązania postawionych problemów

EK4 - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, a w szczególności prowadzenia działalności

gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu ekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz polityki gospodarczej, w stopniu właściwym dla kierunku stosunki międzynarodowe

Na ocenę 2 (ndst) - nie potrafi wyjaśnić podstawowych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, a w szczególności prowadzenia działalności

gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu ekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz polityki gospodarczej, w stopniu właściwym dla kierunku stosunki międzynarodowe

Na ocenę 3 (dst)- dostatecznie charakteryzuje kilka zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, a w szczególności prowadzenia działalności

gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu ekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz polityki gospodarczej, w stopniu właściwym dla kierunku stosunki międzynarodowe

Na ocenę 4 (db) - wyjaśnia w stopniu dobrym większość zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, a w szczególności prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu ekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz polityki gospodarczej, w stopniu właściwym dla kierunku stosunki międzynarodowe

Na ocenę 5 (bdb) - wyjaśnia w stopniu bardzo dobrym wszystkie zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, a w szczególności prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu ekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz polityki gospodarczej, w stopniu właściwym dla kierunku stosunki międzynarodowe

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Niklińska
Prowadzący grup: Natalia Niklińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Obligatoryjny, podstawowy

Cele przedmiotu:

1. Pogłębiona analiza zagadnień z zakresu mikro- i makroekonomii, funkcjonowania państwa w gospodarce, polityki gospodarczej i społecznej państwa, sprawnego posługiwania się definicjami, rozumienia procesów zachodzących w gospodarce,

2. Implikacja teorii ekonomii na grunt praktyczny, umiejętności przewidywania prawidłowości ekonomicznych na przykładach zjawisk wziętych z rzeczywistości ekonomicznej, analizowania i prognozowania ogólnych praw gospodarczych

Wymagania wstępne: Podstawy ekonomii

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.Pojęcie „polityka gospodarcza” i jej podmioty, nauka PG, doktryny społ.-ekonom. i doktryny PG

2.Systemy ekonomiczne i funkcje PG – ustroje S-E, funkcje państwa, kierowanie gospodarką

3.Uwarunkowania, cele, dziedziny PG

4.Przedmiot oddziaływań – gospodarka narodowa i jej relacje z otoczeniem

5.Doktryny, systemy – merkantylizm, protekcjonizm, liberalizm, gospodarka wojenna, PG a globalizacja

6.Polityka rozwoju gosp. – ścieżka wzrostu, problemy wzrostu, polityka: przemysłowa, żywnościowa, regionalna, ochrony środowiska, naukowa, inwestycyjna

7. Mechanizmy oddziaływań – polityka pieniężna, budżetowa, rynek pracy, dochody i ceny

8.Narzędzia PG

9.PG samorządów terytorialnych

10.Przesłanki i sposoby wspierania MSP

11.Transformacja systemu gosp. Polski

Metody oceny:

1. Ocena za całokształt pracy na zajęciach

2. Wykład ma charakter teoretyczno-praktyczny

3. Referaty, studia przypadku, aktywność na zajęciach

4. Ocena na podstawie pisemnego egzaminu końcowego

Literatura:

Polityka gospodarcza [2006] Bolesław Winiarski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN

Polityka gospodarcza [2004] Henryk Ćwikliński (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Polityka gospodarcza [2006] Bolesław Winiarski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN

Wprowadzenie do polityki gospodarczej [2008] Mirosław Geise, Wydawnictwo Adam Marszałek

Polityka gospodarcza [2007] Tadeusz Włudyka (red.), Wolters Kluwer

Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania [2007] Mirosława Klamut (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN

Wymagania wstępne:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.