Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-PM(p)-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku I st. - Stosunki międzynarodowe stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_W01, SM1_W02, SM1_W03, SM1_U01,

SM1_U02, SM1_U03, SM1_U04, SM1_U05,

SM1_K01, SM1_K02, SM1_K03, SM1_K04

Skrócony opis:

Podstawowy kurs prawa międzynarodowego publicznego.

Pełny opis:

1. Prawo międzynarodowe - zagadnienia wstępne

2. Źródła prawa międzynarodowego - cz.1

3. Źródła prawa międzynarodowego - cz.2

4. Źródła prawa międzynarodowego cz. 3

5. Źródła prawa międzynarodowego -cz. 4

6. Źródła prawa międzynarodowego cz. 5

7. Żródła prawa międzynarodowego cz. 6

8. Stosowanie prawa międzynarodowego w wewnętrznym porządku prawnym państwa.

9. Podmioty prawa międzynarodowego cz. 1

10. Podmioty prawa międzynarodowego cz. 2

11. Podmioty prawa międzynarodowego cz. 3

12. Podmioty prawa międzynarodowego cz. 4

13. Podmioty prawa międzynarodowego cz. 5.

14. Uznanie państwa i rządu; sukcesja państw

15. Zasady prawa międzynarodowego

Literatura:

W.Czapliński, A.Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, wyd.3, Beck Warszawa 2012,

J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, wyd.4, Beck Warszawa 2019,

Efekty kształcenia i opis ECTS:

SM1_W01,

Student zna uwarunkowania specyfiki prawa międzynarodowego

SM1_W02,

student zna podstawowe teorie dotyczące źródeł prawa międzynarodowego

SM1_W03,

student zna fundamentalne dylematy dotyczące podmiotowości w prawie miedzynarodowym

SM1_U01,

student potrafi wykonywać zadania z zakresu prawa międzynarodowego

SM1_U02,

student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę prawnomiędzynarodową dla formułowania oceny zjawisk i wydarzeń zachodzących w stosunkach międzynarodowych

SM1_U03,

student potrafi komunikować się używając prawnomiędzynarodowej terminologii

SM1_U04,

student potrafi planować i organizować pracę w zakresie prawnomiędzynarodowych problemów

SM1_U05,

student potrafi samodzielnie planować i realizować uczenie sięzagadnień prawnomiędzynarodowych

SM1_K01,

student jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji oraz krytycznej oceny działań własnych w zakresie zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego

SM1_K02,

student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy prawnomiędzynarodowej i odbieranych treści w tym zakresie

SM1_K03,

student jest gotów do współorganizowania działalności na rzecz

środowiska prawniczego o specjalizacji prawnomiędzynarodowej

SM1_K04

student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia prawniczych ról zawodowych

Nakład pracy studenta

ćwiczenia- 30 h

przygotowanie do ćwiczeń- 20h

razem - 50h

Metody i kryteria oceniania:

kolokwia/testy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Mik
Prowadzący grup: Łukasz Kułaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Mik
Prowadzący grup: Przemysław Domagała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)